На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

 

X седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.09.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање записника са IX седнице Скупштине општине Димитровград.
   
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
   
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.
   
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград јавним надметањем - к.п. бр. 2/10 КО  Лукавица.

 

           

Број: 06-201/2021-17/10

 

У Димитровграду, 14.09.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Зоран Ђуров

 

Позив за 10. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - записник са 9. седнице СО

Тачка 4-предлог Решење о отуђењу парцеле 2-10


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

IX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 16.07.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са VIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измене Одлуке о водоводу и канализацији.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о очувању руралног пејзажа.
 5. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2020. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Закључка о прихватању Извештај о коначним резултатима избора за чланове савета месних заједница општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Димитровград
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за културу Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за културу Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград.
 13. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-150/2021-17/9

У Димитровграду, 09.07.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

Позив за 9. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1- Записник са 8 седнице СО

Тачка 2-Одлука о измени Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 3-Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из својине Републике Србије

Тачка 5-Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 6-Извештај о реализацији програма ЈП Комуналац за 2020

Тачка 7-Закључак о прихватању Извештаја о коначним резултатима избора за чланове савета МЗ

Тачка 8-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама допунама Статута Центра за културу

Тачка 9-предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 10-предлог Решења о именовању Управног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 11-предлог Решења о престанку мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 12-предлог Решења о именовању Надзорног одбора Центра за културу Димитровград

Мишљење Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту жс

Мишљење одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за локално економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за прописе и управу


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19 и 28/21)

 

С а з и в а м

 

VIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 11.06.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 9 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са VI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са VII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Димитровград за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели искључивог права Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије – кп бр. 2161 КО Височки Одоровци.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград ради изградње - кп бр. 2/10 КО Лукавица.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом - кп бр. 1470 КО Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом - кп бр. 1620/1 КО Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Димитровград јавним надметањем - кп бр. 1784 КО Смиловци.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2020. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата директора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 20. Одборничка питања.

 

Број: 06-117/2021-17/8

У Димитровграду, 04.06.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

Позив за 8. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 6. седнице

Тачка 2 - Записник са 7. седнице

Тачка 3.1 - Одлука о завршном рачуну

Тачка 3.2 - Извештај ревизије о завршном рачуну

Тачка 4 - Одлука о постављању и одржавању споменика

Тачка 5 - Одлука о додели искључивог права ЈП Комуналац

Тачка 6 - Програм пољопривреде и руралног развоја

Тачка 7 - Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 8 - Одлука о прибављању кп 2161 КО В. Одоровци

Тачка 9 - Одлука о отуђењу кп 2-10 КО Лукавица

Тачка 10 - Одлука о отуђењу кп 1470 KO Димитровград

Тачка 11 - Одлука о отуђењу кп 1620-1 KO Димитровград

Тачка 12 - Решење о отуђењу кп 1784 КО Смиловци

Тачка 13 - Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈКП Депонија

Тачка 14 - Решење о разрешењу и именовању члана ОШВС

Тачка 15 - Решење о престанку мандата директора ЈП Комуналац

Тачка 16 - Решење о именовању директора ЈП Комуналац

Тачка 17 - Решење о престанку мандата НО ЈП Комуналац

Тачка 18 - Решење о именовању НО ЈП Комуналац

Тачка 19 - Решења о разрешењу и именовању члана НО Библиотеке

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту жс

Мишљење Одбора за прописе и управу (2)

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Одговори на одборничка питања

Одговор на одборничко питање

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Oдбора за административно мандатна питања

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности 1

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

VII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.05.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању споменика Ћирилу и   Методију.
 3. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 4. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период oд 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.
 6. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-88/2021-17/7

У Димитровграду, 14.05.2021. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 7. седницу СО са предлогом дневног реда – kopija

Тачка 1- предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину

Тачка 2-Предлог Одлуке о постављању споменика Ћирилу и Методију – kopija

Тачка 3-Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2021. години

Тачка 4-Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 5-Предлог Решења о усвајању информације о степену усклађености ЈП „Комуналац“ Димитровград за период oд 01.01.2021. године до 31.03.2021. године

Тачка 6- Одговори на одборничка питања одборника Соколов Милка

Допуна - Предлог Одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

VI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 28.04.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са V седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о издавању Билтена Општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању споменика Ћирилу и Методију.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији општине Димитровград;
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград у јавну својину Републике Србије.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решење о отуђењу катастарске парцеле бр. 505/8 КО Димитровград из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом.
 10. Разматрање и усвајање предлога Правилника за праћење и извештавање о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Акционог плана запошљавања Општине Димитровград за период од 2021. до 2023. године.
 12. Разматрање и усвајање предлога Стратегије развоја предшколског образовања и васпитања за период од 2022. до 2026. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 14. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2020. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2021. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград са финансијским извештајем за 2020. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског Извештаја Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.
 19. Разматрање и усвајање предлога Oдлуке о изменама Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу.
 22. Разматрање и усвајање предлога Програма унапређења положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2021. години.
 23. Одборничка питања.

 

Број: 06-67/2021-17/6

У Димитровграду, 21.04.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив за 6. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4. седнице СО

Тачка 2-Одлука о изменама и допунама Пословника СО

Тачка 3-Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету 2021

Тачка 4-Одлука о издавању Билтена Општине Димитровград

Тачка 5-Одлука о изменама Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 6-Одлука о постављању споменика Св Кирило и Методије

Тачка 7-Одлука о постављању споменика

Тачка 8-Одлука о покретању поступка преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград у јавну својину Републике Србије

Тачка 9-Решење о отуђењу кп.бр. 505-8

Тачка 10-Правилник за праћење и извештавање о примени ЛАП-а општине Димитровград

Тачка 11-Акциони план запошљавања општине Димитровград за период 2021до 2023 године

Тачка 11.1-Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Акционог плана запошљавања за период 2021-2023

Тачка 12-Стратегија развоја предшколског образовања и васпитања за период од 2021-2023

Тачка 15-Решење о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље за 2020

Тачка 15.1-Извештај о раду Савета за здравље за 2020. годину

Тачка 16-Решење о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2021

Тачка 16.1-План рада Савета за здравље за 2021. године

Тачка 17-Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад

Тачка 17.1-Извештај о раду Центра за социјални рад

Тачка 18-Решење о усвајању финансијског извештаја ПУ

Тачка 18.1.-Финансијски извештај ПУ

Тачка 19-Одлука о изменама Одлуке о образовању СМО Димитровград

Тачка 20-Решење о образовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград

Тачка 21-Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу

Тачка 22-Програм унапређења положаја и квалитета младих у општини Димитровград у 2021. годину

Тачка 23.1-Одговор на иницијативу одборника Александра Пејчева

Тачка 23.2-Одговор на иницијативу одборника Милана Андрејевића

Тачка 23.3-Одговор на иницијативу одборника Милка Соколова

Тачка 23.4-Одговори на одборничка питања одборника Соколов Милка

Допуна-предлог Одлуке о додељивању искључивог права ЈП Комуналац-јавно осветљење

Амандман на предлог Одлуке о изменам и допунама Одлуке о буџету

Амандман на предлог Програма -положај младих

Амандман на Стратегију развоја предшколског образовања 1

Амандман на Стратегију развоја предшколског образовања 2

Мишљење Савет за младе

Мишљење Савета за међунационалне односе

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за прописе и управу


 

Позив за 5. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4 седнице СО

Тачка 2-предлог Одлуке о приступању промене пословника СО

Тачка 3-предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених

Тачка 4-предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

Тачка 5-предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Димитровград

Тачка 6-предлог Одлуке о грађевинском земљишту

Тачка 7-предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности

Тачка 8-предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из јавне својине Р Србије

Тачка 9-предлог Одлуке о измени Одлуке о прихватању удела без накнаде ФУЛ ПРОТЕКТ

Тачка 10-предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања

Тачка 11-предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП Комуналац

Тачка 12-предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028

Тачка 13-предлога Програма развоја и унапређења туризма у општини Димитровград у 2021. години

Тачка 14-предлог Оперативног плана одбране од поплава

Тачка 15-предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 16-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива

17-O20_1

Тачка 18-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке

Тачка 19-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста

Тачка 20-предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за културу

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top