На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

XXXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.02.2020. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXXV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о формирању Буџетског фонда за социјалну заштиту и програме социо-хуманитарних организација.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додељивању искључивог права Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању тезги и других покретних објеката на територији општине Димитровград.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.
 10. Разматрање и усвајање предлога Оперативног плана одбрана од поплава на територији општине Димитровград за воде другог реда за 2020. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању годишњег Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2019. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период 01.01. 2019. до 31.12.2019. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2019. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу чланова Савета за међунационалне односе за општину Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Димитровград у сталном саставу.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Димитровград.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о именовању председника, чланова и секреатара Другостепене изборне комисије општине Димитровград.
 23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о исправци грешке у Решењу бр. 06-135/2019-17/35-30 од 18.12.2019. године.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о исправци грешке у Решењу бр. 06-135/2019-17/35-33 од 18.12.2019. године.
 26. Одборничка питања и иницијативе.

 

Број: 06-16/2020-17/36

У Димитровграду, 14.02.2020. године.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                      Зоран Ђуров с.р.  

 

Дневни ред 36 седнице СО-е

тачка 1

тачка 2

тачка 3

тачка 4

тачка 5

тачка 6

тачка 7

тачка 8

тачка 9

тачка 10

Тачка 11

Тачка 12

тачка 13

тачка 14

тачка 15

тачка 16

тачка 17

тачка 18

тачка 19

тачка 23

тачка 24

тачка 25

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

XXXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 18.12.2019. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXXIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XXXIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2020. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
 7. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2020. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2019. године.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о месним заједницама на територији општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању права јавне својине општине Димитровград на стварима.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке преносу права јавне својине на покретним и непокретним стварима са општине Димитровград на Републику Србију, без накнаде.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању предходне сагласности Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград за давање у закуп непокретности.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закупу пословног простора непосредном погодбом.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о превозу грађана на територији општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о погребним делатностима.
 17. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2019. години.
 18. Разматрање и усвајање предлога Правилника о измени Правилника о додели регреса за репродуктивни материјал – вештачко осемењавање крава.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац Димитровград за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године ЈП „Комуналац“ - Димитровград.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом за 2019. годину.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2020. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2020. годину.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград са финансијским планом за 2020. годину.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада  Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2020. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2020. години.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2020. годину.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2020. годину.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пироту за  2020. годину.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2020. годину са финансијским планом.
 29. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2020. годину.
 30. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о образовању Савета за здравље општине Димитровград.
 31. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Општинске изборне комисије.
 33. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Димитровград.
 34. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Изборне комисије општине Димитровград.
 35. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању другостепене Изборне комисије општине Димитровград.
 36. Одборничка питања и иницијативе.

 

Број: 06-135/2019-17/35

У Димитровграду, 11.12.2019. године.

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                  Зоран Ђуров с.р.

 

 

Дневни ред 35 седнице СО-е.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

8-1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 43. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18),

С а з и в а м

XXVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.12.2018. године (петак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 0900 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XXVI седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска
управа за 2019. годину.
6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
7. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа, стручних служби и посебних
организација општине Димитровград за 2019. годину.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину .
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2018.
годину.
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине
Димитровград за период од 01.01. – 30.09.2018. године.
11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о дoпуни Одлуке о социјалној заштити.
12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији
општине Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју
општине Димитровград.
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања кп. бр. 1646/1,
695,696,697,698,699, лн бр. 2829 и 468, KO Димитровград, из јавне својине Републике Србије
у јавну својину општине Димитровград.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању на коришћење грађевинског земљишта у
јавној својини општине Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Програма рада Штаба за ванредне ситуације.
17. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој
општине Димитровград за 2018. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога измене Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018.
годину.
19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Комуналац“ – Димитровград за 2019. годину са финансијским планом и ценовником услуга за
2019. годину.
20. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања
Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са
финансијским планом за 2019. годину.
21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
социјални рад за општину Димитровград за 2019. годину са планираним средствима за
вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2019. години.
22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са
финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2019. годину.
23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
културу са финансијским планом за 2019. годину.
24. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са
финансијским планом Историјског архива у Пироту за 2019. годину.

25. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна
овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2019. годину са финансијским планом.
26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Плана јавног здравља општине
Димитровград за период 2018-2025 године.
27. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа ЈП
„Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године.
28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут ЈКП „Регионална
депонија Пирот“ Пирот.
29. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавног комуналног предузећа
„Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године.
30. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова радног тела за за праћење
примене Локаланог антикорупцијског плана за општину Димитровград 2017-2021.
31. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника и заменика секретара
Изборне комисије општине Димитровград.
32. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника и заменика секретара
Изборне комисије општине Димитровград.
33. Одговори на одборничка питања и иницијативе.
34. Одборничка питања и иницијативе.

Број: 06-116/2018-17/27
У Димитровграду, 14.12.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

materija21122018.zip

Taчка 8 - Буџет 2019

 

 


 

На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18), председник
Скупштине општине Димитровград организује дана 19.12.2018. године (среда), у сали Скупштине
општине Димитровград, са почетком у 09:00 часова у сали Скупштине општине Димитровград

Ј А В Н У Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XXВИИ седницу Скупштине општине Димитровград
Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и
обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења
грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног
реда и разматрања:

1. Предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
2. Предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
3. Предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
4. Предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа за 2019. годину.
5. Предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
6. Предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2019. годину.
7. Предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину.
8. Предлога Годишњег плана Општинског рада Штаба за ванредне ситуације општине
Димитровград за 2019. годину.
9. Предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за
2019. годину.
10. Предлога измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Димитровград за 2018. годину.
11. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ –
Димитровград за 2019. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2019. годину.
12. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам
„Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са финансијским планом за 2019.
годину.
13. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за
општину Димитровград за 2019. годину са планираним средствима за вршење послова
социјалне заштите из надлежности Општине у 2019. години.
14. Предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом
Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2019. годину.
15. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским
планом за 2019. годину.
16. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и финансијског плана
Историјског архива у Пироту за 2019. годину.
17. Предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног
крста Димитровград за 2019. годину са финансијским планом.
18. Предлога Решења о усвајању Плана јавног здравља општине Димитровград за период 2018-
2025 године.

 

Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине
Димитровград www.димитровград.рс, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у
Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара
Скупштине општине Димитровград.

Број: 06-116/2018-17/27-1
У Димитровграду, 17.12.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СО-е Димитровград
Зоран Ђуров

Јавна расправа - дневни ред

Тачка 1

Тачка 2

Тачка 3

Тачка 4

Тачка 5

Тачка 6

Taчка 7

Тачка 8

Тачка 9

Тачка 10

Тачка 11

Тачка 12

Тачка 13

Тачка 14

Тачка 15

Тачка 16

Тачка 17

Тачка 18

 

 

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18),

С а з и в а м

XXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 23.10.2018. године (уторак) у
сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 0900 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XXV седнице Скупштине општине
Димитровград.
2. Разматрање и усвајање записника са Свечане седнице Скупштине општине
Димитровград – радни део.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета
општине Димитровград за период од 01.01. – 30.06.2018. године.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о задуживању за финансирање
капиталних инвестиционих расхода.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2018. годину.
6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о успостављању сарадње између
општине Димитровград, Р Србија и општине Димитровград Р Бугарска.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању урбанистичких зона
обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона
обавезног одржавања спољног изгледа зграде.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда на
територији општине Димитровград.
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини
општине Димитровград непосредном погодбом.
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о давању у закуп
пословног простора.
11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању грађевинског земљишта
ван граница грађевинског подручја у КО Мазгош.
12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини општине Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
јавног предузећа ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2018. до
31.06.2018. године.
14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут ЈКП
„Регионална депонија Пирот“ – Пирот.
15. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке верским заједницама на
територији општине Димитровград за 2018. годину.
16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „8 септембар“ Димитровград за
школску 2018/2019 годину.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја
Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01.2017-
31.12.2017. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању извештаја о раду
Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2017/2018 годину.

19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи план
рада Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2018/2019
годину.
20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова Општинског
савета родитеља општине Димитровград.
21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
22. Разматрање и усвајање предлога Решења о избору члана Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу секретара Скупштине
општине Димитровград.
24. Разматрање и усвајање предлога Решења о постављењу секретара Скупштине
општине Димитровград.
25. Одборничка питања и иницијативе.

Број: 06-95/2018-17/26
У Димитровграду, 16.10.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Дневни ред 26 седнице СО-Е

Јавна расправа 19.10.2018

Тачка 3

Тачка 4

Taчка 6

Тачка 7

Тачка 8

Тачка 9

Тачка 10

Тачка 11

Тачка 12

Тачка 13

Тачка 13.1

Тачка 14

Тачка 15

Тачка 16

Тачка 17

Тачка 18. и 19

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/2016)  и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18),

 

С а з и в а м

 

XXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.07.2018. године (уторак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације услужног центра „Димитровград-Градина“.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању израде Статута општине Димитровград и именовању Комисије за израду нацрта Статута.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о поступку и условима установљавања права службености на земљишту у јавној својини Општине Димитровград и површинама јавне намене на територији Општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности ради  изградње локалног пута од стационара до споменика на Нешковом вису у KO Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени  Одлуке о социјалној заштити.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈП „Комуналац“ за 2017. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реалзацију мере 100.1.1 - Регрес за репродуктивни метеријал (вештачко oсемењавање) општине Димитровград у 2018 години.
 13. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реалзацију мере 101 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства на територији општине Димитровград у 2018 години.
 14. Разматрање и усвајање предлога Прави?
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top