На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

III седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 14. октобар 2020. године (среда) у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са II седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Усвајање записника са радног дела свечане седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01. - 30.06.2020. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Димитровград за 2019. Годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. Годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о економској цени програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2020/2021 годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на територији општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију глине у лежишту „Црне ровине“ у КО Бребевница у општини Димитровград.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности кп бр. 505/8 КО Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу сувласничког удела неизграђеног грађевинског земљишта кп бр. 1175/1 КО Димитровград у јавној својини општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности кп бр. 7637 КО Смиловци у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању радног времена у трговини, занатству,  угоститељству и објектима за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о димничарским услугама.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одржавању јавних зелених површина.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о  уређењу и одржавању градске пијаце.
 17. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Програма о изменама Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2019. годину.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом за 2020. годину.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити за 2019. годину.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2019. годину.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Упоредне анализе и финансијских показатеља пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – оператера који управљају санитарним депонијама у Републици Србији.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са финансијским извештајем за период 01.01.2020-30.06.2020. године.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са финансијским извештајем за период 01.01.2019-31.12.2019. године.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2020/21 годину са Оперативним планом рада.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о реализацији плана рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровгради за радну 2019/20 годину.
 29. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград.
 30. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград.
 31. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград.
 33. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Општинског савета родитеља.
 34. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 35. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 36. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 37. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 38. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању вд директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 39. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o распуштању Савета месне заједнице Драговита и именовању повереника.
 40. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о образовању радног тела за праћење примене ЛАП за општину Димитровград 2017-2021;
 41. Одговори на одборничка питања и иницијативе.
 42. Одборничка питања и иницијативе

 

 

Број: 06-127/2020-17/3

У Димитровграду, 07.10.2020. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив и дневни ред за III седницу СО

Тачка 1-Записник са друге седнице СО

Тачка 2-Записник са радног дела свечане седнице

Тачка 3-Одлука о пословању буџета 01.01.-30.06.2020

Тачка 4-Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2019. годину

Тачка 5-Ребаланс буџета 2020

Тачка 6-Одлука о економској цени програма васпитања и образовања у ПУ 8 септембар за радну 20202021

Тачка 7-Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на територији општине Димитровград

Тачка 8-Одлука о изради ПДР за експлоатацију глине у лежишту Црвене Ровине у КО Бребевница

Тачка 9-Одлука о покретањи поступка отуђења парцеле

Тачка 10-Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Димитровград-ж станица

Тачка 11-Одлука о давању у закуп пословног простора

Тачка 12- Одлука о прибављању непокретности

Тачка 13-Одлука о измени радног времена

Тачка 14-Одлука о димничарским услугама

Тачка 15-Одлука о одржавању јавних зелених површина

Тачка 16-Одлука уређењу и одржавању градске пијаце

Тачка 17-Одлука стамбена подршка

Тачка 18-Измена Програма о измени Програма буџетског фонда за привредни развој

Тачка 19-Решење о усвајању информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 20-Решење о усвајању Извештаја о реализацији програма ЈП Комуналац за 2019 са фин.извештајем

Тачка 21-Решење о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП Комуналац

Тачка 22-Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈП Комуналац о расподели добити

Тачка 23-Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП Регионална депонија Пирот о расподели добити

Тачка 24-Решење о усвајању Упоредне анализе ЈКП Депонија

Тачка 25-Решење о усвајању Изв.Депоније 01.01.-30.06.2020

Тачка 26-Решење о усвајању Изв.Депоније 01.01.-31.12.2019

Тачка 27-1. Решење о давању сагласности на Год.план рада ПУ

Тачка 27-2.Одлука УО о усвајању годишњег плана ПУ

Тачка 27-3.Одлука УО о допуни годишњег плана ПУ

Тачка 27-4.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 202О-21 ГОД

Тачка 27-5.Одлука УО о усвајању оперативног плана

Тачка 27-6.Оперативни план ПУ

Тачка 28 - 1. Решење о усвајању Год.извештаја ПУ

Тачка 28 - 2. Одлука УО о усвајању Извештаја

Тачка 28 - 3. Годишњи извештај о раду ПУ

Тачка 29-Разрешење УО ПУ

Тачка 30-Решење о именовању УО ПУ

Тачка 31-Разрешење ШО Гимназије

Тачка 32-Решење о именовању школског одбора Гимназије

Тачка 33-Образовање Општинског СР

Тачка 34-Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

Тачка 36-Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута НБ

Тачка 37-Решење о разрешењу директора Народне библиотеке

Тачка 38-Решење о именовању в.д. директора Народне библиотеке

Тачка 39-Одлука о распуштању Савета МЗ Драговита

Тачка 40-Одлука о допуни Одлуке о образовању радног тела за праћење примене ЛАП

Тачка 41-Одг.на одб.питање

 

Мишљење - Комисија за родну равноправност

Мишљење - Кориснички савет јавних служби

Мишљење - Одбор за друштвене делатности

Мишљење - Одбор за локално економски развој, привреду и финансије

Мишљење - Одбор за социјална питања

Мишљење - Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење - Одбор Савет за младе

Мишљење - Савет за здравље

Мишљење - Савет за праћење примене Етичког кодекса

Мишљење - Одбор за прописе и управу

Мишљење - Одбор за административно - мандатна питања

 


На основу члана 10. став 4. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 170. и 171. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

С а з и в а м

 

Свечану седницу, радни део, поводом празника Општине, за дан 21.09.2020. године (понедељак), у сали Центра за културу, са почетком у 11,30  часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
   
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.

 

Број: 06-112/2020-17

 

У Димитровграду, 14.09.2020. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Ђуров

 

Тачка 1.-Одлука општинска награда

Тачка 2-Одлука општинска признања

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

II седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 04. септембар 2020. године (петак) у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са I (конститутивне) седницу Скупштине општине Димитровград.
 2. Утвђивање оставке одборника.
 3. Извештај Изборне комисије општине Димитровград поводом новоизабраних одборника.
 4. Извештај Одбора за административно мандатна питања.
 5. Усвајање Одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
 6. Полагање заклетве нових одборника.
 7. Образовање Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор чланова Општинског већа општине Димитровград.
 8. Избор чланова Општинског већа општине Димитровград.
 9. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор чланова Општинског већа општине Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању позитивног мишљења за обављање другог посла.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Одбора за прописе и управу.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за прописе и управу.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Одбора за локални економски развој, привреду и финансије.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за локални економски развој, привреду и финансије.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Одбора за друштвене делатности.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за друштвене делатности.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне средине.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне средине.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Одбора за социјална питања.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за социјална питања.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата Комисије за родну равноправност.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Комисије за родну равноправност.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата Савета за праћење примене етичког Кодекса.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Савета за праћење примене етичког Кодекса.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата Kорисничког савета јавних служби.
 29. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Kорисничког савета јавних служби.
 30. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата Савета за здравље.
 31. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Савета за здравље.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата Савета за младе.
 33. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Савета за младе.
 34. Одборничка питања и иницијативе.

 

 

 

Број: 06-103/2020-17/2

У Димитровграду, 28.08.2020. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив и дн.ред за 2.сед.

Тач.1-Запис.са 1.конститут.седнице

Тач.2-Оставка одборника

Тач.2-1-Реш.прест.манд.одборн

Тач.3-Изв.ОИК

Тач.5-Одлука потврђ.манд.одборника

Тач.10-Позит.мишљ. за обављање др.посла

Тач.11-Изм.Одлуке о примњима

Тач.12-Разреш.-Одбор за прописе

Тач.13-Образ.-Одбор за прописе

Тач.14-Разреш.-Одбор за ЛЕР

Тач.15-Образ.-Одбор за ЛЕР

Тач.16-Разреш.-Одбор за друшт.дел.

Тач.17-Образ.-Одбор за друшт.дел.

Тач.18-Разреш.-Одбор за урбаниз.

Тач.19-Образ.-Одбор за урбаниз.

Тач.20-Разреш.-Одбор за пољопр.

Тач.21-Образ.-Одбор за пољопр.

Тач.22-Разреш.-Одбор за соц.пит.

Тач.23-Образ.-Одбор за соц.пит.

Тач.24-Разреш.-Ком.род.равнопр.

Тач.25-Образ.-Ком.род.равнопр.

Тач.26-Разреш.-Савет за праћ.ет.к

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top