На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 26.11.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о погребним услугама.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Димитровград -  станова на адреси Балканска бр. 9, кп бр. 1280 КО Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Услужног центра "Димитровград – Градина".
 5. Разматрање и усвајање предлога измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград за 2021. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац Димитровград за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2022. годину са финансијским планом.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању председника Школског одбора Гимназије „Св. Кирило и Методије“ Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку дужности директора Центара за социјални рад за општину Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Центара за социјални рад за општину Димитровград.
 12. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-256/2021-17/13

У Димитровграду, 19.11.2021. године

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                               Зоран Ђуров

 

Позив за XIII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Одлука о управљању гробљима сахрањивању

Тачка 2 - Одлика о погребној делатности

Тачка 3 - Одлука о отуђењу станова - Балканска 9

Тачка 4 - Одлука о доношењу ПДР Градина

Тачка 5 - Измена Програма пољопривредне политике

Тачка 6 - Решење о усвајању кварталног извештаја ЈП Комуналац

Тачка 7 - Решење о давању сагласности на Статут ТО

Тачка 8 - Решење о давању сагласности на Програм рада Ц. крста

Тачка 9 - Решење о разрешењу и именовању председника ШО Гимназије

Предлог за допуну дневног реда - Одлука - стопе пореза на имовину

 

Мишљење корисничког савета

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за пољопривреду

Мишљење одбора за ЛЕР.


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.11.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели плакете поводом 1. новембра – Дан народних будитеља.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за експлоатацију глине у лежишту „Црне Ровине“ у КО Бребевница у општини Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању предходне сагласности на Одлуку Управног одбора Народне библиотеке “Детко Петров” Димитровград о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације “Цариброд” Димитровград.
 5. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-229/2021-17/12

У Димитровграду, 25.10.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив за XII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Одлука о додели плакета поводом 1. новембра

Тачка 1-Решение за присъждане на плакети по случай 1 ноември

Тачка 2-Одлука о доношењу ПДР за експлоатацију глине

Тачка 3-Решење о давању сагласности за расписивање конкурса за директора Народне библиотеке

Тачка 4-Решење о давању сагласности на Статут ТО

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење Савета за међунационалне односе

Предлог Одбора за административно - мадатна питања

 

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 15.10.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са X седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028 године.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период 01.01.-30.06.2021. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Димитровград за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о обављању делатности зоохигијене.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о чувању и извођењу кућних љубимаца на територији општине Димитровград
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању на управљање непокретностима (Дечија игралишта у власништву општине Димитровград).
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цени програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2021/2022 годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности и промени назива и претежне делатности установе.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп непокретности – кп бр. 785/1 КО Димитровград;
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – кп бр. 1620/1 КО Димитровград;
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – кп бр. 1470 КО Димитровград;
 14. Разматрање и усвајање предлога Локалног Акционог плана за родну равноправност у општини Димитровград за период 2021-2024.
 15. Разматрање и усвајање предлога измене и допуне Акционог плана запошљавања Општине Димитровград за период 2021-2023 године.
 16. Разматрање и усвајање предлога измене Програма за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о реализацији плана рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровгради за радну 2020/21 годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2021/22 годину.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању чланова и заменика чланова савета родитеља општине Димитровград за школску 2021/22 годину.
 21. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-211/2021-17/11

У Димитровграду, 08.10.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

 

Позив за 11. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник-10 седница СО

Тачка 2-Предлог Одлуке о измени Одлуке-План развоја

Тачка 3-Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета

Тачка 4-Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине за 2021

Тачка 5-Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене

Тачка 6-Предлог одлуке о држању кућних љубимаца

Тачка 7-Предлог Одлуке о давању на управљње игралиштима

Тачка 8-Предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања

Тачка 9-Предлог Одлуке о економској цени ПУ

Тачка 10-Предлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању СТЦ

Тачка 11-Одлука о давању у закуп 785-1 КО Димитровград

Тачка 12-Предлог Решења о отуђењу парцеле 1620-1 КО Димитровград

Тачка 13-Предлог Решења о отуђењу парцеле 1470 КО Димитровград

Тачка 14-Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност

Тачка 15-Предлог измене и допуне АП за запошљавање

Тачка 16-Предлог измене Програма за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину

Тачка 17-Предлог Решења о усвајању информације ЈП Комуналац

Тачка 18.1-Предлог Решења - Извештај ПУ за 2020-2021

Тачка 18.2-Годишњи извештај ПУ

Тачка 19.1-Предлог Решења - ПУ програм за 2021-2022

Тачка 19.2-Годишњи План рада ПУ

Тачка 20-Предлог Решења-општински савет родитеља

Тачка 21-Одговор на одборничко питање

ДОПУНА- Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Комисије за родну равноправност

Мишљење Одбора за урбанизам

Мишљење Комисија за родну равноправност

Мишљење Корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење Одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење одбора за административно мандатна питања (1

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

 

X седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.09.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање записника са IX седнице Скупштине општине Димитровград.
   
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
   
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.
   
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград јавним надметањем - к.п. бр. 2/10 КО  Лукавица.

 

           

Број: 06-201/2021-17/10

 

У Димитровграду, 14.09.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Зоран Ђуров

 

Позив за 10. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - записник са 9. седнице СО

Тачка 2 - предлог Одлуке - Општинска награда

Тачка 3 -Одлука - признања

Тачка 4-предлог Решење о отуђењу парцеле 2-10

Мишљење одбора за прописе и управу

Misljenje 8 urbanizam

Misljenje 8 LER


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

IX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 16.07.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са VIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измене Одлуке о водоводу и канализацији.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о очувању руралног пејзажа.
 5. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2020. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Закључка о прихватању Извештај о коначним резултатима избора за чланове савета месних заједница општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Димитровград
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за културу Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за културу Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград.
 13. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-150/2021-17/9

У Димитровграду, 09.07.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

Позив за 9. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1- Записник са 8 седнице СО

Тачка 2-Одлука о измени Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 3-Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из својине Републике Србије

Тачка 5-Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 6-Извештај о реализацији програма ЈП Комуналац за 2020

Тачка 7-Закључак о прихватању Извештаја о коначним резултатима избора за чланове савета МЗ

Тачка 8-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама допунама Статута Центра за културу

Тачка 9-предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 10-предлог Решења о именовању Управног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 11-предлог Решења о престанку мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 12-предлог Решења о именовању Надзорног одбора Центра за културу Димитровград

Мишљење Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту жс

Мишљење одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за локално економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за прописе и управу


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19 и 28/21)

 

С а з и в а м

 

VIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 11.06.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 9 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са VI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са VII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Димитровград за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели искључивог права Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије – кп бр. 2161 КО Височки Одоровци.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград ради изградње - кп бр. 2/10 КО Лукавица.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом - кп бр. 1470 КО Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом - кп бр. 1620/1 КО Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Димитровград јавним надметањем - кп бр. 1784 КО Смиловци.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2020. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата директора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 20. Одборничка питања.

 

Број: 06-117/2021-17/8

У Димитровграду, 04.06.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

Позив за 8. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 6. седнице

Тачка 2 - Записник са 7. седнице

Тачка 3.1 - Одлука о завршном рачуну

Тачка 3.2 - Извештај ревизије о завршном рачуну

Тачка 4 - Одлука о постављању и одржавању споменика

Тачка 5 - Одлука о додели искључивог права ЈП Комуналац

Тачка 6 - Програм пољопривреде и руралног развоја

Тачка 7 - Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 8 - Одлука о прибављању кп 2161 КО В. Одоровци

Тачка 9 - Одлука о отуђењу кп 2-10 КО Лукавица

Тачка 10 - Одлука о отуђењу кп 1470 KO Димитровград

Тачка 11 - Одлука о отуђењу кп 1620-1 KO Димитровград

Тачка 12 - Решење о отуђењу кп 1784 КО Смиловци

Тачка 13 - Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈКП Депонија

Тачка 14 - Решење о разрешењу и именовању члана ОШВС

Тачка 15 - Решење о престанку мандата директора ЈП Комуналац

Тачка 16 - Решење о именовању директора ЈП Комуналац

Тачка 17 - Решење о престанку мандата НО ЈП Комуналац

Тачка 18 - Решење о именовању НО ЈП Комуналац

Тачка 19 - Решења о разрешењу и именовању члана НО Библиотеке

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту жс

Мишљење Одбора за прописе и управу (2)

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Одговори на одборничка питања

Одговор на одборничко питање

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Oдбора за административно мандатна питања

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности 1

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

VII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.05.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању споменика Ћирилу и   Методију.
 3. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 4. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период oд 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.
 6. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-88/2021-17/7

У Димитровграду, 14.05.2021. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 7. седницу СО са предлогом дневног реда – kopija

Тачка 1- предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину

Тачка 2-Предлог Одлуке о постављању споменика Ћирилу и Методију – kopija

Тачка 3-Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2021. години

Тачка 4-Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 5-Предлог Решења о усвајању информације о степену усклађености ЈП „Комуналац“ Димитровград за период oд 01.01.2021. године до 31.03.2021. године

Тачка 6- Одговори на одборничка питања одборника Соколов Милка

Допуна - Предлог Одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

VI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 28.04.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са V седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о издавању Билтена Општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању споменика Ћирилу и Методију.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији општине Димитровград;
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград у јавну својину Републике Србије.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решење о отуђењу катастарске парцеле бр. 505/8 КО Димитровград из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом.
 10. Разматрање и усвајање предлога Правилника за праћење и извештавање о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Акционог плана запошљавања Општине Димитровград за период од 2021. до 2023. године.
 12. Разматрање и усвајање предлога Стратегије развоја предшколског образовања и васпитања за период од 2022. до 2026. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 14. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2020. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2021. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград са финансијским извештајем за 2020. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског Извештаја Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.
 19. Разматрање и усвајање предлога Oдлуке о изменама Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу.
 22. Разматрање и усвајање предлога Програма унапређења положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2021. години.
 23. Одборничка питања.

 

Број: 06-67/2021-17/6

У Димитровграду, 21.04.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив за 6. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4. седнице СО

Тачка 2-Одлука о изменама и допунама Пословника СО

Тачка 3-Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету 2021

Тачка 4-Одлука о издавању Билтена Општине Димитровград

Тачка 5-Одлука о изменама Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 6-Одлука о постављању споменика Св Кирило и Методије

Тачка 7-Одлука о постављању споменика

Тачка 8-Одлука о покретању поступка преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград у јавну својину Републике Србије

Тачка 9-Решење о отуђењу кп.бр. 505-8

Тачка 10-Правилник за праћење и извештавање о примени ЛАП-а општине Димитровград

Тачка 11-Акциони план запошљавања општине Димитровград за период 2021до 2023 године

Тачка 11.1-Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Акционог плана запошљавања за период 2021-2023

Тачка 12-Стратегија развоја предшколског образовања и васпитања за период од 2021-2023

Тачка 15-Решење о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље за 2020

Тачка 15.1-Извештај о раду Савета за здравље за 2020. годину

Тачка 16-Решење о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2021

Тачка 16.1-План рада Савета за здравље за 2021. године

Тачка 17-Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад

Тачка 17.1-Извештај о раду Центра за социјални рад

Тачка 18-Решење о усвајању финансијског извештаја ПУ

Тачка 18.1.-Финансијски извештај ПУ

Тачка 19-Одлука о изменама Одлуке о образовању СМО Димитровград

Тачка 20-Решење о образовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград

Тачка 21-Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу

Тачка 22-Програм унапређења положаја и квалитета младих у општини Димитровград у 2021. годину

Тачка 23.1-Одговор на иницијативу одборника Александра Пејчева

Тачка 23.2-Одговор на иницијативу одборника Милана Андрејевића

Тачка 23.3-Одговор на иницијативу одборника Милка Соколова

Тачка 23.4-Одговори на одборничка питања одборника Соколов Милка

Допуна-предлог Одлуке о додељивању искључивог права ЈП Комуналац-јавно осветљење

Амандман на предлог Одлуке о изменам и допунама Одлуке о буџету

Амандман на предлог Програма -положај младих

Амандман на Стратегију развоја предшколског образовања 1

Амандман на Стратегију развоја предшколског образовања 2

Мишљење Савет за младе

Мишљење Савета за међунационалне односе

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за прописе и управу


 

Позив за 5. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4 седнице СО

Тачка 2-предлог Одлуке о приступању промене пословника СО

Тачка 3-предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених

Тачка 4-предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

Тачка 5-предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Димитровград

Тачка 6-предлог Одлуке о грађевинском земљишту

Тачка 7-предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности

Тачка 8-предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из јавне својине Р Србије

Тачка 9-предлог Одлуке о измени Одлуке о прихватању удела без накнаде ФУЛ ПРОТЕКТ

Тачка 10-предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања

Тачка 11-предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП Комуналац

Тачка 12-предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028

Тачка 13-предлога Програма развоја и унапређења туризма у општини Димитровград у 2021. години

Тачка 14-предлог Оперативног плана одбране од поплава

Тачка 15-предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 16-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива

17-O20_1

Тачка 18-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке

Тачка 19-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста

Тачка 20-предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за културу

 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol15/kx/o5uizftfkrtr5va/dimitrovgrad.rs/public_html/app/controller/controller_dbpage.php on line 30
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top