Позив за 5. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4 седнице СО

Тачка 2-предлог Одлуке о приступању промене пословника СО

Тачка 3-предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених

Тачка 4-предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

Тачка 5-предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Димитровград

Тачка 6-предлог Одлуке о грађевинском земљишту

Тачка 7-предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности

Тачка 8-предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из јавне својине Р Србије

Тачка 9-предлог Одлуке о измени Одлуке о прихватању удела без накнаде ФУЛ ПРОТЕКТ

Тачка 10-предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања

Тачка 11-предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП Комуналац

Тачка 12-предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028

Тачка 13-предлога Програма развоја и унапређења туризма у општини Димитровград у 2021. години

Тачка 14-предлог Оперативног плана одбране од поплава

Тачка 15-предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 16-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива

17-O20_1

Тачка 18-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке

Тачка 19-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста

Тачка 20-предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за културу

Тачка 21-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе

Тачка 22-предлог Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020. годину

Тачка 23-предлог Решења о разрешењу и именовању председника Изборне комисије

Тачка 24-предлог решења о разрешењу и именовању члана УО Центра за културу

Тачка 25-предлог Решења о престанку мандата Комисије за именовање директора јавних предузећа

Тачка 26-предлог Решења о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

Тачка 27-предлог Решења о разрешењу в.д. директора Народне библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду

Тачка 28-предлог Решења о именовању в.д. директора Народне библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду

Тачка 29-предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута СТЦ

Тачка 30-одборничка иницијатива

Мишљење за скупштину. пољопривреда, рр и зжс 17.02.2021

Мишљење Одбора за социјална питања

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење Савета за праћење примене етичког кодекса

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење корисничког савет јавних служби


 

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

IV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 18.12.2020. године у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са III седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2021. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2020. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-31.10.2020. године.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац Димитровград за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2021. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2021. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград са финансијским планом за 2021. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2021. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2021. години.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2021. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2021. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пироту за  2021. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2020. годину са финансијским планом.
 17. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2020. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину.
 20. Разматрање и усвајање измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса радне зоне у нас. Белеш.
 21. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о потврђивању Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „Фул протект“ ДОО Београд.
 22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању простора на територији општине Димитровград на коме није дозвољено јвно окупљање.
 23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.
 24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распуштању Савета МЗ Скрвеница и Врапча именовању повереника.
 25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљиштау јавној својини општине Димитровград на КП бр. 1784 у КО Смиловци.
 26. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу покретне ствари из јавне својине општине Димитровград.
 27. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Локалног антикорупцијског плана.
 28. Разматрање и усвајање Решења о измени Одлуке о формирању Комисије за планове.
 29. Разматрање и усвајање Одлука о потврђивању Решења о разрешењу директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 30. Разматрање и усвајање Одлука о потврђивању Решења о именовању директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 31. Разматрање и усвајање предлога Решења о измени Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању начелника и члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 33. Одборничка питања и иницијативе.

 

 

 

Број: 06-163/2020-17/4

У Димитровграду, 11.12.2020. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

 

Позив за 4. седницу СО са предлогом дневног реда

тачка 1-Записник са 3 седнице СО

тачка 2-Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама

тачка 3-Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине

тачка 4-Предлог Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2021. годину

тачка 5-Предлог Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2021. годину

тачка 6-предлог Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину први део

тачка 6-предлог Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину други део

тачка 7-Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2020

тачка 8-Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-31.10.2020. године

тачка 9-Предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености - ЈП „Комуналац Димитровград

тачка 10-предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2021.-први део

тачка 10-Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2021.-други део

тачка 10-Одлука НО-трећи део

тачка 11-Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград

тачка 12-Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2021. годину

тачка 13-Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2021. годину

тачка 14-предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2021. годину

тачка 15-Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пироту за 2021. годину

тачка 16-Предлог Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2021. годину са финансијским планом

тачка 17-предлог Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2020. годину

тачка 18-измена и допуна Програма за развој привреде на територији општине Димитровград за 2020. годину

тачка 19-предлог Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину

тачка 20-Предлог - текст ПДР-Белеш

тачка 21-Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „Фул протект“ ДОО Београд

тачка 22-Предлог Одлуке о одређивању простора на територији општине Димитровград на коме није дозвољено јавно окупљање

тачка 23-Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

тачка 24-Предлог Одлуке о распуштању Савета МЗ Скрвеница и Врапча иименовању повереника

тачка 25-Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљиштау јавној својини општине Димитровград

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top