Opština Dimitrovgrad medijan medijan
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19, 28/21, 43/21 – пречишћени текст и 7/24)

 

С а з и в а м

 

V седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 15.05.2024. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

Разматрање и усвајање записника са IV седнице Скупштине општине Димитровград.

1.            Разматрање и усвајање предлога Прве измене Кадровског плана органа и служби Општине Димитровград за 2024. годину.

2.            Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште „Мазгош“ у КО Мазгош, општина Димитровград.

3.            Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2024. години.

4.            Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању инфомације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма послова ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године.

5.            Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2023. годину.

6.            Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину.

7.            Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград.

8.            Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград.

9.            Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.

10.         Одборничка питања.

 

Број: 06-117/2024-17/5

У Димитровграду, 08.05.2024. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 5. седницу СО са предлогом дневног реда

Записник са 4. седнице СО

Тачка 1-Прва измена Кадровског плана органа и служби Општине Димитровград за 2024. годину

Тачка 2-Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште „Мазгош“ у КО Мазгош, општина Димитровград

Тачка 3-Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2024. години

Тачка 4-Предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 4.2-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма послова ЈП „Комуналац“

Тачка 4.3. Информација о степену усклађености први квартал 2024

Тачка 5- Предог Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину

Тачка 5.1-Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2023. годину

Тачка 6-Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 6.1-Извештај о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину

Тачка 7. - предлог Решења о разрешењу и именовању УО ТОЦ

Тачка 8. - предлог Решења о разрешењу и именовању НО ТОЦ

Тачка 9. - предлог Решења о разрешењу и именовању члана УО НБ Детко Петров

 

Одговори на одборничка питања

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за урбанизам и грађевинарство

Мишљење одбора за комуналне делатности

Предлози за допуну дневног реда

Мишљење Одбора за заштиту животне средине

Мишљење Одбор за социјална питања 10.05.2024

Предлог одбора за административно мандатна питања

Мишљење одбора за пољопривреду

мишљење одбор за буџет и финансије

Мишљење Одбора за ЛЕР и привреду

Мишљење корисничког савета јавних служби

 

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. бр. 16/19, 28/21, 43/21 – пречишћени текст и 7/24)

 

С а з и в а м

 

IV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 17.04.2024. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

            Разматрање и усвајање записника са III седнице Скупштине општине Димитровград.

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о констатовању престанка мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
 2. Извештај Одбора за административно – мандатна питања, разматрање и усвајање Одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата и полагање заклетве новог одборника.*
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Димитровград за 2024. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за локални економски развој и привреду.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за образовање, информисање и спорт.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за урбанизам и грађевинарство.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за пољопривреду.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о усклађивању и преузимању надлежности Одбора за буџет и финансије.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усклађивању и преузимању надлежности Одбора за културу и верске заједнице.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усклађивању и преузимању надлежности Одбора за комуналне делатности.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усклађивању и преузимању надлежности Одбора за заштиту животне средине.
 12. Разматрање и усвајање Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2024. годину.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2023. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2023. годину.
 15. Разматрање и усвајање Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2024. годину.
 16. Одборничка питања.

 

* У оквиру тачке под редним бројем 2. Одбор за административно – мандатна питања поднеће извештај Скупштини поводом новоизабраног одборника који попуњава упражњено одборничко место, затим ће се расправљати и гласати о измени Одлуке о потврђивању мандата и на крају ће уследити полагање заклетве новог одборника.

 

Број: 06-87/2024-17/4

У Димитровграду, 10.04.2024. године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

 

Позив за 4. седницу СО са предлогом дневног реда

0. Записник са 3. седнице СО

1. Предлог Одлуке о констатовању престанка мандата Зоран Петров

3. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Димитровград за 2024. годину

3.1. Образложење уз предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Димитровград за 2024. годину

3.2. Допуна предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Димитровград за 2024. годину

4. Предлог Решења о образовању Одбора за локални економски развој и привреду

5. Предлог Решења о образовању Одбора за образовање, информисање и спорт

6. Предлог Решења о образовању Одбора за урбанизам и грађевинарство

7. Предлог Решења о образовању Одбора за пољопривреду

8. Предлог Решења о усклађивању Решења и преузимање надлежности - Одбор за буџет и финансије

9. Предлог Решења о усклађивању Решења и преузимање надлежности - Одбор за културу и верске заједнице

10. Предлог Решења о усклађивању Решења и преузимање надлежности - Одбор за комуналне делатности

11. Предлог Решења о усклађивању Решења и преузимање надлежности - Одбор за заштиту животне средине

12. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2024. годину

13. Предлог Решења о давању сагласти на одлуку НО ЈКП РДП о расподели добити за 2023. г.

13.1 одлука НО ЈКП РДП о расподели добити за 2023. г.

14. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2023. годину

15. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2024. годину

16. Одговор на одборничко питање

Предлог за допуну предложеног Дневног реда 4. седнице СО Димитровград

Предлог Одбора за административно мандатна питања за допуну предложеног Дневног реда 4. седнице СО Димитровград

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за ЛЕР

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

III седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 29.03.2024. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

Разматрање и усвајање записника са II седнице Скупштине општине Димитровград.

 

1.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине           општине Димитровград.

2.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању промени Статута Општине           Димитровград.

3.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених           лица у Општини Димитровград.

4.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о правобранилаштву.

5.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој           општине Димитровград за 2024. годину.

6.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине           Димитровград за развој туризма за 2024. годину.

7.         Разматрање и усвајање предлога Одлуке о програму управљања кризним ситуацијама.

8.         Разматрање и усвајање Решења о давању позитивног мишљења за обављање другог посла.

9.         Разматрање и усвајање Одлуке о измени Одлуке о одређивању саветника за заштиту права           пацијената.

10.      Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за здравље општине           Димитровград.

11.      Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Центра за културу           Димитровград.

12.      Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе           Општине Димитровград за 2023. годину.

13.      Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измену Статута ПУ „8.           септембар“.

14.      Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја ПУ „8. септембар“           за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године.

15.      Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке    „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину.

16.      Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације           „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину.

17.      Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за културу           Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину.

18.      Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ           „8. септембар“.

19.      Одборничка питања.

 

Број: 06-65/2024-17/3

У Димитровграду, 22.03.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 3. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 0. - Записник са 2. седнице СО

Тачка 1. - предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника СО

Тачка 2. - предлог Одлуке о приступању промени Статута Општине Димитровград

Тачка 2.1- предлог Одбора за прописе и управу за приступање промени Статута Општине Димитровград

Тачка 3. - предлог Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Димитровград

Тачка 4. - предлог Одлуке о правобранилаштву општине Димитровград

Тачка 5. - предлог Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2024. годину

Тачка 6. - предлог Одлуке о распоређивању средстава из буџета Општине Димитровград за развој туризма за 2024. годину

Тачка 7. - предлог Одлуке о програму управљања кризним ситуацијама

Тачка 8. - предлог Решења о давању позитивног мишљења за обављање другог посла

Тачка 9. - предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању саветника за заштиту права пацијената

Тачка 10. - предлог Решења о образовању Савета за здравље

Тачка 11. - предлог Решења о именовању директора Центра за културу Димитровград

Тачка 11.1- Листа кандидата за именовање директора Центра за културу Димитровград

Тачка 12. - предлог Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 12.1 - Извештај о раду Општинске управе Општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 13. - предлог Решења о давању сагласности на измену Статута ПУ „8. септембар“

Тачка 13.1 - измене Статута ПУ „8. септембар“

Тачка 14. - предог Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину ПУ „8. септембар“ Димитровград

Тачка 14.1 - Финансијски извештај ПУ „8. септембар“ Димитровград за 2023. годину

Тачка 15. - предлог Решења о усвајању Извештаја o раду за 2023. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем

Тачка 15.1 - Извештај о раду Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину

Тачка 16. - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину

Тачка 16.1 - Извештај о раду Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину

Тачка 17. - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2023. годину Центра за културу Димитровград

Тачка 17.1 - Извештај о раду Центра за културу Димитровград са финансијским извештајем за 2023. годину

Тачка 18. - предлог Решења о разрешењеу и именовању члана УО ПУ 8. септембар

Мишљење oдбор за административно - мандатна питања

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 26.03.2024.

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланова 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)
 

С а з и в а м

II седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.03.2024. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са И конститутивне седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о констатовању престанка мандата председника, чланова и секретара Привременог органа општине Димитровград.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о констатовању престанка мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
4. Извештај Одбора за административно – мандатна питања, разматрање и усвајање Одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата и полагање заклетве нових одборника. *
5. Избор Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор члана Општинског већа општине Димитровград.
6. Избор члана Општинског већа општине Димитровград и подношење извештаја Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања. **
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о констатовању престанка мандата одборнику Скупштине општине Димитровград.
8. Извештај Одбора за административно – мандатна питања, разматрање и усвајање Одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата и полагање заклетве новог одборника. ***
9. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
10. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за прописе и управу.
11. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за локални економски развој, привреду и финансије.
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за друштвене делатности.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности.
14. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне средине.
15. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Одбора за социјална питања.
16. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за младе.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Комисије за родну равноправност.
18. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за здравље.
19. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса.
20. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Корисничког савета јавних служби.
21. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за бригу о селу.
22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању изменама и допунама Пословника Скупштине општине Димитровград.
23. Разматрање и усвајање предлога Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде ИИ реда за 2024. годину.
24. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.
25. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Димитровград.
26. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад Димитровград.
27. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине Димитровград - к.п. бр. 945 КО Димитровград.
28. Одборничка питања.


* У оквиру тачке под редним бројем 4. Одбор за административно – мандатна питања поднеће извештај Скупштини поводом новоизабраних одборника који попуњавају упражњена одборничка места, затим ће се расправљати и гласати о измени Одлуке о потврђивању мандата и на крају ће уследити полагање заклетве нових одборника.
** У оквиру тачке под редним бројем 6. гласаће се тајно о предлогу за избор члана Општинског већа општине Димитовград, а затим ће Комисија за спровођење избора и утврђивање резултата гласања поднети Скупштини извештај о гласању.
*** У оквиру тачке под редним бројем 8. Одбор за административно – мандатна питања поднеће извештај Скупштини поводом новоизабраног одборника који попуњава упражњено одборничко место, затим ће се расправљати и гласати о измени Одлуке о потврђивању мандата и на крају ће уследити полагање заклетве новог одборника.


Број: 06-38/2024-17/2
У Димитровграду, 23.02.2024. годинеСКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 2. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са прве конститутивне седнице

Тачка 2 - предлог Одлуке о престанку мандата констатовање ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Тачка 3 - предлог Одлуке о престанку мандата констатовање

4-1-допуна ДР за СО

Тачка 9 - Предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Тачка 10 - Предлог Решења о образовању Одбора за прописе и управу

Тачка 11 - Предлог Решења о образовању Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Тачка 12 - Предлог Решења о образовању Одбора за друштвене делатности

Тачка 13 - Предлог Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

Тачка 14 - Предлог Решења о образовању Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне средине

Тачка 15 - Предлог Решења о образовању Одбора за социјална питања

Тачка 16 - Предлог Решења о образовању Савета за младе

Тачка 17 - Предлог Решења о образовању Комисије за родну равноправност

Тачка 19 - Предлог Решења о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса

Тачка 20 - Предлог Решења о образовању Корисничког савета јавних служби

Тачка 21 - Предлог Решења о образовању Савет за бригу о селу

Тачка 22 - предлог Одлуке о приступању промене Пословника СО

Тачка 23 - предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда

Тачка 24 - Предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац и Информација

Тачка 24.1 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.12.2023

Тачка 25 - Предлог Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за социјални рад Димитровград

Тачка 26 - Предлог Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад Димитровград

Тачка 27 - Предлог Одлуке о давању у закуп 945 КО Димитровград

Допуна дневног реда СО -Одлука о покретању поступка за реализацију јавно-приватног партнерства

Mишљење Одбора за административно мандатна питања

Предлог Одбора за административно - мандатна питања

Закључак о ревидирању пројекта ул. Маршала Тита

 


На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), Одлуке о распуштању Скупштине општине Димитровград и образовању Привременог органа општине Димитровград („Службени гласник РС“, број 94/23), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Димитровград („Службени Гласник РС“, број 94/23), члана 31. став 1. Статута општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019) и члана 7. став 1. Пословника Скупштине општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

I (конститутивну) седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 25. јануар 2024. године (четвртак), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10,00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Извештај Општинске изборне комисије општине Димитровград о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Димитровград одржаних 17.12.2023. године.
 2. Именовање Верификационог одбора.
 3. Извештај Верификационог одбора.
 4. Усвајање Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
 5. Полагање заклетве одборника.
 6. Утврђивање оставки одборника.
 7. Извештај Изборне комисије општине Димитровград поводом новоизабраних одборника.
 8. Именовање Верификационог одбора.
 9. Извештај Верификационог одбора.
 10. Усвајање Одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
 11. Полагање заклетве нових одборника.
 12. Образовање Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника Скупштине општине Димитровград.
 13. Избор председника Скупштине општине Димитровград.
 14. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника Скупштине општине Димитровград.
 15. Постављење секретара Скупштине општине Димитровград.
 16. Доношење решења о престанку мандата председника, заменика председника и чланова Комисије за административно - мандатна питања и радне односе.
 17. Доношење решења о образовању Одбора за административно - мандатна питања.

 

НАПОМЕНА:

Потребно је да кандидати за одборнике на конститутивној седници понесу:

- Уверење о избору за одборнике;

- Попуњену сагласност о прихватању функције одборника;

- Попуњену Изјаву о обради података о личности;

- Попуњену сагласност за доставу материјала за седнице СО- Димитровград у електронском облику.

 

Бр. 06-3/2024-17/1

У Димитровграду, 05.01.2024. године

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Владица Димитров

 

Позив за 1. конститутивну седницу са предлогом дневног реда


 

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXXI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 25.10.2023. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

            Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1.    Разматрање и усвајање записника са XXX седнице Скупштине општине Димитровград.

2.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Плана развоја општине Димитровград за период 2023-2029 године.

3.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.

4.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2024. годину.

5.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу надземног вода за увођење постојећег ДВ 400 kV бр. 404 ТС 400/220/110 kV Ниш 2 - Столник (Софија) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 400 kV.

6.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка експропријације катастарских парцела у КО Бребевница.

7.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о водоводу и канализацији на територији општине Димитровград.

8.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели плакета поводом 1. новембра - Дана народних будитеља.

9.    Разматрање и усвајање предлога Одлуке о улагању непокретних и покретних ствари у капитал Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград.

10. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Извештаја о раду Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград за радну 2022/23 годину.

11. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2023/24 годину.

12. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-272/2023-17/31

У Димитровграду, 18.10.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

 

Позив за 31. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -30 седница

Тачка 2 - предлог Одлуке о усвајању Плана развоја општине Димитровград за период 2023-2029

Тачка 2.1 - ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 2023-2029

Тачка 3 - Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.

Тачка 3.1 - Образложење предлога Одлуке

Тачка 4 - предлог Одлуке о буџету општине Димитровград за 2024

Тачка 4.1 - образложење предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2024

Тачка 5 - Предлог Одлуке приступању изради ПДР за изградњу надземног вода

Тачка 5.1 - Одлука о изради Стратешке процене

Тачка 5.2 - Мишљење Комисије за планове

Тачка 7 - предлог за измену и допуну тачке 7. - предлог Одлуке о изманама и допунама одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 8 - предлог Одлуке о додели плакета поводом 1. новембра - Дана народних будитеља

Тачка 9 - предлога Одлуке о улагању непокретних и покретних ствари у капитал Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград

Тачка 10 - Предлог Решење о усвајању Извештаја о раду ПУ 2022-2023 год.

Тачка 10.1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2022-23 ПУ

Тачка 10.2 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУ

Тачка 11 - Предлог Решење о усвајању Годишњег плана рада ПУ 2023-34 год.

Тачка 11.1 - ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2023-24 ПУ

Тачка 11.2 - Одлука о усвајању Годишњег плана ПУ

Предлог за допуну предложеног дневног реда - предлог Кадровског плана органа и служби Општине Димитровград за 2024. годину

 

Мишљење Савета за међунационалне односе

Мишљење Саветa за младе

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за социјална питања 23.10.2023

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 23.10.2023

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење комисије за родну равноправност

Мишљење корисничког савета јавних служби

мишљење- 9. седница савета за здравље

Мишљење одбора за ЛЕР

 

Предлог за повлечење тачке 6. из предложеног дневног реда

 

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 20.09.2023. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIX седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о конверзији потраживања Општине Димитровград по основу јавних прихода у капитал  акционарског друштва „Тигар“ АД Пирот.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о  пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о унапређењу положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2023. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2023/2024 годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога измене Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023. години.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу непокретности  непосредном погодбом – кп. бр.  5934 КО Трнски Одоровци.
 10. Одборничка питања.

 

 

 

 

Број: 06-226/2023-17/30

У Димитровграду, 13.09.2023. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 30. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник - 29 седница

Тачка 2 - предлог Одлуке - општинска награда

Точка 2 - Проект на решение - общинска награда

Тачка 3 - предлог Одлукe - Општинска признања

Точка 3 - Проект на решение- общински признания

Тачка 4 - Предлог Одлуке о конверзији потраживања Општине Димитровград по основу јавних прихода у капитал акционарског друштва „Тигар“ АД Пирот

Тачка 5 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград

Тачка 6 - Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о унапређењу положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2023. години

Тачка 7 - Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи Димитровград за радну 20232024 годину

Тачка 8 - Предлог Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023. години

Тачка 9 - Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом – кп. бр. 5934 КО Трнски Одоровци

Мишљење одбора за социјална питања 14.09.2023

Мишљење Савет за младе

Мишљење Kорисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 14.09.2023

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за прописе и управу


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXIX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 17. август 2023. године (четвртак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXVIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлука о преносу права коришћења непокретности – кп. бр. 2566 КО Сенокос.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Центра за културу Димитровград.  
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.
 11. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период  од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.
 12. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период  од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2022. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу председника и чланова Комисије за родну равноправност  општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању председника и чланова Комисије за родну равноправност општине Димитровград.
 17. Одборничка питања.

 

Број: 06-190/2023-17/29

У Димитровграду, 10.08.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 29. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 28 седнице СО

Тачка 2 - Предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Тачка 2.1 - Полугодишњи извештај о учинку програма за 2023

Тачка 3 - Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 3.1 - Образложење уз Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 4 - Предлога Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода општине Димитровград

Тачка 4.1 - Сагласност Министарства финансија

Тачка 5 - Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград

Тачка 6 - Одлука о преносу права коришћења 2566 КО Сенокос

8-O202_1

Тачка 7 - предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Димитровград

Тачка 9 - Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград

Тачка 10 - Предлог Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања - од 01.01.2023. године до 30.06.20 Ком

Тачка 10.1 - Информацијa о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године ЈП „Комуналац“

Тачка 11 - Информација - Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Тачка 12 - Информација - Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Тачка 13 - Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2023. годину


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXVIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 23. јун 2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXVI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XXVII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога измене Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2023. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2022. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма за развој привреде и управљање ризицима на територији општине Димитровград у 2023. години.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о  додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – кп. бр.  5934 КО Трнски Одоровци.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о покрићу губитка за 2022. год.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским извештајем.
 13. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења  о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Управног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата члана Управног одбора Историјског архива у Пироту.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Управног одбора Историјског архива у Пироту.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата члана Надзорног одбора Историјског архива у Пироту.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора Историјског архива у Пироту.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Савета за бригу о селу.

 

 1. Одборничка питања.

 

Број: 06-129/2023-17/28

У Димитровграду, 16.06.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

 

Позив за 28. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -26 седница

Тачка 2 - Записник -27 седница

Тачка 3 - Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину

Тачка 3.1 - Образложење одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину

Тачка 4 - Измена кадровског плана

Тачка 5 - Предлог Одлуке о консолидованом ЗРБ за 2022.годину

Тачка 5.1 - ЗРБ за 2022. годину

Тачка 5.2 - План и остварење прихода у 2022. години

Тачка 5.3 - План и извршење расхода у 2022.години

Тачка 5.4 - Годишњи извештај о учинку програма

Тачка 5.5 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022._pot

Тачка 5.6 - Образложење извештаја о извршењу буџета за 2022.годину

Тачка 6 - Предлог Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023

Тачка 8 - Предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа

Тачка 9 - Предлог Одлуке о отуђењу непокретности 5934 КО Трнски Одоровци

Тачка 10 - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Комуналац Димитровград

Тачка 11 - предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈП Комуналац Димитровград о покрићу губитку за 2022. годину

Тачка 12 - Предлог Решење о усвајању годишњег извештаја о пословању ЈП Комуналац за 2022 годину

Тачка 12.1. - Финансијски извештај ЈП Комуналац за 2022. годину

Тачка 12. 2 - Годишњи извештај ЈП Комуналац за 22 годину

Тачка 13 - Информација о извештају о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2023.-31.03.2023. године ЈКП Регионална депонија Пирот

Тачка 14 - Предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Тачка 23 - Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за бригу о селу

 

 


 

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 5. мај 2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника зграда на територији општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о такси превозу на територији општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину.
 6. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-97/2023-17/27

У Димитровграду, 28.04.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 27. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 1.1 - Образложење Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 2 - Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо и текуће одржавање и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника зграда на територији општине Димитровград

Тачка 3- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о такси превозу на територији општине Димитровград

Тачка 4 - Предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.03.2023.

Тачка 4.1 - Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.03.2023.

Тачка 4.2 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.03.2023.

Тачка 5- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину


 

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и члана 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 7. април 2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Постављење заменика секретара Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о водоводу и канализацији.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања.
 8. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Савета за здравље за 2022. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада  Савета за здравље за 2023. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата чланова Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 12. Избор чланова Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 13. Доношење Решења o образовању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 14. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-78/2023-17/26

У Димитровграду, 31.03.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 26. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -25 седница

Тачка 3 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о примaњима

Тачка 4 - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 4.1 - Образложење предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 5 - Предлог Одлуке о допуни Одлике o соц. заштити

Тачка 6 - Предлог Одлуке о допуни Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 7 - Предлог Одлуке о измени Oдлуке о додели стамбене подршке

Тачка 8 - Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине

Тачка 9 - Предлог Решења о усвајању Извештаја Савета за здравље за 2022. г.

Тачка 9.1 - Извештај о раду Савета за здравље за 2022

Тачка 10 - Предлог Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2023. г.

Тачка 10.1 - План рада Савета за здравље за 2023. г.

Тачка 11 - Предлог Решења о престанку мандата СМО

Тачка 12 - Предлози за чланове СМО

Тачка 13 - Предлог Решења о образовању СМО

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 04.04.2023

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за социјална питања 04.04.2023

Мишљење одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Предлог за допуну дневног реда

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и члана 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.03.2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIA реда број 223,  деоница  Звонце-Поганово на територији општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о унапређењу полажаја и квалитетата живота младих у општини Димитровград у 2023. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2023. године.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2022. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја ПУ „8. септембар“ Димитровград за период од 01.01.2022. – 31.12.2022. године.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Центра за културу Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Историјског архива у Пироту.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Црвеног крста Димитровград за 2022. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград за 2022. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2022. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку дужности директора Центра за културу Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Савета за међунационалне односе.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Савета за међунационалне односе.
 22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распуштању Савета месних заједница Протопопинци и Мојинци и именовању повереника.
 23. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године.
 24. Одборничка питања.

 

Број: 06-55/2023-17/25

У Димитровграду, 17.03.2023. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

 

Позив за 25. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 24 седнице СО

Тачка 2 - предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023

Тачка 2.1 - Образложење предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023

Тачка 3 - предлог Одлуке о изради ПДР и изградње државног пута другог А реда бр. 223, Звонце - Поганово

Тачка 4 - предлог Одлуке о допуни Одлуке о соц. заштити

Тачка 5 - предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 6 - предлог Одлуке о унапређењу положаја и квалитета живота младих у општини Димитровграду 2023. години

Тачка 8 - предлог Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 8.1 - Извештај o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 9 - предлог Решења о усвајању Извештаја o раду за 2022. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем

Тачка 9.1 - Извештај o раду за 2022. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем.pdf

Тачка 10 - предог Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину ПУ „8. септембар“ Димитровград

Тачка 10.1 - Финансијски извештај за 2022. годину ПУ „8. септембар“ Димитровград

Тачка 11 - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 11.1 - Извештај о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 12 - предог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Центра за културу Димитровград

Тачка 12.1 - Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Центра за културу Димитровград

Тачка 13 - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 13.1 - Извештај о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 14 - предог Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину

Тачка 14.1 - Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину

Тачка 15 - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 15.1 - Извештај о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 16 - Извештај о раду штаба за ванредне ситуације за 2022год

Тачка 17 - предлог Решења о усвајању Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 17.1 - Извештај о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 22 - предлог Одлуке о распуштању Савета МЗ Проптопопинци и Мојинци

Тачка 23 - Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем за период 01.01.22-31.12.2022 - РДП

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и члана 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXIV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.02.2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању председника општине за надлежни орган за спровођење свих поступака на државном пољопривредном земљишту.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о одређивању саветника за заштиту права пацијената.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о размени непокретности.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине Димитровград за развој туризма за 2023. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде 2. реда за 2023. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу и именовању председника и члана Савета за бригу о селу.
 11. Одборничка питања.

 

Број: 06-31/2023-17/24

У Димитровграду, 17.02.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 24. седницу СО са предлогом дневног реда.doc

Тачка 1 - Записник - 23. седница

Тачка 2 - предлог Одлуке о одређивању надлежног органа

Тачка 3 - предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању саветника за заштиту права пацијенета

Тачка 4 - предлог Одлуке о размени непокретности

Тачка 5 - предлог Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 6 - предлог Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине Димитровград за развој туризма за 2023. годину

Тачка 7 - предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде 2. реда за 2023. годину

Тачка 7.1 - мишљење ЈВП СРБИЈАВОДЕ

Тачка 8 - предлог Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину

Тачка 8.1 - измена Програма пословања ЈП Комуналац за 2023. годину

Тачка 9 - предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 9.1 - Информација о степену усклађености четврти квартал 2022

Тачка 9.2 - Информација о степену услађености ЈП Комуналац

Тачка 10 - предлог Решења o разрешењу и именовању председника и члана Савета за бригу о селу


 

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 20.12.2022. године у сали СО Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XXII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2022. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнада за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2023. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе – Општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2022. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели стамбене подршке за субвенционисање закупнине.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели стамбене подршке за унапређење услова становања.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о такси певозу на територији општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога измене Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2022. години.
 18. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2023. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Tуристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским планом за 2023. годину и ценовником роба и услуга.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2023. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2023. години.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград за 2023. годину.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Димитровград са финансијским планом за 2023. годину.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2023. годину.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада  -јавна овлашћења и Финансијски план Црвеног крста Димитровград за 2023. годину.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за бригу селу.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.
 29. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.
 30. Разматрање и усвајање предлога Решење о давању позитивног мишљења за обављање другог посла, односно делатности.
 31. Информација о Програму пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину.
 32. Информација о посебној накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот.
 33. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-263/2022-17/23

У Димитровграду, 13.12.2022. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за XXIII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -21 седница

Тачка 2 - записник - 22 седница (по хитном поступку)

Тачка 3 - предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине за период 01.01-30.09.2022

Тачка 3.1 - образложење предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине за период 01.01-30.09.2022

Тачка 4 - предлог Одлуке о локалним комуналним таксама

Тачка 5 - предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Тачка 6 - предлог Одлуке о висини накнада за услуге које врши ОУ за 2023. годину

Тачка 7 - предлог Одлуке o изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време

Тачка 8 - предлог Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2023

Тачка 9.1 - Предлог одлуке о буџету за 2023

Тачка 9.2 - Извештај са јавне расправе

Тачка 10 - предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2022

Тачка 11 - предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Димитровград

Izmene_i_dopune_prostornog_plana_Opstine_Dimitrovgrad-predlog_plana

Тачка 12 - предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине

Тачка 13 - предлог Одлуке о додели стамбене подршке за субвенционисање закупнине

Тачка 14 - предлог Одлуке о додели стамбене подршке за унапређење услова становања

Тачка 15 - предлог Одлуке о такси певозу на територији општине Димитровград

Тачка 17 - предлог измене Програма за спровођење пољ. политике и политике руралног развоја 2022

Тачка 18 - предлог Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2023

Тачка 19 - предлог Решења o усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 20- предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Комуналац за 2023 са фин.планом и ценовником услуга

Тачка 20.1 - Програм пословања ЈП Комуналац за 2023

Тачка 21 - предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације за 2023 са фин.планом и ценовником услуга

Тачка 21.1 - Програм рада Туристичке организације за 2023

Тачка 22 -предлог Решења и Програм рада Центра за социјални рад за 2023

Тачка 23 - предлог Решења и Програм рада Народне библиотеке за 2023

Тачка 24 - предлог Решења и Програм рада Центра за културу за 2023

Тачка 25 - предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива за 2023

Тачка 25.1 - Програм рада Историјског архива за 2023

Тачка 26 -предлог Решења и Програм Црвеног крста за 2023

Тачка 27-предлог Решења о образовању Савет за бригу о селу

Тачка 28 - предлог Решења - престанак дужности члана НО ЈКП Депонија Пирот

Тачка 29-предлог Решења - именовање члана НО ЈКП Депонија Пирот

Тачка 30 - предлог Решења о давању позитивног мишљења

Тачка 31 - Информација о Програму пословања ЈКП Регионална депонија Пирот за 2023

Тачка 31.1 - Информација о Програму пословања ЈКП Регионална депонија Пирот за 2023

Тачка 32 - Информација о посебној накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот

 

 

Мишљење корисничког савета јавних служби

Предлог Одбора за Административна - мандатна питања

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс

Мишљење Савета за здравље

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за друштвене делатмости

Мишљење одбора за прописе и управу

 

 

 

Покана за XXIII заседание на ОС СО с проект за дневен ред

23 заседание - точка 27 - Разглеждане и приемане на предложение относно даване съгласие за създаване на Съвет за грижи за селото

23. заседание ОС - Точка 19. - предложение на Решение относно приемане на Информация за степента на съответствие на планираните и реализирани дейности от програма за дейността на ПП „Комуналац“ - Цариброд за периода от 01.01

23 заседание - точка 26 - предложение за Решение относно даване съгласие на Програма за дейнсотта – публични пълномощия и финансов план на Червен кръст- Цариброд за 2023 г.

23 заседание - точка 24 - предложение на Решение относно даване съгласие на Програма за дейността на Центъра за култура Цариброд с финансов план за 2023 година

23 заседание - точка 23 - предложение за Решение относно даване на съгласие на План и програма за дейността и финансов план за Народна библиотека „Детко Петров”

23 заседание - точка 22 - предложение за Решение относно даване на съгласие на Програма за дейността на Центъра за социални грижи към Община Цариброд за 2023 год. с предвидени

23 заседание - точка 21 - предложение за Решение относно даване на съгласие на програма за дейността на Туристическа организация „Цариброд” –Цариброд, с финансов план за 2023

23 заседание - точка 20 - предложение за Решение относно даване на съгласие на програма за дейността на ПП „Комуналац“ за 2023 г. с фин. план и ценоразпис

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 104. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXII седницу Скупштине општине Димитровград ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ, за дан 28.11.2022. године (понедељак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума у пољопривредно, односно шумско земљиште за сврху утврђивања пореза на имовину за 2023. годину.

 

 

 

 

Број: 06-249/2022-17/22

У Димитровграду, 24.11.2022. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 22. седницу СО са предлогом дневног реда (по хитном поступку)

Тачка 1 - предлог Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума

Допуна - предлог Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину

 


 

Скупштина општине - АРХИВА

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top