На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 20.09.2023. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIX седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о конверзији потраживања Општине Димитровград по основу јавних прихода у капитал  акционарског друштва „Тигар“ АД Пирот.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о  пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о унапређењу положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2023. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2023/2024 годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога измене Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023. години.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу непокретности  непосредном погодбом – кп. бр.  5934 КО Трнски Одоровци.
 10. Одборничка питања.

 

 

 

 

Број: 06-226/2023-17/30

У Димитровграду, 13.09.2023. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 30. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник - 29 седница

Тачка 2 - предлог Одлуке - општинска награда

Точка 2 - Проект на решение - общинска награда

Тачка 3 - предлог Одлукe - Општинска признања

Точка 3 - Проект на решение- общински признания

Тачка 4 - Предлог Одлуке о конверзији потраживања Општине Димитровград по основу јавних прихода у капитал акционарског друштва „Тигар“ АД Пирот

Тачка 5 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград

Тачка 6 - Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о унапређењу положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2023. години

Тачка 7 - Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи Димитровград за радну 20232024 годину

Тачка 8 - Предлог Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023. години

Тачка 9 - Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом – кп. бр. 5934 КО Трнски Одоровци

Мишљење одбора за социјална питања 14.09.2023

Мишљење Савет за младе

Мишљење Kорисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 14.09.2023

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за прописе и управу

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXIX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 17. август 2023. године (четвртак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXVIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлука о преносу права коришћења непокретности – кп. бр. 2566 КО Сенокос.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Центра за културу Димитровград.  
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.
 11. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период  од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.
 12. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период  од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2022. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу председника и чланова Комисије за родну равноправност  општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању председника и чланова Комисије за родну равноправност општине Димитровград.
 17. Одборничка питања.

 

Број: 06-190/2023-17/29

У Димитровграду, 10.08.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 29. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 28 седнице СО

Тачка 2 - Предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Тачка 2.1 - Полугодишњи извештај о учинку програма за 2023

Тачка 3 - Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 3.1 - Образложење уз Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 4 - Предлога Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода општине Димитровград

Тачка 4.1 - Сагласност Министарства финансија

Тачка 5 - Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград

Тачка 6 - Одлука о преносу права коришћења 2566 КО Сенокос

Тачка 7 - предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Димитровград

Тачка 8 - Предлог Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину

Тачка 9 - Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград

Тачка 10 - Предлог Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања - од 01.01.2023. године до 30.06.20 Ком

Тачка 10.1 - Информацијa о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године ЈП „Комуналац“

Тачка 11 - Информација - Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Тачка 12 - Информација - Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Тачка 13 - Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2023. годину

Тачка 14 - предлог Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград

Тачка 15 - предлог Решења o разрешењу председника и чланова Комисије за родну равноправност општине Димитровград

Тачка 16 - предлог Решења o именовању председника и чланова Комисије за родну равноправност општине Димитровград

Предлози Одбора за административно мандатна питања

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за ЛЕР

Предлог Општинског већа за повлачење тачке из предложеног дневног реда

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXVIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 23. јун 2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXVI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XXVII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога измене Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2023. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2022. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма за развој привреде и управљање ризицима на територији општине Димитровград у 2023. години.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о  додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – кп. бр.  5934 КО Трнски Одоровци.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац'' Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о покрићу губитка за 2022. год.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским извештајем.
 13. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења  о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Управног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата члана Управног одбора Историјског архива у Пироту.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Управног одбора Историјског архива у Пироту.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата члана Надзорног одбора Историјског архива у Пироту.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора Историјског архива у Пироту.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Савета за бригу о селу.
 24. Одборничка питања.

 

Број: 06-129/2023-17/28

У Димитровграду, 16.06.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 28. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -26 седница

Тачка 2 - Записник -27 седница

Тачка 3 - Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину

Тачка 3.1 - Образложење одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину

Тачка 4 - Измена кадровског плана

Тачка 5 - Предлог Одлуке о консолидованом ЗРБ за 2022.годину

Тачка 5.1 - ЗРБ за 2022. годину

Тачка 5.2 - План и остварење прихода у 2022. години

Тачка 5.3 - План и извршење расхода у 2022.години

Тачка 5.4 - Годишњи извештај о учинку програма

Тачка 5.5 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022._pot

Тачка 5.6 - Образложење извештаја о извршењу буџета за 2022.годину

Тачка 6 - Предлог Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2023

Тачка 7 - Предлог Програма за развој привреде и управљање ризицима на територији општине Димитровград у 2023. години

Тачка 8 - Предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа

Тачка 9 - Предлог Одлуке о отуђењу непокретности 5934 КО Трнски Одоровци

Тачка 10 - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Комуналац Димитровград

Тачка 11 - предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈП Комуналац Димитровград о покрићу губитку за 2022. годину

Тачка 12 - Предлог Решење о усвајању годишњег извештаја о пословању ЈП Комуналац за 2022 годину

Тачка 12.1. - Финансијски извештај ЈП Комуналац за 2022. годину

Тачка 12. 2 - Годишњи извештај ЈП Комуналац за 22 годину

Тачка 12.3. - Извештај независног ревизора за финансијски извештај ЈП Комуналац за 2022. годину

Тачка 13 - Информација о извештају о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2023.-31.03.2023. године ЈКП Регионална депонија Пирот

Тачка 14 - Предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Тачка 15 - Народна Библиотека Детко Петров престанак мандата УО

Тачка 16 - Народна библиотека Детко Петров именовање УО

Тачка 17 - Народна библиотека Детко Пeтров престанак мандата НО

Тачка 18 - Народна библиотека Детко Петров именовање НО

Тачка 19 - Историјски архив Пирот престанак мандата члана УО

Тачка 20 - Историјски архив Пирот именовање члана УО

Тачка 21 - Историјски архив Пирот престанак мандата члана НО

Тачка 22 - Историјски архив Пирот именовање члана НО

Тачка 23 - Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за бригу о селу

 

 

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 20.06.2023

Мишљење одбора за социјална питања 20.06.2023

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Предлог Одбора за административно мандатна питања

 

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и чланoва 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 5. мај 2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника зграда на територији општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о такси превозу на територији општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину.
 6. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-97/2023-17/27

У Димитровграду, 28.04.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 27. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 1.1 - Образложење Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 2 - Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо и текуће одржавање и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника зграда на територији општине Димитровград

Тачка 3- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о такси превозу на територији општине Димитровград

Тачка 4 - Предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.03.2023.

Тачка 4.1 - Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.03.2023.

Тачка 4.2 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП Комуналац за период од 01.01.-31.03.2023.

Тачка 5- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење одбора за прописе и управу

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и члана 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 7. април 2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Постављење заменика секретара Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о водоводу и канализацији.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања.
 8. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Савета за здравље за 2022. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада  Савета за здравље за 2023. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку мандата чланова Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 12. Избор чланова Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 13. Доношење Решења o образовању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 14. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-78/2023-17/26

У Димитровграду, 31.03.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 26. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -25 седница

Тачка 3 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о примaњима

Тачка 4 - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 4.1 - Образложење предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 5 - Предлог Одлуке о допуни Одлике o соц. заштити

Тачка 6 - Предлог Одлуке о допуни Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 7 - Предлог Одлуке о измени Oдлуке о додели стамбене подршке

Тачка 8 - Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине

Тачка 9 - Предлог Решења о усвајању Извештаја Савета за здравље за 2022. г.

Тачка 9.1 - Извештај о раду Савета за здравље за 2022

Тачка 10 - Предлог Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2023. г.

Тачка 10.1 - План рада Савета за здравље за 2023. г.

Тачка 11 - Предлог Решења о престанку мандата СМО

Тачка 12 - Предлози за чланове СМО

Тачка 13 - Предлог Решења о образовању СМО

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс 04.04.2023

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за социјална питања 04.04.2023

Мишљење одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Предлог за допуну дневног реда

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и члана 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.03.2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIA реда број 223,  деоница  Звонце-Поганово на територији општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о унапређењу полажаја и квалитетата живота младих у општини Димитровград у 2023. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2023. године.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2022. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја ПУ „8. септембар“ Димитровград за период од 01.01.2022. – 31.12.2022. године.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Центра за културу Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Историјског архива у Пироту.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Црвеног крста Димитровград за 2022. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград за 2022. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2022. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења o престанку дужности директора Центра за културу Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Савета за међунационалне односе.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Савета за међунационалне односе.
 22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распуштању Савета месних заједница Протопопинци и Мојинци и именовању повереника.
 23. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године.
 24. Одборничка питања.

 

Број: 06-55/2023-17/25

У Димитровграду, 17.03.2023. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 25. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 24 седнице СО

Тачка 2 - предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023

Тачка 2.1 - Образложење предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023

Тачка 3 - предлог Одлуке о изради ПДР и изградње државног пута другог А реда бр. 223, Звонце - Поганово

Тачка 4 - предлог Одлуке о допуни Одлуке о соц. заштити

Тачка 5 - предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 6 - предлог Одлуке о унапређењу положаја и квалитета живота младих у општини Димитровграду 2023. години

Тачка 8 - предлог Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 8.1 - Извештај o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 9 - предлог Решења о усвајању Извештаја o раду за 2022. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем

Тачка 9.1 - Извештај o раду за 2022. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем.pdf

Тачка 10 - предог Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину ПУ „8. септембар“ Димитровград

Тачка 10.1 - Финансијски извештај за 2022. годину ПУ „8. септембар“ Димитровград

Тачка 11 - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 11.1 - Извештај о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 12 - предог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Центра за културу Димитровград

Тачка 12.1 - Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину Центра за културу Димитровград

Тачка 13 - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 13.1 - Извештај о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 14 - предог Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину

Тачка 14.1 - Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину

Тачка 15 - предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 15.1 - Извештај о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2022. годину

Тачка 16 - Извештај о раду штаба за ванредне ситуације за 2022год

Тачка 17 - предлог Решења о усвајању Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 17.1 - Извештај о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 18 - Решење - престанак дужности директора Центра за културу

Тачка 19 - Решење - именовање вд директора Цента за културу

Тачка 22 - предлог Одлуке о распуштању Савета МЗ Проптопопинци и Мојинци

Тачка 23 - Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем за период 01.01.22-31.12.2022 - РДП

Допуна - предлог Одлуке о измени Одлуке о висини накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач је СО Димитровград

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење Савета за здравље

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс

Мишљење Одбора за урбанизам

Мишљење Корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење Савета за праћење етичког кодекса

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење Савета за младе

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и члана 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXIV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.02.2023. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању председника општине за надлежни орган за спровођење свих поступака на државном пољопривредном земљишту.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о одређивању саветника за заштиту права пацијената.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о размени непокретности.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине Димитровград за развој туризма за 2023. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде 2. реда за 2023. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу и именовању председника и члана Савета за бригу о селу.
 11. Одборничка питања.

 

Број: 06-31/2023-17/24

У Димитровграду, 17.02.2023. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 24. седницу СО са предлогом дневног реда.doc

Тачка 1 - Записник - 23. седница

Тачка 2 - предлог Одлуке о одређивању надлежног органа

Тачка 3 - предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању саветника за заштиту права пацијенета

Тачка 4 - предлог Одлуке о размени непокретности

Тачка 5 - предлог Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2023. годину

Тачка 6 - предлог Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине Димитровград за развој туризма за 2023. годину

Тачка 7 - предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде 2. реда за 2023. годину

Тачка 7.1 - мишљење ЈВП СРБИЈАВОДЕ

Тачка 8 - предлог Решења o давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину

Тачка 8.1 - измена Програма пословања ЈП Комуналац за 2023. годину

Тачка 9 - предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 9.1 - Информација о степену усклађености четврти квартал 2022

Тачка 9.2 - Информација о степену услађености ЈП Комуналац

Тачка 10 - предлог Решења o разрешењу и именовању председника и члана Савета за бригу о селу

 

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА ЛЕР

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ

МИШЉЕЊЕ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 20.12.2022. године у сали СО Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XXII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2022. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнада за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2023. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе – Општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2023. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2022. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели стамбене подршке за субвенционисање закупнине.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели стамбене подршке за унапређење услова становања.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о такси певозу на територији општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога измене Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2022. години.
 18. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2023. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Tуристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским планом за 2023. годину и ценовником роба и услуга.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2023. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2023. години.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград за 2023. годину.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Димитровград са финансијским планом за 2023. годину.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2023. годину.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада  -јавна овлашћења и Финансијски план Црвеног крста Димитровград за 2023. годину.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Савета за бригу селу.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.
 29. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.
 30. Разматрање и усвајање предлога Решење о давању позитивног мишљења за обављање другог посла, односно делатности.
 31. Информација о Програму пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину.
 32. Информација о посебној накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот.
 33. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-263/2022-17/23

У Димитровграду, 13.12.2022. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за XXIII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник -21 седница

Тачка 2 - записник - 22 седница (по хитном поступку)

Тачка 3 - предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине за период 01.01-30.09.2022

Тачка 3.1 - образложење предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине за период 01.01-30.09.2022

Тачка 4 - предлог Одлуке о локалним комуналним таксама

Тачка 5 - предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Тачка 6 - предлог Одлуке о висини накнада за услуге које врши ОУ за 2023. годину

Тачка 7 - предлог Одлуке o изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време

Тачка 8 - предлог Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2023

Тачка 9.1 - Предлог одлуке о буџету за 2023

Тачка 9.2 - Извештај са јавне расправе

Тачка 10 - предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2022

Тачка 11 - предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Димитровград

Izmene_i_dopune_prostornog_plana_Opstine_Dimitrovgrad-predlog_plana

Тачка 12 - предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине

Тачка 13 - предлог Одлуке о додели стамбене подршке за субвенционисање закупнине

Тачка 14 - предлог Одлуке о додели стамбене подршке за унапређење услова становања

Тачка 15 - предлог Одлуке о такси певозу на територији општине Димитровград

Тачка 17 - предлог измене Програма за спровођење пољ. политике и политике руралног развоја 2022

Тачка 18 - предлог Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2023

Тачка 19 - предлог Решења o усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 20- предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Комуналац за 2023 са фин.планом и ценовником услуга

Тачка 20.1 - Програм пословања ЈП Комуналац за 2023

Тачка 21 - предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације за 2023 са фин.планом и ценовником услуга

Тачка 21.1 - Програм рада Туристичке организације за 2023

Тачка 22 -предлог Решења и Програм рада Центра за социјални рад за 2023

Тачка 23 - предлог Решења и Програм рада Народне библиотеке за 2023

Тачка 24 - предлог Решења и Програм рада Центра за културу за 2023

Тачка 25 - предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива за 2023

Тачка 25.1 - Програм рада Историјског архива за 2023

Тачка 26 -предлог Решења и Програм Црвеног крста за 2023

Тачка 27-предлог Решења о образовању Савет за бригу о селу

Тачка 28 - предлог Решења - престанак дужности члана НО ЈКП Депонија Пирот

Тачка 29-предлог Решења - именовање члана НО ЈКП Депонија Пирот

Тачка 30 - предлог Решења о давању позитивног мишљења

Тачка 31 - Информација о Програму пословања ЈКП Регионална депонија Пирот за 2023

Тачка 31.1 - Информација о Програму пословања ЈКП Регионална депонија Пирот за 2023

Тачка 32 - Информација о посебној накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот

 

 

Мишљење корисничког савета јавних служби

Предлог Одбора за Административна - мандатна питања

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење одбора за пољопривреду, рр и зжс

Мишљење Савета за здравље

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за друштвене делатмости

Мишљење одбора за прописе и управу

 

 

 

Покана за XXIII заседание на ОС СО с проект за дневен ред

23 заседание - точка 27 - Разглеждане и приемане на предложение относно даване съгласие за създаване на Съвет за грижи за селото

23. заседание ОС - Точка 19. - предложение на Решение относно приемане на Информация за степента на съответствие на планираните и реализирани дейности от програма за дейността на ПП „Комуналац“ - Цариброд за периода от 01.01

23 заседание - точка 26 - предложение за Решение относно даване съгласие на Програма за дейнсотта – публични пълномощия и финансов план на Червен кръст- Цариброд за 2023 г.

23 заседание - точка 24 - предложение на Решение относно даване съгласие на Програма за дейността на Центъра за култура Цариброд с финансов план за 2023 година

23 заседание - точка 23 - предложение за Решение относно даване на съгласие на План и програма за дейността и финансов план за Народна библиотека „Детко Петров”

23 заседание - точка 22 - предложение за Решение относно даване на съгласие на Програма за дейността на Центъра за социални грижи към Община Цариброд за 2023 год. с предвидени

23 заседание - точка 21 - предложение за Решение относно даване на съгласие на програма за дейността на Туристическа организация „Цариброд” –Цариброд, с финансов план за 2023

23 заседание - точка 20 - предложение за Решение относно даване на съгласие на програма за дейността на ПП „Комуналац“ за 2023 г. с фин. план и ценоразпис

 

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 104. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXII седницу Скупштине општине Димитровград ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ, за дан 28.11.2022. године (понедељак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума у пољопривредно, односно шумско земљиште за сврху утврђивања пореза на имовину за 2023. годину.

 

 

 

 

Број: 06-249/2022-17/22

У Димитровграду, 24.11.2022. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 22. седницу СО са предлогом дневног реда (по хитном поступку)

Тачка 1 - предлог Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума

Допуна - предлог Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за прописе и управу


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XXI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 31.10.2022. године у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са XIX седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Усвајање записника са XX седнице Скупштине општине Димитровград заказане по хитном поступку.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели плакета поводом 1. новембра - Дана народних будитеља.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о  приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028. година.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању израде пројектно – техничке документације за стамбене заједнице на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине Димитровград за развој туризма за 2022. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Програма унапређења положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2022. години
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2022. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2022. години.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2022. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград о промени назива Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Извештаја о раду Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград за радну 2021/22 годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2022/23 годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању чланова и заменика чланова Савета родитеља општине Димитровград за школску 2022/23 годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград.
 17. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-219/2022-17/21

У Димитровграду, 24.10.2022. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 21. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник - 19 седница

Тачка 2 - Записник - 20 седница

Тачка 3 - предлога Одлуке о додели плакета поводом 1. новембра - Дана народних будитеља

Тачка 4 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028

Тачка 5 - Предлог Одлуке о пројектно техничкој документацији

Тачка 6 - Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта

Тачка 7 - Предлог Одлукен о измени програма развоја и унапређења туризам у 2022

Тачка 8 - Предлог Одлуке о измени Програма унапређења положаја и квалитета живота младих у 2022

Тачка 9 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 10 - Предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне попитике и политике руралниг развоја

Тачка 11 - Предлог Одлуке о измени Одлуке о Буџету општине за 2022 - III ребаланс

Тачка 12.1 - Предлог Решење о давању сагласности на одлуку УО ПУ

Тачка 12.2 - Одлука УО ПУ о промени назива установе

Тачка 13 - Предлог Решење о усвајању Извештаја о раду ПУ

Тачка 13.1 - Одлука - Извештај ПУ

Тачка 13.2 - Годишњи Извештај о раду ПУ

Тачка 14.1 - Предлог Решење о давању сагласности на План рада ПУ

Тачка 14.2 - Одлука - План ПУ

Тачка 14.3 - Гoдишњи План рада ПУ

Тачка 15 - предлог Решења o именовању чланова и заменика чланова Савета родитеља општине Димитровград за школску 202 223 годину

Тачка 16 - предлог Решења o разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград

Мишљење Корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење Одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за пољопривреда, рр и зжс

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за урбанизам

Мишљење Савет за младе

Мишљење Савета за међунационалне односе

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 104. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 03.10.2022. године (понедељак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград.

 

 

 

 

Број: 06-192/2022-17/20

У Димитровграду, 28.09.2022. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 20. седницу СО са предлогом дневног реда (по хитном поступку)

Тачка 1 - Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији општине Димитровград

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Мишљење Одбора за урбанизам

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XIX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 16.09.2022. године у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са XVIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период 01.01.-30.06.2022. године.
 5. Разматрање и усвајање предлога другe изменe Kадровског планa органа и служби општине Димитровград за 2022. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Димитровград.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „8 септембар“ Димитровград за радну 2022/2023 годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању сагласности Туристичкој организацији „Цариброд“ Димитровград за издавање у закуп пословног простора у спортским објектима.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општини Димитровград јавним надметањем – кп бр. 433 КО Трнски Одоровци.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о одлагању комуналног отпада.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању доктора медицинe за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији општине Димитровград и издавање потврде о смрти.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центар за културу Димитровград.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 16. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022. - 30.06.2022. године.
 17. Одборничка питања.

 

Број: 06-166/2022-17/19

У Димитровграду, 09.09.2022. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за 19. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-ЗАПИСНИК - 18 седница

Тачка 2 - предлог Одлуке - Општинска награда

Тачка 3 - предлог Одлуке - признања

Тачка 4-Предлог Одклуке о усвајању Извештаја о пословању буџета 01.01-30.06.22

Тачка 5-Предлог друге измене Кадровског плана органа и служби општине Димитровград

Тачка 6-Предлог Одлуке о држању домаћих животиња

Тачка 7-Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања

Тачка 8-Предлог Одлуке о давање сагласности за издавање у закуп пословног простора у спортским објектима

Тачка 9-Предлог Одлука о покретању поступка отуђења непокретности к.п. 433 КО Трнски Одоровци

Тачка 10-Предлог Одлука о измени Одлуке о управљању комуналним отпадом

Тачка 11-Предлог Одлуке о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти

Тачка 12-Предлог Одлуке о накнади за рад председника и чланова УО и НО Туристичке организације

Тачка 13-Предлог Одлуке о накнади за рад председника и чланова УО и НО Центра за културу

Тачка 14-Предлог Одлуке о накнади за рад председника и чланова УО и НО Народне Библиотеке

Тачка 15.1-Предлог Решења о усвајању информације

Тачка 15.2-Информација о степену усклађености

Тачка 15.3-ЈП Комуналац-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Тачка 16-РДП-Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.22-30.06.22

МИШЉЕЊЕ Корисничког савета јавних служби

Мишљење Савета за здравље

Мишљење Одбора за урбанизам

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за пољопривреду, рр и зжс

Мишљење Одбора за ЛЕР

Мишљење Одбора за друштвене делатности

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XVIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 29.06.2022. године у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XVII седницу Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању промени Статута општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 2021. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну Општине Димитровград за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Димитровград за 2022. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога измене Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2022. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о водоводу и канализацији.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о управљању комуналним отпадом.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распоређивању средстава из буџета општине Димитровград за развој туризма за 2022. годину.  
 13. Разматрање и усвајање предлога Програма унапређења положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2022. години.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. годину са финансијским извештајем.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити за 2021. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о измени Ценовника за 2022. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2021. годину.
 19. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022. - 31.03.2022. године.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2021. годину.
 21. Разматрање и усвајање предога Решења о образовању Савета за бригу о селу.
 22. Разматрање и усвајање предога Решења о допуни Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград.
 23. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-106/2022-17/18

У Димитровграду, 22.06.2022. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

 

 

 

Позив за XVIII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 17 седнице СО

Тачка 2-предлог Одлуке о приступању промени Статута Општине Димитровград

Тачка 3-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива Пирот са фин. извештајем за 2021

Тачка 4.1-Предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну Општине Димитровград за 2021 годину

Тачка 4.2-Извештај ДРИ

Тачка 5-Одлука о Буџету ребаланс II предлог

Тачка 6-предлог измене Кадровског плана

Тачка 7-предлог Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Димитровград

Тачка 8-предлог Одлуке о измени Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 9-предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Димитровград

Тачка 10-предлог Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Димитровград

Тачка 11-предлог Одлуке о управљању комуналним отпадом

Тачка 12-предлог Одлуке о распоређивању средстава из буџета за развој туризма за 2022

Тачка 13-предлог Програма унапређења положаја и квалитета младих у општини Димитровград у 2022

Тачка 14.1-предлог Решења о усвајању годишњег Извештаја о пословању ЈП Комуналац за 2021

Тачка 14.2-Извештај независног ревизора о ревизији фин. извештаја за 2021. год ЈП Комуналац

Тачка 15-предлог Решења о давању сагласности на одлуку НО ЈП Комуналац о расподели добити за 2021

Тачка 16-предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП Комуналац

Тачка 17-предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈП Комуналац о измени ценовника за 2022

Тачка 18-предлог Решења о давању сагласности на одлуку НО ЈКП Регионална депонија Пирот о расподели добити за 2021

Тачка 19 - Информација о извештају о раду са фин. извештајем ЈКП Регионална депонија Пирот за период 01.01.-31.03.2022

Тачка 20-предлог Решења о усвајању Извештаја о примени локалног антикорупцијског плана за 2021. год

Тачка 21-предлог Решења о образовању Савета за бригу о селу

Тачка 22-предлог Решења о допуни Решења о именовању ШО ОШ Христо Ботев

Допуна дневног реда - Предлог Одлуке о изради стратегије урбаног подручје Града Пирот и Општина Бабушница, Бела Паланка и Димитровград

Мишљење - Одбор за административно - мандатна питања

Мишљење - Савет за праћење примене етичког кодекса

Мишљење - Kориснички савет јавних служби

Мишљење - Oдбор за друштвене делатности

Мишљење - Савет за младе

Мишљење - Одбора за ЛЕР

Мишљење - Одбор за урбанизам

Мишљење одбора за прописе и управу

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XVII седницу Скупштине општине Димитровград за дан 29.04.2022. године у сали Скупштине општине Димитровград са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XVI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о општинском правобранилаштву општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења непокретности – катастарска парцела бр. 256 КО Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – к.п. бр. 674 КО Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Програма развоја туризма општине Димитровград 2022-2024.
 6. Разматрање и усвајање предлога Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2022. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровграда за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину.
 8. Разматрање и усвајање предога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2021. годину.
 9. Разматрање и усвајање предога Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље за 2021. годину.
 10. Разматрање и усвајање предога Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2022. годину.
 11. Разматрање и усвајање предога Решења о престанку мандата Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предога Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград.
 13. Одборничка питања.

 

Број: 06-59/2022-17/17

У Димитровграду, 21. април 2022. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за XVII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 16 седнице СО

Тачка 2 - Одлука о допуни Одлуке о општинском правобранилаштву

Тачка 3 - Одлука о преносу права коришћења, 256 КО Димитровград

Тачка 4 - Решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – к.п. бр. 674 КО Димитровград

Тачка 5 - Програм развоја туризма општине Димитровград 2022-2024

Тачка 5.1 - Извештај са јавне расправе и мипљење Министарства

Тачка 6 - Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2022. години

Тачка 6.1 - претходна сагласност Министарства

Тачка 7 - Решење о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровграда

Тачка 8 - Решење о усвајању Извештаја о раду Центара за социјални рад за општину Димитровград за 2021. годину

Тачка 9 - Решење о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље за 2021. годину

Тачка 10 - Решење о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2022. годину

Тачка 11 - Решење о престанку мандата Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград

Тачка 12 - Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград

Допуна дневног реда 1-Решење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Статута НБ Детко Петров

Допуна дневног реда 2-Решење о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2021

Мишљење Одбора за социјална питања

Мишљење Корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

Мишљење Одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за урбанизам

 

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 28.03.2022. године у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XV седницу Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2022. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења непокретности – кп бр. 618 КО Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења непокретности – кп бр. 3434/1 КО Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање Одлука о образовању Савета за родну равноправност у Општинској управи општине Димитровград.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлука о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2022. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022-2032.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022.-2027.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске управе општине Димитровград за 2021. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду за 2021. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2021. годину.
 14. Разматрање и усвајање предога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Центра за културу Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предога Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2021. годину ПУ „8. септембар“ Димитровград.
 16. Информација о Извештају о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2021. - 31.12.2021. године.
 17. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-38/2022-16

У Димитровграду, 21. март 2022. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

Позив за XVI седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 15 седнице СО

Тачка 2 - Одлука о измени Одлуке о буџету Општине за 2022

Тачка 3 - Одлука о изменама Одлуке о бесповратном суфинансирању

Тачка 4 - Одлука о преносу права коришћења, паркинг Центар за културу

Тачка 5 - Одлука о преносу права коришћења, 3434-1 КО Димитровград

Тачка 6 - Одлука о Савету за родну равноправност

Тачка 7 - Одлуке о распоређивању средстава за привредни развој општине Димитровград за 2022. годину

Тачка 8 - Програм средстава за заштиту животне средине

Тачка 9 - Дугорочни план ЈП Комуналац

Тачка 10 - Средњорочни план ЈП Комуналац

Тачка 11 - Извештај Општинске управе општине Димитровград

Тачка 12 - Извештај Народне библиотеке за 2021. годину

Тачка 13 - Извештај Туристичке организације за 2021

Тачка 14 - Извештај Центра за културу за 2021

Тачка 15 - Финансијски извештај за 2021 ПУ 8 септембар

Тачка 16 - Регионална депонија Пирот - Kвартални извештај

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс.

Мишљење одбора за административно мандатна питања

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 11.02.2022. године (петак)  у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Општинске изборне комисије.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Општинске изборне комисије.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка израде Локалне стамбене стратегије на територији општине Димитровград за период 2022-2027. године.
 5. Разматрање и усвајање предлога Оперативног плана одбрана од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда за 2022. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ - Димитровград за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
 7. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2021. годину.
 8. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-12/2022-17/15

У Димитровграду, 04.02.2022. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 15. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - записник са 14 седнице СО Димитровград

Тачка 2-Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова ОИК

Тачка 4 - предлог Одлуке о изради локалне стамбене стратегије

Тачка 5 - предлога Оперативног плана одбрана од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда за 2022. годину

Тачка 6 - предлог Решења о усвајању информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 7 - предлог Извештаја о раду штаба за ВС за 2021год.

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење одбора за прописе и управу

Предлог Одбора за административно мандатна питања

Мишљење Одбора за урбанизам

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

Мишљење Одбора за ЛЕР

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XIV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 20.12.2021. године (понедељак)  у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање записника са XIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2021. године.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2022. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе – Општине Димитровград
 10. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2022. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2022. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2021. годину.
 13. Разматрање и усвајање предлога Годишњи план рада општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2022. годину
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Tуристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским планом за 2022. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2022. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2022. години.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград за 2022. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Димитровград са финансијским планом за 2022. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2022. годину.
 20. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 21. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Димитровград – непосредном погодбом - к.п. бр. 674 КО Димитровград.
 22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Димитровград – станова на адреси Балканска бр. 11, к.п. бр. 1292 КО Димитровград
 23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о пружању стамбене подршке у виду субвенционисања закупнине.
 24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења.
 25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Димитровград.
 26. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Димитровград.
 27. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности и промени назива и претежне делатности Установе.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку  о измени Статута Tуристичке организације „Цариброд“ Димитровград.
 29. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу в.д. директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 30. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 31. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-279/2021-17/14

У Димитровграду, 13.12.2021. године

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                                 Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 14. седницу СО са предлогом дневног реда

тачка 1.-Записник - 11 седнице СО

тачка 2.-Записник - 12 седница СО

тачка 3.-Записник - 13 седница СО

тачка 4-Одлука о усвајању извештаја о пословању буџета

тачка 5.-Одлука о ребалансу буџета

тачка 6.-Одлуке о комуналним таксама

тачка 7.-Одлуке о нанадама за јавне површине

тачка 8.-Одлука о висини наканаде за услуге ОУ

тачка 9.-Одлука о изменама Одлуке о максималним броју запослених

тачка 10.-Кадровски план 2022

тачка 11.-Одлука о Буџету општине за 2022

тачка 12.-Одлука - екстерна ревизија

тачка 13.-Годишњи План штаба за ВС за 2022

тачка 14.1.-Решење - Програм пословања Туристичке организације Цариброд са фин.планом за 2022.

тачка 14.2.-Програм пословања Туристичке организације Цариброд са фин.планом за 2022.

тачка 15.1.-Решење - Програм пословања ЈП Комуналац за 2022.

тачка 15.2. -Програм пословања ЈП Комуналац за 2022.

тачка 15.3. -Програм пословања ЈП Комуналац за 2022.- прилози

тачка 15.4. -Програм пословања ЈП Комуналац за 2022.-прилози

тачка 15.5. Програм - Програм пословања ЈП Комуналац за 2022.- Одлука УО

тачка 16.1.-Решење - Програм рада Центра за социјални рад за 2022.

тачка 16.2.- Програм рада Центра за социјални рад за 2022.

тачка 17.1.-Решење - Програм рада Народне библиотеке за 2022.

тачка 17.2.-Програм - Програм рада Народне библиотеке за 2022

тачка 18.1.-Решење - Програм рада Центар за културу за 2022.

тачка 18.2.-Програм - Програм рада Центар за културу за 2022.

тачка 19.1.-Решење - Програм рада Историјског архива за 2022.

тачка 19.2.-Програм рада Историјског архива за 2022.

тачка 20.-Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину

тачка 21.-Одлука о отуђењу непокретности 674 КО Димитровград

тачка 22.-Одлука о отуђењу станова - Балканска 11 1292 КО Димитровград

тачка 23.-Одлука о пружању стамбене подршке

тачка 24.-Одлука о обезбеђивању јавног осветљења

тачка 25.-Oдлука о јавним паркиралиштима

тачка 26.-Одлука о одржавању чистоће

тачка 27.-Одлука о измени оснивачког акта ТО

тачка 28.-Решење - измена Статута ТО

тачка 29.-Решење - разрешење в.д. директора НБ

тачка 30.-Решење - именовање директора НБ

Предлог Одбора за административно мандатана питања

ДОПУНА 1-Информација о Одлуци о накнади за депоновање отпадом на Регионалног депонији Пирот

ДОПУНА 2- Информација о Програму пословања ЈКП Регионална депонија Пирот

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за социјална питања

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

мишљење- 6.седница одбора за дд


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 26.11.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о погребним услугама.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Димитровград -  станова на адреси Балканска бр. 9, кп бр. 1280 КО Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Услужног центра "Димитровград – Градина".
 5. Разматрање и усвајање предлога измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград за 2021. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац Димитровград за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2022. годину са финансијским планом.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању председника Школског одбора Гимназије „Св. Кирило и Методије“ Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку дужности директора Центара за социјални рад за општину Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Центара за социјални рад за општину Димитровград.
 12. Одборничка питања.

 

 

Број: 06-256/2021-17/13

У Димитровграду, 19.11.2021. године

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                               Зоран Ђуров

 

Позив за XIII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Одлука о управљању гробљима сахрањивању

Тачка 2 - Одлика о погребној делатности

Тачка 3 - Одлука о отуђењу станова - Балканска 9

Тачка 4 - Одлука о доношењу ПДР Градина

Тачка 5 - Измена Програма пољопривредне политике

Тачка 6 - Решење о усвајању кварталног извештаја ЈП Комуналац

Тачка 7 - Решење о давању сагласности на Статут ТО

Тачка 8 - Решење о давању сагласности на Програм рада Ц. крста

Тачка 9 - Решење о разрешењу и именовању председника ШО Гимназије

Предлог за допуну дневног реда - Одлука - стопе пореза на имовину

 

Мишљење корисничког савета

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за пољопривреду

Мишљење одбора за ЛЕР.


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.11.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели плакете поводом 1. новембра – Дан народних будитеља.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за експлоатацију глине у лежишту „Црне Ровине“ у КО Бребевница у општини Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању предходне сагласности на Одлуку Управног одбора Народне библиотеке “Детко Петров” Димитровград о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације “Цариброд” Димитровград.
 5. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-229/2021-17/12

У Димитровграду, 25.10.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив за XII седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Одлука о додели плакета поводом 1. новембра

Тачка 1-Решение за присъждане на плакети по случай 1 ноември

Тачка 2-Одлука о доношењу ПДР за експлоатацију глине

Тачка 3-Решење о давању сагласности за расписивање конкурса за директора Народне библиотеке

Тачка 4-Решење о давању сагласности на Статут ТО

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење Савета за међунационалне односе

Предлог Одбора за административно - мадатна питања

 

 


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

XI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 15.10.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са X седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028 године.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета Општине Димитровград за период 01.01.-30.06.2021. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Димитровград за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о обављању делатности зоохигијене.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о чувању и извођењу кућних љубимаца на територији општине Димитровград
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању на управљање непокретностима (Дечија игралишта у власништву општине Димитровград).
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цени програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2021/2022 годину.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са Законом о туризму и са Уредбом о класификацији делатности и промени назива и претежне делатности установе.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп непокретности – кп бр. 785/1 КО Димитровград;
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – кп бр. 1620/1 КО Димитровград;
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом – кп бр. 1470 КО Димитровград;
 14. Разматрање и усвајање предлога Локалног Акционог плана за родну равноправност у општини Димитровград за период 2021-2024.
 15. Разматрање и усвајање предлога измене и допуне Акционог плана запошљавања Општине Димитровград за период 2021-2023 године.
 16. Разматрање и усвајање предлога измене Програма за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о реализацији плана рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровгради за радну 2020/21 годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2021/22 годину.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању чланова и заменика чланова савета родитеља општине Димитровград за школску 2021/22 годину.
 21. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-211/2021-17/11

У Димитровграду, 08.10.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

 

Позив за 11. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник-10 седница СО

Тачка 2-Предлог Одлуке о измени Одлуке-План развоја

Тачка 3-Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета

Тачка 4-Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине за 2021

Тачка 5-Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене

Тачка 6-Предлог одлуке о држању кућних љубимаца

Тачка 7-Предлог Одлуке о давању на управљње игралиштима

Тачка 8-Предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања

Тачка 9-Предлог Одлуке о економској цени ПУ

Тачка 10-Предлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању СТЦ

Тачка 11-Одлука о давању у закуп 785-1 КО Димитровград

Тачка 12-Предлог Решења о отуђењу парцеле 1620-1 КО Димитровград

Тачка 13-Предлог Решења о отуђењу парцеле 1470 КО Димитровград

Тачка 14-Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност

Тачка 15-Предлог измене и допуне АП за запошљавање

Тачка 16-Предлог измене Програма за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину

Тачка 17-Предлог Решења о усвајању информације ЈП Комуналац

Тачка 18.1-Предлог Решења - Извештај ПУ за 2020-2021

Тачка 18.2-Годишњи извештај ПУ

Тачка 19.1-Предлог Решења - ПУ програм за 2021-2022

Тачка 19.2-Годишњи План рада ПУ

Тачка 20-Предлог Решења-општински савет родитеља

Тачка 21-Одговор на одборничко питање

ДОПУНА- Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Комисије за родну равноправност

Мишљење Одбора за урбанизам

Мишљење Комисија за родну равноправност

Мишљење Корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење Одбора за ЛЕР

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење одбора за административно мандатна питања (1

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

 

X седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.09.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање записника са IX седнице Скупштине општине Димитровград.
   
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинске награде поводом празника општине Димитровград.
   
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели општинских признања поводом празника општине Димитровград.
   
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград јавним надметањем - к.п. бр. 2/10 КО  Лукавица.

 

           

Број: 06-201/2021-17/10

 

У Димитровграду, 14.09.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Зоран Ђуров

 

Позив за 10. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - записник са 9. седнице СО

Тачка 2 - предлог Одлуке - Општинска награда

Тачка 3 -Одлука - признања

Тачка 4-предлог Решење о отуђењу парцеле 2-10

Мишљење одбора за прописе и управу

Misljenje 8 urbanizam

Misljenje 8 LER


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – пречишћени текст)

 

С а з и в а м

 

IX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 16.07.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са VIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измене Одлуке о водоводу и канализацији.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о очувању руралног пејзажа.
 5. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2020. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Закључка о прихватању Извештај о коначним резултатима избора за чланове савета месних заједница општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Димитровград
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за културу Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за културу Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград.
 13. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-150/2021-17/9

У Димитровграду, 09.07.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

Позив за 9. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1- Записник са 8 седнице СО

Тачка 2-Одлука о измени Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 3-Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из својине Републике Србије

Тачка 5-Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 6-Извештај о реализацији програма ЈП Комуналац за 2020

Тачка 7-Закључак о прихватању Извештаја о коначним резултатима избора за чланове савета МЗ

Тачка 8-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама допунама Статута Центра за културу

Тачка 9-предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 10-предлог Решења о именовању Управног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 11-предлог Решења о престанку мандата Надзорног одбора Центра за културу Димитровград

Тачка 12-предлог Решења о именовању Надзорног одбора Центра за културу Димитровград

Мишљење Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту жс

Мишљење одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење одбора за локално економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за прописе и управу


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19 и 28/21)

 

С а з и в а м

 

VIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 11.06.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 9 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са VI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са VII седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Димитровград за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додели искључивог права Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 7. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије – кп бр. 2161 КО Височки Одоровци.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград ради изградње - кп бр. 2/10 КО Лукавица.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом - кп бр. 1470 КО Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом - кп бр. 1620/1 КО Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Димитровград јавним надметањем - кп бр. 1784 КО Смиловци.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2020. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата директора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 20. Одборничка питања.

 

Број: 06-117/2021-17/8

У Димитровграду, 04.06.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

Позив за 8. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1 - Записник са 6. седнице

Тачка 2 - Записник са 7. седнице

Тачка 3.1 - Одлука о завршном рачуну

Тачка 3.2 - Извештај ревизије о завршном рачуну

Тачка 4 - Одлука о постављању и одржавању споменика

Тачка 5 - Одлука о додели искључивог права ЈП Комуналац

Тачка 6 - Програм пољопривреде и руралног развоја

Тачка 7 - Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 8 - Одлука о прибављању кп 2161 КО В. Одоровци

Тачка 9 - Одлука о отуђењу кп 2-10 КО Лукавица

Тачка 10 - Одлука о отуђењу кп 1470 KO Димитровград

Тачка 11 - Одлука о отуђењу кп 1620-1 KO Димитровград

Тачка 12 - Решење о отуђењу кп 1784 КО Смиловци

Тачка 13 - Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈКП Депонија

Тачка 14 - Решење о разрешењу и именовању члана ОШВС

Тачка 15 - Решење о престанку мандата директора ЈП Комуналац

Тачка 16 - Решење о именовању директора ЈП Комуналац

Тачка 17 - Решење о престанку мандата НО ЈП Комуналац

Тачка 18 - Решење о именовању НО ЈП Комуналац

Тачка 19 - Решења о разрешењу и именовању члана НО Библиотеке

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту жс

Мишљење Одбора за прописе и управу (2)

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Одговори на одборничка питања

Одговор на одборничко питање

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Oдбора за административно мандатна питања

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности 1

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

VII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.05.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

 1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању споменика Ћирилу и   Методију.
 3. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 4. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период oд 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.
 6. Одборничка питања.

 

 

 

Број: 06-88/2021-17/7

У Димитровграду, 14.05.2021. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Позив за 7. седницу СО са предлогом дневног реда – kopija

Тачка 1- предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину

Тачка 2-Предлог Одлуке о постављању споменика Ћирилу и Методију – kopija

Тачка 3-Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2021. години

Тачка 4-Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине за 2021. годину

Тачка 5-Предлог Решења о усвајању информације о степену усклађености ЈП „Комуналац“ Димитровград за период oд 01.01.2021. године до 31.03.2021. године

Тачка 6- Одговори на одборничка питања одборника Соколов Милка

Допуна - Предлог Одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга

Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

Мишљење Одбора за локални економски развој, привреду и финансије

Мишљење одбора за прописе и управу

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

Мишљење Одбора за пољопривреда, рр и зжс

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

VI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 28.04.2021. године у сали Центра за културу, са почетком у 10 00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са V седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о издавању Билтена Општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању споменика Ћирилу и Методију.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији општине Димитровград;
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград у јавну својину Републике Србије.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решење о отуђењу катастарске парцеле бр. 505/8 КО Димитровград из јавне својине општине Димитровград непосредном погодбом.
 10. Разматрање и усвајање предлога Правилника за праћење и извештавање о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Акционог плана запошљавања Општине Димитровград за период од 2021. до 2023. године.
 12. Разматрање и усвајање предлога Стратегије развоја предшколског образовања и васпитања за период од 2022. до 2026. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години.
 14. Разматрање и усвајање предлога Програма за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021. године.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2020. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2021. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград са финансијским извештајем за 2020. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског Извештаја Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.
 19. Разматрање и усвајање предлога Oдлуке о изменама Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу.
 22. Разматрање и усвајање предлога Програма унапређења положаја и квалитета живота младих у општини Димитровград у 2021. години.
 23. Одборничка питања.

 

Број: 06-67/2021-17/6

У Димитровграду, 21.04.2021. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив за 6. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4. седнице СО

Тачка 2-Одлука о изменама и допунама Пословника СО

Тачка 3-Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету 2021

Тачка 4-Одлука о издавању Билтена Општине Димитровград

Тачка 5-Одлука о изменама Одлуке о водоводу и канализацији

Тачка 6-Одлука о постављању споменика Св Кирило и Методије

Тачка 7-Одлука о постављању споменика

Тачка 8-Одлука о покретању поступка преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград у јавну својину Републике Србије

Тачка 9-Решење о отуђењу кп.бр. 505-8

Тачка 10-Правилник за праћење и извештавање о примени ЛАП-а општине Димитровград

Тачка 11-Акциони план запошљавања општине Димитровград за период 2021до 2023 године

Тачка 11.1-Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Акционог плана запошљавања за период 2021-2023

Тачка 12-Стратегија развоја предшколског образовања и васпитања за период од 2021-2023

Тачка 15-Решење о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље за 2020

Тачка 15.1-Извештај о раду Савета за здравље за 2020. годину

Тачка 16-Решење о давању сагласности на План рада Савета за здравље за 2021

Тачка 16.1-План рада Савета за здравље за 2021. године

Тачка 17-Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад

Тачка 17.1-Извештај о раду Центра за социјални рад

Тачка 18-Решење о усвајању финансијског извештаја ПУ

Тачка 18.1.-Финансијски извештај ПУ

Тачка 19-Одлука о изменама Одлуке о образовању СМО Димитровград

Тачка 20-Решење о образовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград

Тачка 21-Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу

Тачка 22-Програм унапређења положаја и квалитета младих у општини Димитровград у 2021. годину

Тачка 23.1-Одговор на иницијативу одборника Александра Пејчева

Тачка 23.2-Одговор на иницијативу одборника Милана Андрејевића

Тачка 23.3-Одговор на иницијативу одборника Милка Соколова

Тачка 23.4-Одговори на одборничка питања одборника Соколов Милка

Допуна-предлог Одлуке о додељивању искључивог права ЈП Комуналац-јавно осветљење

Амандман на предлог Одлуке о изменам и допунама Одлуке о буџету

Амандман на предлог Програма -положај младих

Амандман на Стратегију развоја предшколског образовања 1

Амандман на Стратегију развоја предшколског образовања 2

Мишљење Савет за младе

Мишљење Савета за међунационалне односе

Мишљење одбора за урбанизам

Мишљење одбора за социјална питања

Мишљење Одбора за ЛЕР, привреду и финансије

Мишљење одбора за административно мандатна питања

Мишљење корисничког савета јавних служби

Мишљење Одбора за друштвене делатности

Мишљење одбора за прописе и управу


 

Позив за 5. седницу СО са предлогом дневног реда

Тачка 1-Записник са 4 седнице СО

Тачка 2-предлог Одлуке о приступању промене пословника СО

Тачка 3-предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених

Тачка 4-предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

Тачка 5-предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Димитровград

Тачка 6-предлог Одлуке о грађевинском земљишту

Тачка 7-предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности

Тачка 8-предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из јавне својине Р Србије

Тачка 9-предлог Одлуке о измени Одлуке о прихватању удела без накнаде ФУЛ ПРОТЕКТ

Тачка 10-предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду унапређења услова становања

Тачка 11-предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП Комуналац

Тачка 12-предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028

Тачка 13-предлога Програма развоја и унапређења туризма у општини Димитровград у 2021. години

Тачка 14-предлог Оперативног плана одбране од поплава

Тачка 15-предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености ЈП Комуналац

Тачка 16-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива

17-O20_1

Тачка 18-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке

Тачка 19-предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста

Тачка 20-предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за културу

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top