На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

IV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 18.12.2020. године у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са III седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2021. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2020. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-31.10.2020. године.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац Димитровград за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2021. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2021. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград са финансијским планом за 2021. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2021. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2021. години.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2021. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2021. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пироту за  2021. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2020. годину са финансијским планом.
 17. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2020. годину.
 18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину.
 20. Разматрање и усвајање измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса радне зоне у нас. Белеш.
 21. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о потврђивању Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „Фул протект“ ДОО Београд.
 22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању простора на територији општине Димитровград на коме није дозвољено јвно окупљање.
 23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.
 24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о распуштању Савета МЗ Скрвеница и Врапча именовању повереника.
 25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљиштау јавној својини општине Димитровград на КП бр. 1784 у КО Смиловци.
 26. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу покретне ствари из јавне својине општине Димитровград.
 27. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Локалног антикорупцијског плана.
 28. Разматрање и усвајање Решења о измени Одлуке о формирању Комисије за планове.
 29. Разматрање и усвајање Одлука о потврђивању Решења о разрешењу директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 30. Разматрање и усвајање Одлука о потврђивању Решења о именовању директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 31. Разматрање и усвајање предлога Решења о измени Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу и именовању начелника и члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 33. Одборничка питања и иницијативе.

 

 

 

Број: 06-163/2020-17/4

У Димитровграду, 11.12.2020. године

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

 

Позив за 4. седницу СО са предлогом дневног реда

тачка 1-Записник са 3 седнице СО

тачка 2-Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама

тачка 3-Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине

тачка 4-Предлог Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2021. годину

тачка 5-Предлог Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2021. годину

тачка 6-предлог Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину први део

тачка 6-предлог Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021. годину други део

тачка 7-Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2020

тачка 8-Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-31.10.2020. године

тачка 9-Предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености - ЈП „Комуналац Димитровград

тачка 10-предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2021.-први део

тачка 10-Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2021.-други део

тачка 10-Одлука НО-трећи део

тачка 11-Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград

тачка 12-Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2021. годину

тачка 13-Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2021. годину

тачка 14-предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2021. годину

тачка 15-Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пироту за 2021. годину

тачка 16-Предлог Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2021. годину са финансијским планом

тачка 17-предлог Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2020. годину

тачка 18-измена и допуна Програма за развој привреде на територији општине Димитровград за 2020. годину

тачка 19-предлог Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2021. годину

тачка 20-Предлог - текст ПДР-Белеш

тачка 21-Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „Фул протект“ ДОО Београд

тачка 22-Предлог Одлуке о одређивању простора на територији општине Димитровград на коме није дозвољено јавно окупљање

тачка 23-Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

тачка 24-Предлог Одлуке о распуштању Савета МЗ Скрвеница и Врапча иименовању повереника

тачка 25-Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљиштау јавној својини општине Димитровград

тачка 26-Предлог Одлуке о отуђењу покретне ствари из јавне својине општине Димитровград

тачка 27-предлог Одлуке о изменама и допунама Локалног антикорупцијског плана

тачка 27-Предлог o изменама и допунама Локалног антикорупцијског плана - други део

тачка 28-Предлог Одлуке о измени Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград

тачка 29-Предлог Одлуке о потврђивању Решења о разрешењу директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград

тачка 30-Предлог Одлуке о потврђивању Решења о именовању директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград

тачка 31-Предлог Решења о разрешењу и именовању председника УО СТЦ

тачка 32-предлог Решења о разрешењу и именовању начелника и члана Општинског штаба за ванредне ситуације

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА ЛЕР

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

МИШЉЕЊЕ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА

МИШЉЕЊЕ ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

МИШЉЕЊЕ КОРИСНИЧКИ САВЕТ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

III седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 14. октобар 2020. године (среда) у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са II седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Усвајање записника са радног дела свечане седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01. - 30.06.2020. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Димитровград за 2019. Годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. Годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о економској цени програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2020/2021 годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на територији општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију глине у лежишту „Црне ровине“ у КО Бребевница у општини Димитровград.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности кп бр. 505/8 КО Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу сувласничког удела неизграђеног грађевинског земљишта кп бр. 1175/1 КО Димитровград у јавној својини општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности кп бр. 7637 КО Смиловци у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању радног времена у трговини, занатству,  угоститељству и објектима за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о димничарским услугама.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одржавању јавних зелених површина.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о  уређењу и одржавању градске пијаце.
 17. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Програма о изменама Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2019. годину.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом за 2020. годину.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити за 2019. годину.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2019. годину.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Упоредне анализе и финансијских показатеља пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – оператера који управљају санитарним депонијама у Републици Србији.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са финансијским извештајем за период 01.01.2020-30.06.2020. године.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са финансијским извештајем за период 01.01.2019-31.12.2019. године.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2020/21 годину са Оперативним планом рада.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о реализацији плана рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровгради за радну 2019/20 годину.
 29. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград.
 30. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград.
 31. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград.
 33. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Општинског савета родитеља.
 34. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 35. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 36. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 37. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 38. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању вд директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 39. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o распуштању Савета месне заједнице Драговита и именовању повереника.
 40. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о образовању радног тела за праћење примене ЛАП за општину Димитровград 2017-2021;
 41. Одговори на одборничка питања и иницијативе.
 42. Одборничка питања и иницијативе

 

 

Број: 06-127/2020-17/3

У Димитровграду, 07.10.2020. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров

 

Позив и дневни ред за III седницу СО

Тачка 1-Записник са друге седнице СО

Тачка 2-Записник са радног дела свечане седнице

Тачка 3-Одлука о пословању буџета 01.01.-30.06.2020

Тачка 4-Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2019. годину

Тачка 5-Ребаланс буџета 2020

Тачка 6-Одлука о економској цени програма васпитања и образовања у ПУ 8 септембар за радну 20202021

Тачка 7-Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на територији општине Димитровград

Тачка 8-Одлука о изради ПДР за експлоатацију глине у лежишту Црвене Ровине у КО Бребевница

Тачка 9-Одлука о покретањи поступка отуђења парцеле

Тачка 10-Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Димитровград-ж станица

Тачка 11-Одлука о давању у закуп пословног простора

Тачка 12- Одлука о прибављању непокретности

Тачка 13-Одлука о измени радног времена

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top