На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење, 16/2020 и 68/2020), члана 31. став 1. Статута општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019) и члана 7. став 1. Пословника Скупштине општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 16/2019)

 

 

С а з и в а м

 

 

I (конститутивну) седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 20. август 2020. године (четвртак), у великој сали Центра за културу Димитровград, са почетком у 10 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Извештај Општинске изборне комисије општине Димитровград о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Димитровград одржаних 21.06.2020. године.
 2. Именовање Верификационог одбора.
 3. Извештај Верификационог одбора.
 4. Усвајање Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
 5. Полагање заклетве одборника.
 6. Утврђивање оставки одборника.
 7. Извештај Изборне комисије општине Димитровград поводом новоизабраних одборника.
 8. Именовање Верификационог одбора.
 9. Извештај Верификационог одбора.
 10. Усвајање Одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Димитровград.
 11. Полагање заклетве нових одборника.
 12. Образовање Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника Скупштине општине Димитровград.
 13. Избор председника Скупштине општине Димитровград.
 14. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника Скупштине општине Димитровград.
 15. Постављење секретара Скупштине општине Димитровград.
 16. Образовање Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор заменика председника Скупштине општине Димитровград.
 17. Избор заменика председника Скупштине општине Димитровград.
 18. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор заменика председника Скупштине општине Димитровград.

 

НАПОМЕНА:

Уколико због промене епидемиолошке ситуације дође до измене места одржавања конститутивне седнице бићете накнадно обавештени.

Потребно је да кандидати за одборнике на конститутивну седницу понесу уверење о избору за одборнике и сагласност о прихватању функције.

 

Бр. 06-86/2020-17/1

У Димитровграду, 07.07.2020. године

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД                       

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров 

 

 

ДНЕВНИ РЕД КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ.pdf


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и тачке 1. и 3. Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору и отвореном простору („Сл. гласник РС“, бр. 66/20 и 76/20)

С а з и в а м

XXXVIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 29.05.2020. године (петак), са почетком у 1000 часова, у великој сали Центра за културу Димитровград.

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са XXXVII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2020. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Програма о изменама Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке бр. 06-95/2018-17/26-10 од 23.10.2018. године о отуђењу непокретности у јавној својини општине Димитровград непосредном погодбом.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о потврђивању Закључка о додели помоћи мале вредности привредним субјектима који користе пословни простор у власништву Општине Димитровград.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године ЈП „Комуналац“ - Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решење о усвајању финансијског извештаја Предшколске установе „8.септембар“ у Димитровграду за период од 01.01.2019.-31.12.2019. године.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2019. годину Центра за културу Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Историјског архива Пирот за 2019. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду  Центра за социјални рад за општину Димитровград са финансијским извештајем за 2019. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду у 2019. години Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским извештајем.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2019. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 2019. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Димитровград за 2019. годину.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2019. годину.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2020. годину.
 18. Разматрање  и  усвајање  предлога  Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд “ Димитровград.
 19. Разматрање  и  усвајање  предлога  Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
 20. Разматрање  и  усвајање  предлога  Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „Св. Кирило и Методије“ Димитровград.
 21. Одборничка питања и иницијативе.

 

 

 

 

Број: 06-58/2020-17/38

У Димитровграду, 22.05.2020. године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                         Зоран Ђуров с.р.

 

Tačka 1

Tačka 2

Tačka 3

Tačka 4

Tačka 5

Tačka 6

Tačka 7

Tačka 8

Tačka 9

Tačka 10

Tačka 11

Tačka 12

Tačka 13

Tačka 14

Tačka 15

Tačka 16

Tačka 17

Tačka 18

Tačka 19


 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), члана 174. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и тачке 2. Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Сл. гласник РС“, бр. 39/20)

 

С а з и в а м

XXXVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.04.2020. године (петак), са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са XXXVI седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање плана активности Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за време ванредног стања са циљем спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и информације о досадашњим предузетим мерама.
 3. Разматрање и усвајање Одлуке о задуживању Општине Димитровград.
 4. Разматрање и усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Димитровград за 2020. годину.
 5. Одборничка питања и иницијативе.

 

 

О месту одржавања седнице бићете обавештени благовремено након обављених консултација са релевантним субјектима.

 

 

 

Број: 06-45/2020-17/37

У Димитровграду, 16.04.2020. године.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

 

DNEVNI RED 37 SEDNICE SKUPŠTINE.doc

Tačka 3.doc

Tačka 4.doc


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

XXXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.02.2020. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXXV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о формирању Буџетског фонда за социјалну заштиту и програме социо-хуманитарних организација.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о додељивању искључивог права Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о постављању тезги и других покретних објеката на територији општине Димитровград.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.
 10. Разматрање и усвајање предлога Оперативног плана одбрана од поплава на територији општине Димитровград за воде другог реда за 2020. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању годишњег Извештаја о примени Локалног антикорупцијског плана општине Димитровград за 2019. годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период 01.01. 2019. до 31.12.2019. године.
 13. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2019. годину.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу чланова Савета за међунационалне односе за општину Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Димитровград у сталном саставу.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Димитровград.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о именовању председника, чланова и секреатара Другостепене изборне комисије општине Димитровград.
 23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о исправци грешке у Решењу бр. 06-135/2019-17/35-30 од 18.12.2019. године.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о исправци грешке у Решењу бр. 06-135/2019-17/35-33 од 18.12.2019. године.
 26. Одборничка питања и иницијативе.

 

Број: 06-16/2020-17/36

У Димитровграду, 14.02.2020. године.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                      Зоран Ђуров с.р.  

 

Дневни ред 36 седнице СО-е

тачка 1

тачка 2

тачка 3

тачка 4

тачка 5

тачка 6

тачка 7

тачка 8

тачка 9

тачка 10

Тачка 11

Тачка 12

тачка 13

тачка 14

тачка 15

тачка 16

тачка 17

тачка 18

тачка 19

тачка 23

тачка 24

тачка 25

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

 

С а з и в а м

 

XXXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 18.12.2019. године (среда) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Разматрање и усвајање записника са XXXIII седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XXXIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград за 2020. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
 7. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2020. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2019. године.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о месним заједницама на територији општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању права јавне својине општине Димитровград на стварима.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке преносу права јавне својине на покретним и непокретним стварима са општине Димитровград на Републику Србију, без накнаде.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању предходне сагласности Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград за давање у закуп непокретности.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закупу пословног простора непосредном погодбом.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о превозу грађана на територији општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о погребним делатностима.
 17. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2019. години.
 18. Разматрање и усвајање предлога Правилника о измени Правилника о додели регреса за репродуктивни материјал – вештачко осемењавање крава.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац Димитровград за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године ЈП „Комуналац“ - Димитровград.
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом за 2019. годину.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2020. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2020. годину.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград са финансијским планом за 2020. годину.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада  Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2020. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2020. години.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2020. годину.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2020. годину.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пироту за  2020. годину.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2020. годину са финансијским планом.
 29. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2020. годину.
 30. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о образовању Савета за здравље општине Димитровград.
 31. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград.
 32. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Општинске изборне комисије.
 33. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Димитровград.
 34. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Изборне комисије општине Димитровград.
 35. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању другостепене Изборне комисије општине Димитровград.
 36. Одборничка питања и иницијативе.

 

Број: 06-135/2019-17/35

У Димитровграду, 11.12.2019. године.

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                  Зоран Ђуров с.р.

 

 

Дневни ред 35 седнице СО-е.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

8-1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 


 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 43. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18),

С а з и в а м

XXVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.12.2018. године (петак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 0900 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XXVI седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска
управа за 2019. годину.
6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
7. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа, стручних служби и посебних
организација општине Димитровград за 2019. годину.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину .
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за 2018.
годину.
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине
Димитровград за период од 01.01. – 30.09.2018. године.
11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о дoпуни Одлуке о социјалној заштити.
12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији
општине Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју
општине Димитровград.
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања кп. бр. 1646/1,
695,696,697,698,699, лн бр. 2829 и 468, KO Димитровград, из јавне својине Републике Србије
у јавну својину општине Димитровград.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању на коришћење грађевинског земљишта у
јавној својини општине Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Програма рада Штаба за ванредне ситуације.
17. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој
општине Димитровград за 2018. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога измене Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018.
годину.
19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Комуналац“ – Димитровград за 2019. годину са финансијским планом и ценовником услуга за
2019. годину.
20. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања
Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са
финансијским планом за 2019. годину.
21. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
социјални рад за општину Димитровград за 2019. годину са планираним средствима за
вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2019. години.
22. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са
финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2019. годину.
23. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
културу са финансијским планом за 2019. годину.
24. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са
финансијским планом Историјског архива у Пироту за 2019. годину.

25. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна
овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2019. годину са финансијским планом.
26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Плана јавног здравља општине
Димитровград за период 2018-2025 године.
27. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа ЈП
„Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године.
28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут ЈКП „Регионална
депонија Пирот“ Пирот.
29. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавног комуналног предузећа
„Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године.
30. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова радног тела за за праћење
примене Локаланог антикорупцијског плана за општину Димитровград 2017-2021.
31. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника и заменика секретара
Изборне комисије општине Димитровград.
32. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника и заменика секретара
Изборне комисије општине Димитровград.
33. Одговори на одборничка питања и иницијативе.
34. Одборничка питања и иницијативе.

Број: 06-116/2018-17/27
У Димитровграду, 14.12.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

materija21122018.zip

Taчка 8 - Буџет 2019

 

 


 

На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18), председник
Скупштине општине Димитровград организује дана 19.12.2018. године (среда), у сали Скупштине
општине Димитровград, са почетком у 09:00 часова у сали Скупштине општине Димитровград

Ј А В Н У Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XXВИИ седницу Скупштине општине Димитровград
Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и
обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења
грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног
реда и разматрања:

1. Предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
2. Предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине.
3. Предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
4. Предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа за 2019. годину.
5. Предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
6. Предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2019. годину.
7. Предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину.
8. Предлога Годишњег плана Општинског рада Штаба за ванредне ситуације општине
Димитровград за 2019. годину.
9. Предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за
2019. годину.
10. Предлога измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Димитровград за 2018. годину.
11. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ –
Димитровград за 2019. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2019. годину.
12. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам
„Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са финансијски?

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top