Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

 

Општинско правобранилаштво је орган Општине Димитровград који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Димитровград. Седиште Општинског правобранилштва је у Димитровграду, ул. Балканска бр. 2.

Општинско правобранилаштво је заступник Општине Димитровград у правним поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, када општине Димитровград има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у поступку.

Општинско правобранилаштво може, на основу посебно датог пуномоћја, заступати у поступку пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и друга правна лица чији је оснивач општина Димитровград и чије се финансирање обезбеђује из буџета општине Димитровград.

Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа или правног лица које заступа, посебно спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа.

Даје правна мишљења на нацрте правних послова које закључују правна лица које заступа, ако ти правни послови за предмет имају имовинска права и обавезе општине Димитровград, односно тих субјеката, у року који не може бити дужи од 30 дана.

Даје правне савете свим органима општине Димитровград које заступа .

Предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

Функцију Општинског правобранилаштва обавља Општински правобранилац у складу са Уставом РС (“Службени гласник РС” бр. 98/2006), Законом о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014) Одлуком о Општинском правобранилаштву општине Димитровград (Сл. Лист Општине Димитровград бр. 22/19) и другим општим правним актима.

Општинског правобраниоца, на предлог Председника општине Димитровград, поставља Општинско веће општине Димитровград на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ: СЛОБОДАНКА КИРОВ

ТЕЛ. 010 61 108 ЛОК. 223 Email: pravobranilastvodimitrovgrad@gmail.com

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top