Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter

Дневни ред

Записник -31 седница

Решење о образовању Комисије за административна питања и радне односе

Решење о именовању секретара привременог органа општине Димитровград

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона у Привременом органу општине Димитровград

Пословник о раду Привременог органа општине Димитровград

Одлука о радноправном статусу председника, чланова и секретара Привременог органа општине Димитровград

Одлука о важењу правних аката у Привременом органу општине Димитровград

Решење о утврђивау престанка мандата Општинског већа општине Димитровград

Решење о утврђивању функције председника општине Димитровград

Решење о утврђивању функције заменика председника општине Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције секретара СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције председника СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције заеника председника СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка мандата одборницима СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка дужности помоћника председника општине Димитровград

Решење о престанку дужности чланова радних тела СО Димитровград

Решење о овлашћењу лица за потписивање и располагање средствима са жиро рачуна и консолидованог рачуна Буџета општине Димитровград

Решење о овлашћењу лица за потписивање аката које доноси Привремени орган општине Димитровград


Решење о усвајању информација о усклађености планираних и релизованих активности ЈП Комуналац за период 01.01.2023.год. до 30.09.2023.год.

Решење о усвајању информација о усклађености планираних и релизованих активности ЈКП Регионална депонија Пирот за период 01.01.2023.год. до 30.09.2023.год.

Решење о именовању чланова и зaменика чланова Општинског савета родитеља

Решење о додељи средстава котао на пелет Албена Живков

Решење o давању сагласности на трећу измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину за 2023.

Правилник о бесплатним уџбеницима у ОШ Христо Ботев


Одлука о прихватања преноса права јавне својине над покретним стварима


Одлука о другој измени Правилника о остваривању права на бесплатну и регресирану ужину

Решење о разрешењу и именовању чланова Гимназије Свети Кирило и Методије


 

Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта за 2024.годину

Решење o давању сагласности на четврту измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину

Решење о приступању изради печата Скупштине општине Димитровград

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 2024 .год


Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима Гимназије Свети Кирило и Методије

Правилник о условима и поступку доделе новогодишњих пакетића деци у општини Димитровград

Одлука о смерницама за израду годишњег програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2024. годину

Решење о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад за 2024.год.

 


 

Решење o давању сагласности на Програм пословања Центра за културу Димитровград за 2024. годину

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина

Решење o давању сагласности на Програм пословања Историјског архива Пирот за 2024. годину

Решење o давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2024. годину

Решење o давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2024. годину


 

Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време

Решење о усвајању Програма пословања са финансијским планом Народне библиотеке Детко Петров за 2024.год

Решење о усвајању Програма пословања са финансијским планом Туристичке организације за 2024.год

Решење о усвајању Програма рада јавна овлашћења и финансијски плана Црвеног крста Димитровград за 2024.год

Програм буџетског фонда социјалне заштите и социо хуманитарних организација за 2024.год.

Одлука о висини накнада које врши Општинска управа Димитровград за 2024. год.


Одлука о усвајању извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.2023-30.09.2023

Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна за 2023


Решење о преносу права јавне својине од Општине Димитровград на ПС Димитровград

Одлука о додели стамбене подршке за субвенционисање закупнине за 2024.год.

Одлука о преименовању и промени надлежности администрирања накнаде за коришћење грађевинског земљишта за привремене објекте - гараже


Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

PDR_BREBEX_ЈANUAR 2024.

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације соларне електране Brebex

Одлука о измени и допуни Одлука о додели стамбене подршке за субвенционисање закупнине за 2024.год.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top