Opština Dimitrovgrad medijan medijan
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Адреса: Балканска 2, 18 320 Димитровград

Телефони: 010/361-108; 361-288

 

Радно времепонедељак- петак, од 7,00 до 15,00 часова

 

            Општинска управа образована је као јединствен орган.

            Управом руководи НАЧЕЛНИК: ДРАГАН ГОЛУБОВ, дипломирани правник,

тел. 010/361-100, локал: 104, моб.тел.: 062/8806435, имејл адреса: nacelnik@dimitrovgrad.rs

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
 7. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 8. пружа помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
 9. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

            У оквиру Општинске управе као јединственог органа образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица.

            Радом организационих јединица Општинске управе руководе:

 1. Радом Одељења – руководилац Одељења,
 2. Одсеком – шеф Одсека и
 3. Групом – координатор Групе

 

            Основне унутрашње организационе јединице:

 • Одељење за буџет, финансије, послови ЈН, ЛЕР, локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине - Руководилац Одељења: ДУШИЦА ДИМОВ, дипломирани економиста; тел. 010/363-595, моб. тел. 0603864041, имејл адреса: racunovodstvo@dimitrovgrad.rs,

 

 • Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења,
  имовинско правне послове и комунално стамбену делатност - Руководилац
  Одељења: ВАСКА ЂОКИЋ, дипломирани грађевински инжењер, тел. 010/361-108,
  локал 108, моб.тел.0628806429, имејл адреса:
  gradjevinskoodeljenje@dimitrovgrad.rs 

 

 • Одељење за инспекцијске послове - Руководилац Одељења: ЦЕНКО ЋИРОВ, професор народне одбране , тел. 010/361-108, локал 217, моб. тел. 0628806433, имејл адреса: komunalnainspekcija@dimitrovgrad.rs,

 

 • Одељење за општу управу, заједничке послове, послове органа општине, друштвене делатности и људске ресурсе -  Руководилац Одељења: СВЕТЛАНЧЕ СТАНКОВ. тел. 010/361-100, локал 114, моб. тел. 0628806430, имејл:  opstiposlovi@dimitrovgrad.rs.

 

У Одељењу за за буџет, финансије, послови ЈН, ЛЕР, локалну пореску    администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине образује се одсек и група као уже организационе јединице и то:

 1. Одсек за локалну пореску администрацију,  пољопривреду и заштиту животне средине, Шеф одсека САША ДЕЛЧЕВ, дипломирани економиста, тел.: 010/360-834, моб.тел. 0628862454, имејл адреса: lpa@dimitrovgrad.rs,

 

 1. Група за јавне набавке, локално-економски развој и пројектно планирање, Координатор групе НАТАША КАМЕНОВ, дипломирани правник, тел. 010/361-108, локал 120, моб.тел. 069756448 имејл адреса: javnabdimitrovgrad@gmail.com.

            У оквиру Групе за јавне набавке и локални економски развој и пројектно планирање обављају се послови:

 

 • Канцеларије за локални економски развој и пројектно планирање, извршилац послова САША МАНЧЕВ, дипломирани економиста, тел. 010/361-108, локал 123, моб.тел. 0603864036, имејл адреса: office@dimitrovgrad.rs.

 

            Руководиоци одељења Општинске управе организују и обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, обављају најсложеније послове одељења, као и непопуњене послове, старају се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених, потписују акта из надлежности одељења.

            Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник Општинске управе.


Ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih u Opštinskoj upravi Dimitrovgrad


СПИСАК службених лица овлашћена за предузимање радње и решавање у управним стварима, односно да могу водити управни поступак

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top