Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Општинско веће је извршни орган и њега чине председник општине, заменик председника општине, као и пет чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа, а заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа општине Димитровград и њихова задужења:


1. Владица Димитров - Председник општине

2. Дејан Милев - Заменик председника

3. Драган Манчев - Већник за привреду, пољопривреду и туризам

4. Тамара Милошев - Већница за област социјалне политике

5. Бранислав Васов - Већник за спорт, омладину и културу

6. Сања Миленков - Већница за здравство, демографију и бригу о породици

7. Еленко Петров - Већник за област образовања и информисања

Надлежност Општинског већа:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;

5) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

7) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;

8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;

9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;

10) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;

11) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;

12) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;

13) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

14) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

15) поставља општинског правобраниоца;

16) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;

17) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;

18) образује жалбену комисију;

19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

20) информише јавност о свом раду;

21) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

22) доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ.

23) врши и друге послове, у складу са законом;

Општинско веће општине Димитровград
ул. Балканска 2, 18320 Димитровград
тел: 010/361-108
e-mail: opstinskovece@dimitrovgrad.rs

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top