АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА – “ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“    -    Општинска управа општине Димитровград ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Предлог листе реда првенства за пружање стамбене подршке у иду субвенционисања закупнина за 2022. год.    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!    -    ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ АЛЕКСАНДРА ЧАМАГИЋ У ПОСЕТИ ДИМИРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б A    -   

Најновије вести

ОБАВЕШТЕЊА 03.02.2021

Свечано потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и промоција пројекта „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“

Председник општине Димитровград, Владица Димитров потписаће Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу чиме се општина јавно обавезује да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане овом Повељом. Свечано потписивање Уписнице и конференција за медије и одржаће се 04. фебруара 2021. године у Едукативно – образовном центру Спортског центра Парк у Димитровграду, са почетком у 12 часова. Конференција за медије део је активности на пројекату „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“ који има за циљ промоцију Европске повеље о родној равноправности, као и јачање механизама за родну равноправност и едукацију локалних актера/ки о примени начела и одредаба ове повеље. На конференцији ће бити присутни представнице/и локалних институција, установа, предузећа и организација, које ће партнерски, у будућем периоду, усмеравати своје активности ка успостављању и унапређењу равноправности. Пројекат „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“ реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). За информације о програму Swiss PRO посетите интернет страницу: www.swisspro.org.rs За више информација о подршци Владе Швајцарске Србији, посетите интернет страницу амбасаде: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

ОБАВЕШТЕЊА 26.01.2021

О  Д  Л  У  К  A

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Бр. 82-5/2021-16 Дана: 26.01.2021. године ДИМИТРОВГРАД На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 06-8/2021-17/1  од 26.01.2021. године, Председник општине Димитровград доноси О  Д  Л  У  К  У о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград УКИДА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Димитровград, проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград због наступања елементарне непогоде – поплава и бујичних вода, јер су престали разлози њеног проглашења. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 1/21) бр. 82-2/2021-16 од дана 11.01.2021.  године. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.                О б р а з л о ж е њ е             Дана 26.01.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. 06-8/2021-17/1 предложио је укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград јер је престала опасност изазвана елементарном непогодом – поплавама и бујичним водама. У Закључку се даље наводи да није потребно спровођење мера заштите и спасавања од елементарних непогода. У прилог томе је и достављени Извештај Завода за јавно здравље Пирот од дана 25.01.2021. године у коме се наводи да је након смањења мутноће у води изворишта, вода из мреже јавног водовода ЈП „Комуналац“ Димитровград узор“кована три дана узастопно (18.01., 19.01. и 20.01.2021. године) у складу са Правилником о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС бр. 60/81) и да је након извршених комплетних микробиолошких и физичко-хемијских испитивања констатовано да су сви узорци воде из мреже јавног водовода Димитровград хигијенски исправни и да се од дана 25.01.2021. године вода може користити за пиће и припрему хране. Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград предлаже Председнику општине Димитровград укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград.             Чланом 39. став 1. тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ванредну ситуацију за територију општине проглашава и укида Председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.              Чланом 20. став 1. тачка 8. и чланом 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да се Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом може заштити од елементарних и других непогода и да Председник општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине.             Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу  и о укидању ванредне ситуације, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.             Имајући у виду све напред наведено, а на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.  ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДНИК Odluka od 26.01.2021.god. PDF

ОБАВЕШТЕЊА 15.01.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 1. тач. 5.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3), Одлуке Председника општине Димитровград о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-3/2021-17 од 15.01.2021.године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 41/2020), на телефoнској седници одржаној дана 15.01.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У 1. Свако је обавезан да носи заштитну маску за време боравка на јавним местима у затвореном простору, због спречавања ширења заразне болести КОВИД - 19, и одржава међусобно растојање од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 м² може бити присутно једно лице. 2. Свако је обавезан да носи заштитну маску на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање два метра (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.). 3. Обавезно је коришћење заштитне маске у јавном превозу. 4. Извођење наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда, као и извођење предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље. 5. Радно време угоститељских објеката, изузев оних у којима се припрема храна и пиће која се доставља корисницима или у којима се продају хранa и пића преко шалтера, односно без уласка купца у сам објекат, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. Угоститељски објекти у којима се врши припрема хране и пића за доставу, као и угоститељски објекти који продају храну и пиће без уласка корисника у објекат дужни су да обезбеде да се испред објеката не окупља више од три корисника, као и да лица која су испред објекта носе маске и држе растојање од најмање два метра. 6. Радно време продавница и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. Правна лица и предузетници из ове тачке дужна су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски. 7. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору дозвољено је присуство посетилаца, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја. Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство посетилица тако да се између њих одржава дистанца од најмање два метра, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја. 8. Радно време приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да објекти у којима се приређују игре на срећу неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. 9. Изузетно од одредаба тачке 5., тачке 6., тачке 8. ове Наредбе, у периоду од 15. јануара 2021. године па док то налаже епидемиолошка ситуација, ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од 1) до 6) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00 часова: 1) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), 2) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), док после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику, 3) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало (пијаца) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), 4) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте), 5) објекти у којима се обавља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позориште и галерија) и 6) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.). 10. Ограничење из тачке 9. ове Наредбе не односи се на радно време објеката наведених у следећим ставовима од 1) до 9): 1) апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за животиње или пољопривреду), 2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, 3) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), које могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом, 4) трговинскe, угоститељскe и другe објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тачки 9. ове Наредбе, као и суботом и недељом; 5) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом; 6) ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге, ветеринарске ординације и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом; 7) позориште, биоскоп и галерија који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом, 8) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом, 9) фитнес центара, теретана, вежбаоница и других објеката намењених за спорт и рекреацију-када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у овој тачки, као и суботом и недељом. 11. За контролу спровођења прописаних мера надлежно је Одељење за инспекцијске послове општине Димитровград преко комуналног инспектора, санитарна инспекција и овлашћена службена лица Полицијске станице у Димитровграду. 12. Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује мере из тачке 1., тачке 2, и тачке 3. ове Наредбе, као и уколико не примењује мере личне заштите од инфекције прописане чл. 46а ст. 3. Закона о заштити становништва од заразних болести. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице које за непоштовање мера из тачке 5., тачке 6., тачке 8., тачке 9. и тачке 10. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 5., тачке 6., тачке 8., тачке 9. и тачке 10. ове Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из тачке 5., тачке 6., тачке 8., тачке 9. и тачке 10. ове Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан, утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом. Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. 13. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл.73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020). 14. Ступањем на снагу ове Наредбе престају да важе Наредба („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 58/20) бр. 06-175/2020-17/1 од дана 22.12.2020. године и Наредба („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 2/21) бр. 06-5/2021-17/1 од дана 12.01.2021. године. 15. Ова Наредба ступа на снагу 15.01.2021. године и производи правно дејство док то налаже епидемиолошка ситуација. Број: 06-6/2021-17/2 Датум: 15.01.2021. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈ Владица Димитров

ОБАВЕШТЕЊА 15.01.2021

О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Бр. 82-3/2021-17 Дана: 15.01.2021. године ДИМИТРОВГРАД На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 06-6/2021-17/1 од 15.01.2021. године, Председник општине Димитровград доноси О  Д  Л  У  К  У о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград УКИДА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Димитровград, проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград због наступања елементарне непогоде ширења епидемије заразне болести КОВИД – 19 и спровођења оперативних мера заштите и спасавања, јер су престали разлози њеног проглашења. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 45/20) бр. 82-21/2020-16 од дана 02.11.2020.  године. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.                О б р а з л о ж е њ е             Дана 15.11.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. предложио је укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград јер је епидемиолошко испитивање показало да је епидемиолошка ситуација на територији општине Димитровград повољна. У Закључку се даље наводи да је смањен број прегледа у КОВИД амбуланти Дома здравља Димитровград и да долази до континуираног смањења броја потврђених случајева оболевања од инфекције изазване заразном болешћу КОВИД – 19, те стога нема опасности од ширења исте. У прилог томе је и достављени Извештај Дома здравља за период од 11.01.2021. године до 14.01.2021. године. Процена Штаба за ванредне ситуације је да, сходно тренутној епидемиолошкој ситуацији, није потребно увођење и примењивање додатних мера на територији општине Димитровград од стране Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград, већ је довољно примењивање и поштовање мера Владе Републике Србије. Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, предлаже Председнику општине Димитровград укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград.             Чланом 39. став 1. тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ванредну ситуацију за територију општине Димитровград проглашава и укида Председник општине Димитровград на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.              Чланом 20. став 1. тачка 8. и чланом 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да се Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом може заштити од елементарних и других непогода и да Председник општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине.             Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу  и о укидању ванредне ситуације, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.             Имајући у виду све напред наведено, а посебно тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану заразном болешћу КОВИД – 19 на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву. Број: 82-3/2021-17 У Димитровграду, дана 15.01.2021. године ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД Владица Димитров

ОБАВЕШТЕЊА 13.01.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4., чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73., чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), чл. 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3), Уредбе о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразане болести КОВИД-19 („Сл. гласник РС“ бр. 1/2021), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 12.01.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: Н А Р Е Д Б У 1. Изузетно од тач. 6. и тач. 7. Наредбе бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године, у периоду од 12. јануара 2021. године па док то налаже епидемиолошка ситуација, ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од а) до ђ) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00 часова: а) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места) б) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику, в) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), г) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте), д) објекти у којима се обаља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и ђ) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) 2. Ограничење радног времена из тачке 1. ове Наредбе не односи се на објекте наведене у ставовима од а) до ж): а) апотеке, б) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, в) трговинске, угоститељске и друге објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тачки 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом, г) трговинске и друге радње и продајна места у којима се врши продаја прехрамбених производа, који могу да раде до 21.00 час, као и суботом и недељом, д) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час као и суботом и недељом, ђ) позориште, биоскоп, музеји, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом, е) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 час, као и суботом и недељом, ж) све друге радње, објекте и места (обућарске, кројачке, столарске и сл. радње, сервисе, техничке прегледе и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова. 3. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера овом Наредбом. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе. 4. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020). 5. Ова Наредба ступа на снагу дана 12.01.2021. године и производи правно дејство док то налаже епидемиолошка ситуација. Број: 06-5/2021-17/1 Датум: 12.01.2021. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров

ОБАВЕШТЕЊА 11.01.2021

О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ бр. 82-2/2021-16 Дана 11.01.2021. година ДИМИТРОВГРАД На основу члaна 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44.  ст. 1 тач. 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 53. став 4. Закона о водама члана („Сл. Гласник РС“, број 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 и 95/2018- др. закон), 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) и Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда за 2020. годину („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/20), Председник општине Димитровград, дана 11.01.2021. године,  донео је:  О Д Л У К У о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација  на  територији општине Димитровград, услед елементарне непогоде – поплава и бујичних вода. Налаже се Општинском штабу за ванредне ситуације да спроводи мере на евентуалној заштити, спасавању и евакуацији становништва, смањењу ризика од будућих ванредних ситуација, прати организацију и функционисање на санацији угрожених насељених места и подручја. Општински штаб за ванредне ситуације мора благовремено информисати становништво о ризицима и опасностима као и предузетим мерама. Обавезује се Јавно предузеће „Комуналац“ Димитровград да, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације, организује оптимално ангажовање људства и материјалних средстава у случају потребе деловања услед поплаве и бујичних вода на територији општине Димитровград. ​​​​​​​Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др., дужни су да спроводе Одлуке које ће доносити Штаб за ванредне ситуације ради спровођења мера заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара, животиња, а у циљу ублажавања последица елементарне непогоде. Ову Одлуку доставити Влади Републике Србије, Полицијској станици Димитровград, Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Димитровград. О б р а з л о ж е њ е             Дана 11.01.2020. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. 06-3/2020-17/1, предложио је проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград, у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на територији општине Димитровград због поплава и бујичних водотока.             Чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), прописано је да ванредну ситуацију за територију општине проглашава и укида Председник општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.             Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. Лист општине Димитровград“ бр. 6/19.) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.             Чланом  53. став 4. Закона о водама члана („Сл. Гласник РС“, број 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 и 95/2018- др. закон) прописано је да на водама II реда одрбану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава.             Имајући у виду све напред наведено, а посебно да су становништво, материјална и  културна добра угрожена поплавама и бујичним водама, који су захватили територију општине Димитровград, утврђено је да је предлог за проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД Владица Димитров  с. р.                                                                                                   

ОБАВЕШТЕЊА 30.12.2020

Н А Р Е Д Б A

    На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), чл. 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020, 152 /2020, 153/2020 и 156/2020, 158/2020), Уредбе о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразане болести КОВИД-19 („Сл. гласник РС“ бр. 158/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 30.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У 1. Изузетно од тач. 6. и тач. 7. Наредбе бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године, у периоду од 30.12.2020. године до 11.01.2021. године ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од а) до ђ) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00  часова: а) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (изузев трговинских радњи и продајних места у којима се врши продаја прехрамбених производа) б) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику, в) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), г) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте), д) објекти у којима се обавља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и ђ) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) 2. Ограничење радног времена из тачке 1. ове Наредбе не односи се на објекте наведене у ставовима од а) до е): а) апотеке, којe могу да раде и ван радног времена утврђеног у тач. 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом, б) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, којe могу да раде и ван радног времена утврђеног у тач. 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом, в) трговинске, угоститељске и друге објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тач. 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом, г) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), које могу да раде до 21.00 час, као и суботом и недељом, д) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час као и суботом и недељом,  ђ) позориште, биоскоп, музеји, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 час, као и суботом и недељом, е) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 час, као и суботом и недељом. 3. Изузетно од тач. 1. ове Наредбе, 31. децембра 2020. године и 1. јануара 2021. године, радно време објеката у којима се пружају услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), ограничава се тако да ти објекти могу радити од 05.00 часова до 18.00 часова. 4. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 1., тач. 2. и тач. 3. ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00  динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 1., тач. 2. и тач. 3. ове  Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тач. 1., тач. 2. и тач. 3. ове Наредбе. 5. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити   становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020). 6. Ова Наредба ступа на снагу дана 30.12.2020. године и производи правно дејство до 11.01.2021. године. НАПОМЕНА: Саставни део ове Наредбе чини Наредба  бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 58/2020). Број: 06-179/2020-17/1 Датум: 30.12.2020. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров Naredba od 30.12.2020.god. PDF.pdf

ОБАВЕШТЕЊА 28.12.2020

Н А Р Е Д Б A

    На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), чл. 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020, 152 /2020, 153/2020 и 156/2020), Уредбе о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразане болести КОВИД-19 („Сл. гласник РС“ бр. 156/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 28.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У 1. Изузетно од тач. 6. и тач. 7. Наредбе бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године, у периоду од 28.12.2020. године до 29.12.2020. године ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од а) до ђ) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00  часова: а) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и   друге радње и продајна места) б) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику, в) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), г) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте), д) објекти у којима се обаља делатност у области културе која подразумева    истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и ђ) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) 2. Ограничење радног времена из тачке 1. ове Наредбе не односи се на објекте наведене у ставовима од а) до е): а) апотеке,  б) бензинске пумпе у обављању делатности  продаје  горива, в) трговинске, угоститељске и друге објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тачки 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом, г) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, д) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако  да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час као и суботом и недељом;  ђ) позориште, биоскоп, музеји, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом, е) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране  могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 час, као и суботом и недељом, 3. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера овом Наредбом. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00  динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове  Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе. 4. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити   становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020). 5. Ова Наредба ступа на снагу дана 28.12.2020. године и производи правно дејство до 29.12.2020. године. Број: 06-/2020-17/1 Датум: 28.12.2020. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров Naredba 28.12.2020.god - PDF

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top