ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - коначна ранг листа    -    Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - прелиминарне листе    -    Позив за достављање предлога за општинске награде    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЛИСТЕ ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021 ГОДИНУ    -    Дан младих 12. август    -    Листа корисника за доделу пластеника    -    Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријављених пројеката из области туризма    -   

Најновије вести

ОБАВЕШТЕЊА 06.03.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград” бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 06.03.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У 1. Изузетно од тачке 9. и тачке 10. Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21), 6. марта 2021. године, радно време 1) oбјеката у којима се обављају делатности у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места); 2) објеката у којима се пружају услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.); 3) објеката у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.); 4) објеката у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте); 5) објеката у којима се обавља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (биоскоп, музеј, галерија) и 6) објеката у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (теретана, вежбаоница и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.); ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 12.00 часова. 2. У периоду од 6. марта 2021. године, од 12.00 часова, до 8. марта 2021. године, до 06.00 часова, објекти и други простори у којима се обављају делатности из тачке 1. овe Наредбе неће радити. 3. Ограничење из тачке 2. ове Наредбе не односи се на рад: 1) апотека; 2) бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива; 3) трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране; 4) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа; 5) самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) којa се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике); 6) ординација у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација; 7) позориште, односно других објеката установа културе у којима се играју раније заказане представе из области позоришне уметности и уметничке игре; 8) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају; 9) објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима; 10) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања. 4. Објекти и други простори у којима се обављају делатности из тачке 3. ове Наредбе могу радити до 06. марта 2021. године и 07. марта 2021. године до 21.00 час. 5. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тачке 1., тачке 2. и тачке 4. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 1., тачке 2. и тачке 4. ове Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тачке 1., тачке 2. и тачке 4. ове Наредбе. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом. Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. 6. Ова Наредба саставни је део Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21). 7. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“ и производи правно дејство од 06. марта 2021. године до 06.00 часова 08. марта 2021. године. Број: 06-36/2021-17/1 Датум: 06.03.2021. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров, с. р. Наредба 06.03.2021. године.pdf

ОБАВЕШТЕЊА 27.02.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 27.02.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У 1. Изузетно од тачке 9. и тачке 10. Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21), дана дана 27. и 28. фебруара 2021. године, радно време објеката у којима се обављају следеће делатности, и то: 1) у области трговине на мало, непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места); 2) у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, ноћни клубови и сл.); 3) у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта (биоскоп, музеј, галерија); 4) у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.); 5) у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (теретана, вежбаоница, и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 14.00 часова. 2. Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова. 3. Од ограничења радног времена из тачке 1. и тачке 2. изузимају се: 1) апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду); 2) бензинске пумпе, у обављању делатности продаје горива; 3) трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране; 4) ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини. 4. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тачке 1. и тачке 2. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 1.  и тачке 2. ове Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из тачке 1.  и тачке 2. ове Наредбе. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом. Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. 5. Ова Наредба саставни је део Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21). 6. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“ и производи правно дејство за дане 27. и 28. фебруар 2021. године. Број: 06-31/2021-17/1 Датум: 27.02.2021. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров, с. р.

ОБАВЕШТЕЊА 25.02.2021

П О З И В

На основу  програма  IPARD II Европске Уније обавештавамо све заинтересоване: физичка лица, привреднике, предузетнике, пољопривредна газдинства и задруге да се за ближе упознавање са програмом и условима конкурса могу јавити Канцеларији за локални економски развој Општине Димитровград и ресорним већницима Ђорђевић Јелени и Манчев Драгану. Контакт телефон: 064 21 20 230 или путем маила: mancevsasa@gmail.com План јавних позива за донације ће у 2021 години подржати следеће мере у оквиру програма:* Мера 1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства - (Изградња и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора) Рок за конкурисање: од 01.04.2021. до 30.06.2021. Мера 3- Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства (изградња и опремање) Рок за конкурисање: од 04.05.2021. до 15.07.2021. Мера 7 Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (рурални туризам итд..) Рок за конкурисање: од 01.06.2021. до 30.08.2021. *Напомена: План позива је информативног карактера и подложан је променама За све заинтересоване биће организоване информативно - едукативне радионице за упознавање са Јавним позивима и условима за конкурисање. Више информација о ИПАРД програму потражите на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/  или на сајту Управе за аграрна плаћања  http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

ОБАВЕШТЕЊА 03.02.2021

Свечано потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и промоција пројекта „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“

Председник општине Димитровград, Владица Димитров потписаће Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу чиме се општина јавно обавезује да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане овом Повељом. Свечано потписивање Уписнице и конференција за медије и одржаће се 04. фебруара 2021. године у Едукативно – образовном центру Спортског центра Парк у Димитровграду, са почетком у 12 часова. Конференција за медије део је активности на пројекату „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“ који има за циљ промоцију Европске повеље о родној равноправности, као и јачање механизама за родну равноправност и едукацију локалних актера/ки о примени начела и одредаба ове повеље. На конференцији ће бити присутни представнице/и локалних институција, установа, предузећа и организација, које ће партнерски, у будућем периоду, усмеравати своје активности ка успостављању и унапређењу равноправности. Пројекат „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“ реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). За информације о програму Swiss PRO посетите интернет страницу: www.swisspro.org.rs За више информација о подршци Владе Швајцарске Србији, посетите интернет страницу амбасаде: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

ОБАВЕШТЕЊА 26.01.2021

О  Д  Л  У  К  A

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Бр. 82-5/2021-16 Дана: 26.01.2021. године ДИМИТРОВГРАД На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 06-8/2021-17/1  од 26.01.2021. године, Председник општине Димитровград доноси О  Д  Л  У  К  У о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград УКИДА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Димитровград, проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград због наступања елементарне непогоде – поплава и бујичних вода, јер су престали разлози њеног проглашења. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 1/21) бр. 82-2/2021-16 од дана 11.01.2021.  године. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.                О б р а з л о ж е њ е             Дана 26.01.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. 06-8/2021-17/1 предложио је укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград јер је престала опасност изазвана елементарном непогодом – поплавама и бујичним водама. У Закључку се даље наводи да није потребно спровођење мера заштите и спасавања од елементарних непогода. У прилог томе је и достављени Извештај Завода за јавно здравље Пирот од дана 25.01.2021. године у коме се наводи да је након смањења мутноће у води изворишта, вода из мреже јавног водовода ЈП „Комуналац“ Димитровград узор“кована три дана узастопно (18.01., 19.01. и 20.01.2021. године) у складу са Правилником о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС бр. 60/81) и да је након извршених комплетних микробиолошких и физичко-хемијских испитивања констатовано да су сви узорци воде из мреже јавног водовода Димитровград хигијенски исправни и да се од дана 25.01.2021. године вода може користити за пиће и припрему хране. Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград предлаже Председнику општине Димитровград укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград.             Чланом 39. став 1. тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ванредну ситуацију за територију општине проглашава и укида Председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.              Чланом 20. став 1. тачка 8. и чланом 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да се Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом може заштити од елементарних и других непогода и да Председник општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине.             Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу  и о укидању ванредне ситуације, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.             Имајући у виду све напред наведено, а на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.  ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДНИК Odluka od 26.01.2021.god. PDF

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top