Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Поновљени јавни увид у План генералне регулације Димитровград    -    Директан пренос 5. седнице Скупштине општине Димитровград    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Ред вожње за стајалишта    -    Јавни састанак - Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош    -    Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Обавештење о извештавању за локални регистар извора загађивања    -   

Најновије вести

ОБАВЕШТЕЊА 02.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - СЪОБЩЕНИЕ - ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

На основание чл.5, 14, 15. и 21 от Закона за единния избирателен списък ("Държавен вестник на Република Сърбия", № 104/2009 и 99/2011). Точки 3, 9 и 10 от Указанието за прилагане на Закона за единния избирателен списък („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 15/2012, 88/2018, 67/2020, 10/2021, 90/2021 и 16/2022) и Решението за насрочване на избори за народни представители („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 95/2023), и Решението за насрочване на избори за съветници на градските и общински съвети в Република Сърбия, Общинската администрация на Община Димитровград, публикува СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК Уведомяват се гражданите на община Цариброд, че изборите за народни представители в Народна скупщина на Република Сърбия и изборите за съветници на градските и общински съвети на общините в Република Сърбия, които са насрочени на 17 декември 2023 г., проверка на част от Единния избирателен списък за територията на Община Цариброд може да се извърши в помещенията на Община Цариброд, ул. Балканска No2, в офис No. 24 на втория етаж.   Проверка в избирателния списък, съгласно Закона за защита на личните данни, може да се извърши и по електронен път на официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление - www.mduls.gov.rs, като се въведат данни за ЕГН на гражданите.  Всеки гражданин има право да се запознае с избирателния списък с цел проверка на личните данни, вписани в избирателния списък. Проверката се одобрява въз основа на заявка от страна на избирателя. Всеки гражданин може да проверява избирателния списък до приключване на избирателния списък, т.е. може да подаде заявка за промяна в избирателния списък, ако той или друг гражданин не е вписан в избирателния списък или е вписан, но няма право да гласува или няма право да гласува на територията на община Цариброд или ако някои от данните от избирателния списък не са въведени правилно. От обявяването на избирателния списък право на проверка и на подаване на заявка за промени в избирателния списък има и вносителят на избирателния списък или упълномощено от него лице по реда, по който имат това право гражданите. Към заявките се добавят пълномощно и необходимите доказателства. Уведомяват се гражданите, че не по-късно от пет дни преди приключването на избирателния списък могат да подадат заявка до общинска администрация за вписване в избирателния списък на информацията, че избирателят ще гласува на предстоящите избори по местоживеене в страната. Промени в избирателния списък могат да се правят в общинска администрация до 2 декември 2023 г. до 24.00 часа, когато избирателният списък приключва с решение на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, а от приключването на избирателния списък до 72 часа преди изборния ден само въз основа на решение на това министерство. . При извършване на проверка в избирателния списък лицето, упълномощено да актуализира избирателния списък, упълномощеното лице от страна на вносителя на избирателните списъци, са длъжни да действат съгласно Закона за защита на личните данни. В Цариброд,                                                  НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Дата : 02.11.2023 г.                                                             Драган Голубов, дипл.юрист. с.р. № 208-6/2023-14                          На основание чл.5, 14, 15. и 21 от Закона за единния избирателен списък ("Държавен вестник на Република Сърбия", № 104/2009 и 99/2011). Точки 3, 9 и 10 от Указанието за прилагане на Закона за единния избирателен списък („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 15/2012, 88/2018, 67/2020, 10/2021, 90/2021 и 16/2022) и Решението за насрочване на избори за народни представители („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 95/2023), и Решението за насрочване на избори за съветници на градските и общински съвети в Република Сърбия, Общинската администрация на Община Димитровград, публикува СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК Уведомяват се гражданите на община Цариброд, че изборите за народни представители в Народна скупщина на Република Сърбия и изборите за съветници на градските съвети и общинските съвети на общините в Република Сърбия, които са насрочени на 17 декември 2023 г., магат да извършат проверка на част от Единния избирателен списък за територията на Община Цариброд в помещенията на Община Цариброд, ул. Балканска No2, в офис No. 24 на втория етаж. Проверка на избирателния списък, съгласно Закона за защита на личните данни, може да се извърши и по електронен път в официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление - www.mduls.gov.rs, като се въведат данни за ЕГН на гражданите.  Всеки гражданин има право да се запознае с избирателния списък с цел проверка на личните данни, вписани в избирателния списък. Проверката се одобрява въз основа на заявка от страна на избирателя. Всеки гражданин може да проверява избирателния списък до приключване на избирателния списък, т.е. може да подаде заявка за промяна в избирателния списък, ако той или друг гражданин не е вписан в избирателния списък или е вписан, но няма право да гласува или няма право да гласува на територията на община Цариброд или ако някои от данните в избирателния списък не са въведени правилно. От обявяването на избирателния списък право на проверка и на подаване на заявка за промени в избирателния списък има и вносител на избирателен списък или упълномощено от него лице по реда, по който имат това право гражданите. Към заявките се добавят пълномощно и необходимите доказателства. Уведомяват се гражданите, че не по-късно от пет дни преди приключването на избирателния списък могат да подадат заявка до общинска администрация за вписване в избирателния списък на информацията, че избирателят ще гласува на предстоящите избори по местоживеене в страната. Промени в избирателния списък могат да се правят в общинската администрация до 2 декември 2023 г. до 24.00 часа, когато избирателният списък приключва с решение на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, а от приключването на избирателния списък до 72 часа преди изборния ден само въз основа на решение от страна на това министерство. При извършване на проверка в избирателния списък лицето, упълномощено да актуализира избирателния списък, лице упълномощено от страна на вносителя на избирателните списъци, са длъжни да действат съгласно Закона за защита на личните данни. В Цариброд,                                                  НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Дата : 02.11.2023 г.                                                             Драган Голубов, дипл.юрист. с.р. № 208-6/2023-14                                                                                              

ОГЛАСИ 31.10.2023

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград на животну средину

Општинска управа општине Димитровград, Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС", бр.32/19), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград на животну средину         Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 31.10.2023. године, закључно са 30.11.2023. године.         Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Димитровград, Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност, 18320 Димитровград, Балканска бр. 2, канцеларија бр 21, као и на интернет страни Општине Димитровград (www.dimitrovgrad.rs).        Јавна презентација планске документације одржаће се 15.11.2023. године, у згради Општинске управе  (сала Скупштине општине), са почетком у 12:00 сати.        Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 21, од 8.00 до 14.00 часова.        Примедбе на изложени нацрт плана се достављају у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Општинској управи општине Димитровград, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност, 18320 Димитровград, ул. Балканска бр. 2, лично на писарници или поштом, закључно са 30.11.2023. године. По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 06.12.2023. године,  у  згради Општинске управе Димитровград(сала Скупштине општине), са почетком у 12:00 сати. Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида.

ГОСТОВАЊА 06.10.2023

Наташа Андрејевић гост РТ Цариброд

У оквиру Јавне расправе за израду Плана развоја општине Димитровград 2023-2029, Наташа Андрејевић из Регионалне развојне агенције Југ била је гост РТ Цариброд, у циљу представљања Нацрта Плана развоја општине Димитровград 2023-2029. године. https://www.youtube.com/watch?v=EikQV2mHzgc Овим путем, тежња општине Димитровград и Регионалне развојне агенције ЈУГ, као стручне подршке у изради План јесте да се пружи прилика свим заинтересованим грађанима општине Димитровград да активно учествују у креирању развојне политике и визије општине Димитровград за наредних седам година. Све сугестије могуће је доставити на Обрасцу који је доступан на интернет страници општине Димитровград: хттпс://www.димитровград.рс/план_развоја_опстине или на писарници Општине Димитровград. План развоја општине Димитровград 2023–2029 израдио је Координациони тим за израду Плана развоја општине Димитровград и три тематске радне групе, уз техничку, стручну и методолошку подршку Регионалне развојне агенције „Југ”, доо Ниш и пуно учешће јавног, приватног и цивилног сектора.

ОБАВЕШТЕЊА 06.10.2023

У току је трајање Јавне расправе за израду Плана развоја општине Димитровград 2023-2029, у периоду од 22. септембра до 6. октобра 2023. године

У Скупштинској сали Општине Димитровград, у уторак 26. септембра 2023. године одржан је јавни догађај - Презентација нацрта Плана развоја општине Димитровград 2023-2029, који је имао за циљ да пружи прилику већем броју актера из локалне заједнице да активно учествују и допринесу остваривању заједничке визије развоја општине. Све сугестије могуће је доставити на Обрасцу који је доступан на интернет страници општине Димитровград: хттпс://www.димитровград.рс/план_развоја_опстине или на писарници Општине Димитровград. План развоја општине Димитровград 2023–2029 израдио је Координациони тим за израду Плана развоја општине и три тематске радне групе, уз техничку, стручну и методолошку подршку Регионалне развојне агенције „Југ”, доо Ниш и уз пуно учешће јавног, приватног и цивилног сектора.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top