ОБАВЕШТЕЊЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -   

Најновије вести

ОБАВЕШТЕЊА 22.12.2020

Н А Р Е Д Б Е

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020 и 152/2020.), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 22.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

ОБАВЕШТЕЊА 18.12.2020

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА ЛАП-а ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД 2021 – 2024. год.

Општина Димитровград приступа изради Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Димитровград 2021 – 2024. године. Oснов за формулисање нацрта ЛАП представљају: Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године („Службени гласник РС”, бр. 4/2016) и други релевантни плански документи, Закон о равноправности полова Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.104/2009), Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу, као други важећи национални и локални плански документи. Процес припреме ЛАП биће заснован на интегралном партиципативном приступу планирању родне равноправности, принципима међусекторске сарадње и размене информација, укључивања и координације јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и пружања услуга, у циљу подизања нивоа квалитета живота грађана и грађанки са освртом на најосетљивије групе. С тога, позивамо све заинтересоване за унапређење родне равноправности на територији општине Димитровград да се пријаве на предстојеће консултације, фокус групе, састанке и радионице на којима ће се анализирати постојеће стање и дефинисати специфични циљеви и активности за период 2021 – 2024. године. Кратко мотивационо писмо са биографијом је потребно доставити електронским путем на следећу адресу: jelenadjordjevic.oit@gmail.com или office@dimitrovgrad.rs Контакт особа: Јелена Ђорђевић, већница за омладину и туризам, Општина Димитровград Број телефона: +381 62 88 62 453

ОБАВЕШТЕЊА 16.12.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151 од 15. децембра 2020.), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 16.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

ОБАВЕШТЕЊА 04.12.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020,  122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 04.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

ОБАВЕШТЕЊА 01.12.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020 и 136/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 01.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

ОБАВЕШТЕЊА 28.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На  чл. 41. ст. 4.,  чл. 43., чл. 44, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020 и 136/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), Предлога хитних мера ЗЗЈЗ Пирот Дому за смештај старих лица у Димитровграду бр. 4217 од 27.11.2020. године, на телефонској седници одржаној дана 28.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград  доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У Дом за смештај старих лица у Димитровграду обавезан је да стриктно испоштује мере предложене  од стране ЗЗЈЗ Пирот Предлогом бр. 4217 од 27.11.2020. године, по свим тачкама, изузев тачке 9., где због немогућности да инфектолог или пулмолог Опште болнице Пирот изврше преглед оболелих на лицу места и тачке 11. да се средње тешки болесници лече у Стационару Дома здравља Димитровград, јер нема кисеоничких инсталација и кадрова у овој установи. Уместо тачке 9., уколико се стање позитивних корисника Дома за смештај старих лица у Димитровграду погоршава, на основу мишљења надлежног лекара у Дому за смештај старих лица, пацијент се уз најаву шаље у Општу болницу Пирот. Уместо тачке 11. пацијенти који не захтевају лечење у секундарним здравственим установама, лечити у самом дому за стара лица при чему је неопходно обезбедити минимум осам места са кисеоничном потпором. У том циљу Налаже се Дому за стара лица да обезбеди неопходну опрему (боце за кисеоник, концентраторе кисеоника, назалне катетре и др.) неопходно да се оспособи горе наведених осам постеља. Саставни део ове Наредбе је Предлог хитних мера ЗЗЈЗ Пирот Дому за смештај старих лица у Димитровграду бр. 4217 од 27.11.2020. године. Ова Наредба ступа на снагу дана 28.11.2020. године. Број: 06-156/2020-17/3 Датум: 28.11.2020.године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров

ОБАВЕШТЕЊА 24.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу чл. 9г Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020, 138/2020  и 141/2020), Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 24.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У Изузетно од одредаба тач. 6 и тач. 7 Наредбе овог Штаба бр. 06-156/2020-17/1 од 18.11.2020. године (Сл. лист општине Димитровград бр. 49/2020), у периоду почев од 24. новембра 2020. године, закључно са 3. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), позоришта, других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова наредног дана. У свему осталом примењиваће се  Наредба овог Штаба бр. 06-156/2020-17/1 од 18.11.2020. године (Сл. лист општине Димитровград бр. 49/2020). Ова Наредба ступа на снагу дана 24.11.2020. године и производи правно дејство до 03.12.2020. године. Број: 06-157/2020-17/1 Датум: 24.11.2020.године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров

ОБАВЕШТЕЊА 18.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43., чл. 46а, чл. 73. ст. 2, ст. 3, ст. 4 и ст. 5., чл. 85а, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020 и 136/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 18.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top