Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош, општина Димитровград    -    Рани јавн и увид Плана детаљне регулације за изградњу интерне кабловске инфраструктуре и објеката за трансформацију и прикључење SP BREBEX на 400kV преносни систем    -    Поновљени јавни увид у План генералне регулације Димитровград    -    Директан пренос 5. седнице Скупштине општине Димитровград    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Ред вожње за стајалишта    -    Јавни састанак - Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош    -   

Најновије вести

ОГЛАСИ 09.01.2024

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА "ГОРЊА ПЛАНИНИЦА" НА К.П.БР. 847, 848, 850 И 851 К.О. ГОРЊА ПЛАНИНИЦА , ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

На основу члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), Општинска управа општине Димитровград, Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА "ГОРЊА ПЛАНИНИЦА" НА К.П.БР. 847, 848, 850 И 851 К.О. ГОРЊА ПЛАНИНИЦА , ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД •Јавна презентација одржаће се у трајању од седам дана, почев од 09.01.2023. закључно са 15.01.2024.године, у просторијама зграде Општинске управе општине Димитровград, улица Балканска 2 у Димитровграду, сваког радног дана у термину од 10:00 до 15:00 часова. • Носилац израде Урбанистичког пројекта за градњу туристичког комплекса "Горња Планиница" на к.п. бр. 847, 848, 850 и 851 К.О. Горња Планиница, општина Димитровград, је Архитектонски студио за пројектовање и консалтинг „SKIZZ Architects“ Димитровград, а инвеститор Рангелов Дарко, ул. Пастерова 28, Димитровград. • Заинтересована правна и физичка лица могу током јавне презентације да изврше увид у аналогни формат Урбанистичког пројeкта у просторијама Општинске управе општине Димитровград, Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност, у канцеларији бр. 21, ул.Балканска 2 у Димитровграду и на званичној интернет страници Општине Димитровград (https://www.dimitrovgrad.rs/planska_dokumenta). • Примедбе и сугестије у писаној форми могу се доставити преко писарнице, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност, Општинске управе општине Димитровград, ул. Балканска 2, 18320 Димитровград, током трајања јавне презентације, закључно са 15.01.2024.године.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top