Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Поновљени јавни увид у План генералне регулације Димитровград    -    Директан пренос 5. седнице Скупштине општине Димитровград    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Ред вожње за стајалишта    -    Јавни састанак - Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош    -    Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Обавештење о извештавању за локални регистар извора загађивања    -   
ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - СЪОБЩЕНИЕ - ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ОБАВЕШТЕЊА 02.11.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - СЪОБЩЕНИЕ - ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

На основу чл.5.,14.,15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник Р Србије“број 104/2009 и 99/2011). Тачке3., 9., и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („ Сл.гласник Р Србије“ број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 10/2021, 90/2021 и 16/2022) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл.гласник Р Србије“бр.95/2023), и Одлуке о расписивању избора за одборнике  скупштине градова и скупштина општина у Републици Србији, Општинска управа општине Димитровград, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

 

 Обавештавају се грађани општине Димитровград да се за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, и избори за одборнике скупштине градова и скупштна општина у Републици Србији, који су расписани за 17. децембар 2023.год.  увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Димитровград може извршити у просторијама Општине Димитровград, ул. Балканска бр.2, у канцеларији бр. 24 на другом спрату.

 Увид у бирачки списак, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача.

Сваки грађанин може до закључења бирачког списка да изврши проверу у бирачком списку, тј. може поднети захтев за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан  а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Димитровград или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену и бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице  које он овласти , по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Обавештавају се грађани да могу општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка , да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима  гласати према месту боравка у земљи.

Промене у бирачком саписку могу се вршити код општинске управе до 02. децембра 2023.год. до 24,00 часа, када се закључује бирачки списак решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора само на основу решења наведеног Министартва.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, овлашћено лице подносиоца изборних листа дужни су да поступају у складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.

 

У Димитровграду,                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Дана : 02.11.2023.год.                                                             Драган Голубов, дипл.прав. с.р.

Бр. 208-6/2023-14                                                            

                 


На основание чл.5, 14, 15. и 21 от Закона за единния избирателен списък ("Държавен вестник на Република Сърбия", № 104/2009 и 99/2011). Точки 3, 9 и 10 от Указанието за прилагане на Закона за единния избирателен списък („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 15/2012, 88/2018, 67/2020, 10/2021, 90/2021 и 16/2022) и Решението за насрочване на избори за народни представители („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 95/2023), и Решението за насрочване на избори за съветници на градските и общински съвети в Република Сърбия, Общинската администрация на Община Димитровград, публикува

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Уведомяват се гражданите на община Цариброд, че изборите за народни представители в Народна скупщина на Република Сърбия и изборите за съветници на градските съвети и общинските съвети на общините в Република Сърбия, които са насрочени на 17 декември 2023 г., магат да извършат проверка на част от Единния избирателен списък за територията на Община Цариброд в помещенията на Община Цариброд, ул. Балканска No2, в офис No. 24 на втория етаж.

Проверка на избирателния списък, съгласно Закона за защита на личните данни, може да се извърши и по електронен път в официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление - www.mduls.gov.rs, като се въведат данни за ЕГН на гражданите.

 Всеки гражданин има право да се запознае с избирателния списък с цел проверка на личните данни, вписани в избирателния списък. Проверката се одобрява въз основа на заявка от страна на избирателя.

Всеки гражданин може да проверява избирателния списък до приключване на избирателния списък, т.е. може да подаде заявка за промяна в избирателния списък, ако той или друг гражданин не е вписан в избирателния списък или е вписан, но няма право да гласува или няма право да гласува на територията на община Цариброд или ако някои от данните в избирателния списък не са въведени правилно.

От обявяването на избирателния списък право на проверка и на подаване на заявка за промени в избирателния списък има и вносител на избирателен списък или упълномощено от него лице по реда, по който имат това право гражданите. Към заявките се добавят пълномощно и необходимите доказателства.

Уведомяват се гражданите, че не по-късно от пет дни преди приключването на избирателния списък могат да подадат заявка до общинска администрация за вписване в избирателния списък на информацията, че избирателят ще гласува на предстоящите избори по местоживеене в страната.

Промени в избирателния списък могат да се правят в общинската администрация до 2 декември 2023 г. до 24.00 часа, когато избирателният списък приключва с решение на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, а от приключването на избирателния списък до 72 часа преди изборния ден само въз основа на решение от страна на това министерство.

При извършване на проверка в избирателния списък лицето, упълномощено да актуализира избирателния списък, лице упълномощено от страна на вносителя на избирателните списъци, са длъжни да действат съгласно Закона за защита на личните данни.

 

В Цариброд,                                                  НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дата : 02.11.2023 г.                                                             Драган Голубов, дипл.юрист. с.р.

№ 208-6/2023-14                                                           

                                  

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top