Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош, општина Димитровград    -    Рани јавн и увид Плана детаљне регулације за изградњу интерне кабловске инфраструктуре и објеката за трансформацију и прикључење SP BREBEX на 400kV преносни систем    -    Поновљени јавни увид у План генералне регулације Димитровград    -    Директан пренос 5. седнице Скупштине општине Димитровград    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Ред вожње за стајалишта    -    Јавни састанак - Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош    -   
Обавештење за јавност о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадне гуме ОБАВЕШТЕЊА 07.06.2023

Обавештење за јавност о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадне гуме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа Општине Димитровград

Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине

Број: 501–54/2023–14/

Датум:07.06.2023.год.

Димитровград

        Б.К.

 

 

 

Обавештење за јавност о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман и поновно искоришћење неопасног отпада — отпадне гуме

 

 

            Општинска управа Општине Димитровград, одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон и 35/2023), обавештава јавност да је предузеће „Kemoimpex green“ DOO, регистарски број 21734535, ПИБ 112763820 из Димитровграда, улица Георги Димитрова 44, Белеш

катастарска парцела број 2/11 КО Лукавица дана 07.06.2023.године поднело уредан захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман и поновно искоришћење неопасног отпада – отпадне гуме (број: 501-54/2023-14 од 07.06.2023.год.).

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана

Увид у понети захтев се може извршити у канцеларији за Пољопривреду и Заштиту животне средине, Балканска број 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратки опис активности:

Поступак рециклаже подразумева: Уситњавање гуме, одвајање метала, одвајање текстила и издвајање гуменог гранулата.

Технолошка концепција предметног постројења за рециклажу отпадних гума механичким третманом обухвата две фазе, и то:

-фазу грубог уситњавања - прераде отпадних гума, и

-фазу финог  уситњавања - прераде отпадних гума.

Опис грубог  уситњавања - прераде отпадних гума

Фаза припреме технолошког процеса механичке прераде отпадних гума обухвата грубо уситнајвање или следеће активности и технолошке операције:

-Пријем, мерење, разврставање на путничке и теретне гуме,

-Складиштење отпадних гума на локацији постројења на отвореном складишном платоу

-Механизовано убацивање (возилом са просуженом руком - грајфером) гуме у усипни кош машине за грубо уситнајвање гуме (у шредер-секач гума).

-Грубо уситњавање гуме на шредеру уз аутоматизовано квашење водом

- Аутоматизовани траспорт грубо уситњене гуме косим транспортером на асфалтирани простор под надстрешницом. У овој операцији гума се уситњава на траке различите димензије, до око 200*400 mm.

-Механизовани транспорт грубо уситњене гуме (возилом – багером утоваривачем) са платоа под надстрешницом у усипни кош линије за рециклажу. Ова операција се одвија  под надстрешницом.

Опис финог уситнајвања - прераде отпадних гума

Фаза финалног уситнајвања и раздвајања различитих материјала из технолошког процеса механичке прераде отпадних гума обухвата следеће активности и технолошке операције:

- Аутоматизовани транспорт грубо уситњене гуме (гумене сечке) од усипног коша преко две транспортне траке до грубог млина-пред шредера на димензије 20-30 mm

- Магнетно одвајање челика и аутоматизивани транспорт челика до бокса за финално уситњавање и пречишћавање челика и даље кроз излазни тракасти транспортер за челик у метални кош или џамбо вреће

- Аутоматизовани транспорт уситњене гуме до гранулатора димензија 6 и 4 mm.

- Аутоматизовани транспорт до столова за просејавање

- Уситњавање гуме на фином млину 1

- Аутоматизовани транспорт

- Уситњавање гуме на фином млину 2

- Одвајање челика на сепаратору

- Аутоматизовани транспорт гуме до вибро стола за селекцију

- Одвајање текстила – сакупљање текстила у врећама на вибро тресачу 1 и вибро тресачу 2

- пролаз сировине кроз елеватор и отпрашивач текстилне прашине са вибро ситом

- Додатно одвајање текстила –на вибро тресачу 3

- Просејавање и издвајање три фракција гуменог гранулата на сепаратору гуменог гранулата по фракцијама

- Аутоматизовани транспорт финалног производа гуменог гранулата до 3 силоса за по 2 m3.

- Из 3 силоса за гумени гранулат различитих фракција или станице за пуњење усипање у џамбо вреће.

 

 

 

 

 

 

 

Уз захтев приложена је следећа документација:

1) потврду о регистрацији

2) радни план за управљање отпадом

3) сагласност на план заштите од удеса ako je оператер у обавези да такву сагласност прибави, или интерни план заштите од удеса;

3a) сагласност на План заштите од пожара и сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара прибављену од органа надлежног за заштиту од пожара

4) план за затварање складишта, односно постројења за третман или одлагање;

5) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада;

6) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;

7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

8) Уговор о закупу и Споразим о пословно техничкој сарадњи

9) осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;

10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОУ ДИМИТРОВГРАД

дипломирани правник Драган Голубов, с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top