ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Директан пренос седице скупштине    -    НАРЕДБА    -    УСЛОВИЯТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НА ЛЕКАРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ    -    СЪОБЩЕНИЕ - Петко Дойков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия    -    Обавештење грађанима - увид у бирачки списак за изборе за председника Републике    -    ПО ПОВОД УТРЕШНИЯ ПРАЗНИК, ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКОТО ИГО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЦАРИБРОД ПОДНЕСОХА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ХРИСТО БОТЕВ    -    Општина Димитровград - непроцењиве ризнице историјских чињеница    -    ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК    -    Обавештење о прекиду поступка принудне наплате над предузећем Ерида    -   
ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ОБАВЕШТЕЊА 18.02.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

 На основу чл.14,15 и 21. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник Р Србије“број 104/2009 и 99/2011). Тачке 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („ Сл.гласник Р Србије“ број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 10/2021, 90/2021 и 16/2022) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл.гласник Р Србије“бр.22/2022), општинска управа општине Димитровград,објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

 

 Обавештавају се грађани општине Димитровград да је за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који су расписани за 03. април 2022.год.  увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Димитровград може извршити у просторијама Општине Димитровград, ул.Балканска бр.2, у канцеларији бр.24 на другом спрату.

Сваки грађанин може до закључења бирачког списка да изврши проверу у бирачком списку, тј. може поднети захтев за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан  а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Димитровград или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

У бирачки списак, бирачи се уписују према месту пребивалишта, због чега су грађани дужни да са собом понесу личну карту.

Позивају се лица која закључно са 03.април 2022.год. стичу пунолетство, да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну бирачког списка уз прилагање потребних доказа

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену и бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице  које он овласти , по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Обавештавају се грађани да могу општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка , да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима  гласати према месту боравка у земљи.

Промене у бирачком саписку могу се вршити код општинске управе до 18. марта 2022.год. до 24,00 часа, када се закључује бирачки списак решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора само на основу решења наведеног Министартва.

Увид у бирачки списак, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, овлашћено лице подносиоца изборних листа дужни су да поступају у складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.

 

У Димитровграду,                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Дана 17.02.2022.год.                                                             Драган Голубов, дипл.прав. с.р.

Бр. 208-1/2022-14                                                            


На основа на членове 14, 15 и 21 от Закона за единния избирателен списък („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 104/2009 и 99/2011). Точките 9 и 10 от Напътствието за прилагане на Закона за единния избирателен списък („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 15/2012, 88/2018, 67/2020, 10/2021, 90/2021 и 16/2022 г.) и Решението за назначаване на избори за народни представители („Държавен вестник на Република Сърбия“ № 22/2022 г.), Общинската администрация на Община Цариброд отправи

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 

 Уведомяват се гражданите на община Цариброд, че за изборите за представители в Народната скупщина на Република Сърбия, които са назначени за 3 април 2022 г. проверка в частта от Единния избирателен списък за територията на Община Цариброд може да се извърши в помещенията на Община Цариброд, ул. Балканска № 2, в кабинет № 24, на втори етаж.

Всеки гражданин може да провери избирателния списък до заключване на избирателния списък, т.е. може да подаде искане за промяна в избирателния списък, ако той или друг гражданин не е вписан или е вписан, но няма право на гласуване или няма право да гласува в община Цариброд, или ако някои от данните от избирателният списък не е правилно въведен.

В избирателния списък избирателите се вписват по местоживеене, поради което гражданите са длъжни да носят личната си карта.

Поканени са лица, които до 3 април 2022 г. включително, стават пълнолетни, за да могат да направят проверка на избирателния списък и да поискат вписване, заличаване, коригиране и допълване на избирателния списък с приложение на необходимите доказателства

От обявяването на избирателния списък правото да извършва проверка и да подава искане за промяна в избирателния списък има и вносителят на избирателния списък или упълномощено от него лице, по същия начин като гражданите. Към исканията се прилагат пълномощно и необходимите доказателства.

Уведомяват се гражданите, че могат да подадат искане до общинската администрация не по-късно от пет дни преди заключване на избирателния списък за вписване в избирателния списък на информацията, че избирателят ще гласува на предстоящите избори по местоживеене в страната.

Промени в избирателния списък могат да се правят в общинската администрация до 18 март 2022 г. до 24.00 часа, когато избирателният списък се заключва с решение на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, а от заключването на избирателния списък до 72 часа преди изборния ден само въз основа на решението на посоченото Министерство.

Проверка в избирателния списък, съгласно Закона за защита на личните данни, може да се извърши по електронен път на официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление - www.mduls.gov.rs, чрез въвеждане на данни за ЕГН на гражданите.

В процедурата по проверка на избирателния списък лицето, упълномощено да актуализира избирателния списък, упълномощеното лице на вносителя на избирателните списъци са длъжни да действат в съответствие със Закона за защита на личните данни.

 

В Цариброд,                                              НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дата 17.02.2022 г.                                                             Драган Голубов, дипл.юрист. с.р.

№ 208-1/2022-14                                                           

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top