ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНА - УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ    -    ЧЕСТИТКА    -    Јединствени бирачки списак - Референдум 16.01.2022.    -    Листа реда првенства за пружање стамбене подршке у виду субвенционисања закупнине за 2022. годину    -    АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА – “ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“    -    Општинска управа општине Димитровград ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Предлог листе реда првенства за пружање стамбене подршке у иду субвенционисања закупнина за 2022. год.    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -   
Општинска управа општине Димитровград   ОБАВЕШТАВА  ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ОБАВЕШТЕЊА 01.12.2021

Општинска управа општине Димитровград ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

На основу члана 21. и 79. Закона о референдуму и народној иницијативи ( „Службени гласник РС“, бр.111/21),  чл.14. Став 1. и чл.15. и 21 Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.104/09 и 99/11) и тач.9. и 10 . Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.15/12 и 88/18), Општинска управа општине Димитровград

 

 

ОБАВЕШТАВА  ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

 

  Обавештавамо гласаче да је у систему Јединствени бирачки списак расписан Републички референдум ради потврђивањаАкта о промени Устава Републике Србије који се одржава 16. јануара 2022.године, на основу одлуке Народне скупштине Републике Србије.

 Део јединственог бирачког списка за територију општине Димитровград, изложен је у седишту Општинске управе Димитровград, ул.Балканска бр.2, спрат 2, канцеларија бр. 24.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани податци тачни.

Захтеви за промене у делу јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији општине Димитровград могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком спискуу времену од  07 до 15 сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 31.децембра 2021.год.

Општинској управи гласачи могу да , најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, поднети захтев  да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи. Дагласачикојиимајуборавиште у иностранствудапрекодипломатско-конзуларногпредставништвамогу, најкаснијепетданапреданазакључењабирачкогсписка, поднетизахтевдасе у бирачкисписакупишеподатакдаћенапредстојећемреферендумугласати у иностранству.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити  и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У Димитровграду,                                                              Драган Голубов, дипл.прав

Дана:01 децембра 2021.год.

Бр.208-11/2021-14.


Съгласно чл. 21 и 79 от Закона за референдума и народната инициатива ("Официален вестник на РС", № 111/21) чл.14 алинея 1 и чл.15. и 21 от Закона за единен избирателен списък ("Официален  вестник на РС", № 104/09 и 99/11) и т.9. и 10. от Инструкции за прилагане на Закона за единния избирателен списък ("Официален вестник на РС", № 15/12 и 88/18 г.), Общинската администрация на Община Цариброд

 

 

УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

 

 

  Уведомяваме избирателите, че в системата на Единния избирателен списък е назначен Национален референдум за потвърждаване на Закона за промяна на Конституцията на Република Сърбия, който ще се проведе на 16 януари 2022 г., въз основа на решението на Народното събрание на Република Сърбия.

 

  Част от единния избирателен списък за територията на община Цариброд е изложен в седалището на Общинска администрация Цариброд, ул. Балканска 2, ет. 2, каб. 24.

Проверка на частта от Единния избирателен списък става чрез компютърна техника чрез въвеждане на ЕГН-то на гражданина, за да се провери дали гражданинът е вписан в избирателния списък и дали въведените данни са верни.

Искания за промени в частта от единния избирателен списък, граждани, пребиваващи на територията на община Цариброд, могат да искат приемане на решения, на които се основават промените в избирателния списък, в периода от 07 до 15 часа всеки делничен ден, не по-късно от деня на приключване на избирателния списък на 31 декември 2021 г.

До Общинската администрация избирателите могат не по-късно от пет дни преди приключване на избирателния списък да подадат искане за вписване на информация в избирателния списък, че избирателят ще гласува според местоживеенето в страната на предстоящия референдум. Избиратели, които имат местожителство в чужбина, чрез дипломатическо-консулското представителство могат не по-късно от пет дни преди деня на приключване на избирателния списък да подадат искане за вписване в избирателния списък на информацията, че ще гласуват в чужбина на предстоящия референдум.

Проверката на единния избирателен списък може да се извърши и по електронен път на официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, чрез въвеждане на ЕГН-то на гражданина.

НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Драган Голубов, дипл.юрист

 

В Цариброд,                                                             

Дата:01 декември 2021 г.

№ 208-11/2021-14.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top