АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА – “ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“    -    Општинска управа општине Димитровград ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Предлог листе реда првенства за пружање стамбене подршке у иду субвенционисања закупнина за 2022. год.    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!    -    ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ АЛЕКСАНДРА ЧАМАГИЋ У ПОСЕТИ ДИМИРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 27.02.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 27.02.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. Изузетно од тачке 9. и тачке 10. Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21), дана дана 27. и 28. фебруара 2021. године, радно време објеката у којима се обављају следеће делатности, и то:

1) у области трговине на мало, непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места);

2) у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, ноћни клубови и сл.);

3) у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта (биоскоп, музеј, галерија);

4) у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

5) у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (теретана, вежбаоница, и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),

ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 14.00 часова.

2. Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова.

3. Од ограничења радног времена из тачке 1. и тачке 2. изузимају се:

1) апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду);

2) бензинске пумпе, у обављању делатности продаје горива;

3) трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране;

4) ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини.

 

4. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тачке 1. и тачке 2. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 1.  и тачке 2. ове Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из тачке 1.  и тачке 2. ове Наредбе.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом.

Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

 

5. Ова Наредба саставни је део Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21).

 

6. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“ и производи правно дејство за дане 27. и 28. фебруар 2021. године.

 

Број: 06-31/2021-17/1

Датум: 27.02.2021. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров, с. р.


Наредба 27.02.2021. године.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top