АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА – “ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“    -    Општинска управа општине Димитровград ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Предлог листе реда првенства за пружање стамбене подршке у иду субвенционисања закупнина за 2022. год.    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!    -    ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ АЛЕКСАНДРА ЧАМАГИЋ У ПОСЕТИ ДИМИРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
О  Д  Л  У  К  A ОБАВЕШТЕЊА 26.01.2021

О  Д  Л  У  К  A

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Бр. 82-5/2021-16

Дана: 26.01.2021. године

ДИМИТРОВГРАД

 

 

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 06-8/2021-17/1  од 26.01.2021. године, Председник општине Димитровград доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград

 

 

  1. УКИДА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Димитровград, проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград због наступања елементарне непогоде – поплава и бујичних вода, јер су престали разлози њеног проглашења.
  2. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 1/21) бр. 82-2/2021-16 од дана 11.01.2021.  године.
  3. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.               

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дана 26.01.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. 06-8/2021-17/1 предложио је укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград јер је престала опасност изазвана елементарном непогодом – поплавама и бујичним водама. У Закључку се даље наводи да није потребно спровођење мера заштите и спасавања од елементарних непогода. У прилог томе је и достављени Извештај Завода за јавно здравље Пирот од дана 25.01.2021. године у коме се наводи да је након смањења мутноће у води изворишта, вода из мреже јавног водовода ЈП „Комуналац“ Димитровград узор“кована три дана узастопно (18.01., 19.01. и 20.01.2021. године) у складу са Правилником о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС бр. 60/81) и да је након извршених комплетних микробиолошких и физичко-хемијских испитивања констатовано да су сви узорци воде из мреже јавног водовода Димитровград хигијенски исправни и да се од дана 25.01.2021. године вода може користити за пиће и припрему хране. Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград предлаже Председнику општине Димитровград укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград.

            Чланом 39. став 1. тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ванредну ситуацију за територију општине проглашава и укида Председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

             Чланом 20. став 1. тачка 8. и чланом 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да се Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом може заштити од елементарних и других непогода и да Председник општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине.

            Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу  и о укидању ванредне ситуације, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

            Имајући у виду све напред наведено, а на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.

 

 

 

 

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК


Odluka od 26.01.2021.god. PDF

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top