Н А Р Е Д Б A    -    П О З И В    -    ОБАВЕШТЕЊА    -    Симпозијум - Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња    -    Свечано потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и промоција пројекта „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“    -    О  Д  Л  У  К  A    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 15.01.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 1. тач. 5.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3), Одлуке Председника општине Димитровград о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-3/2021-17 од 15.01.2021.године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 41/2020), на телефoнској седници одржаној дана 15.01.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. Свако је обавезан да носи заштитну маску за време боравка на јавним местима у затвореном простору, због спречавања ширења заразне болести КОВИД - 19, и одржава међусобно растојање од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 м² може бити присутно једно лице.

 

2. Свако је обавезан да носи заштитну маску на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање два метра (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).

 

3. Обавезно је коришћење заштитне маске у јавном превозу.

 

4. Извођење наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда, као и извођење предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље.

 

5. Радно време угоститељских објеката, изузев оних у којима се припрема храна и пиће која се доставља корисницима или у којима се продају хранa и пића преко шалтера, односно без уласка купца у сам објекат, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Угоститељски објекти у којима се врши припрема хране и пића за доставу, као и угоститељски објекти који продају храну и пиће без уласка корисника у објекат дужни су да обезбеде да се испред објеката не окупља више од три корисника, као и да лица која су испред објекта носе маске и држе растојање од најмање два метра.

 

6. Радно време продавница и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Правна лица и предузетници из ове тачке дужна су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски.

 

7. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору дозвољено је присуство посетилаца, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство посетилица тако да се између њих одржава дистанца од најмање два метра, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

 

8. Радно време приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да објекти у којима се приређују игре на срећу неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

 

9. Изузетно од одредаба тачке 5., тачке 6., тачке 8. ове Наредбе, у периоду од 15. јануара 2021. године па док то налаже епидемиолошка ситуација, ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од 1) до 6) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00 часова:

1) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

2) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), док после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику,

3) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало (пијаца) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

4) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

5) објекти у којима се обавља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позориште и галерија) и

6) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

 

10. Ограничење из тачке 9. ове Наредбе не односи се на радно време објеката наведених у следећим ставовима од 1) до 9):

1) апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за животиње или пољопривреду),

2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,

3) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), које могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом,

4) трговинскe, угоститељскe и другe објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тачки 9. ове Наредбе, као и суботом и недељом;

5) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

6) ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге, ветеринарске ординације и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

7) позориште, биоскоп и галерија који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом,

8) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом,

9) фитнес центара, теретана, вежбаоница и других објеката намењених за спорт и рекреацију-када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у овој тачки, као и суботом и недељом.

 

11. За контролу спровођења прописаних мера надлежно је Одељење за инспекцијске послове општине Димитровград преко комуналног инспектора, санитарна инспекција и овлашћена службена лица Полицијске станице у Димитровграду.

 

12. Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује мере из тачке 1., тачке 2, и тачке 3. ове Наредбе, као и уколико не примењује мере личне заштите од инфекције прописане чл. 46а ст. 3. Закона о заштити становништва од заразних болести.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице које за непоштовање мера из тачке 5., тачке 6., тачке 8., тачке 9. и тачке 10. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 5., тачке 6., тачке 8., тачке 9. и тачке 10. ове Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из тачке 5., тачке 6., тачке 8., тачке 9. и тачке 10. ове Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан, утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом.

Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

 

13. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл.73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

14. Ступањем на снагу ове Наредбе престају да важе Наредба („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 58/20) бр. 06-175/2020-17/1 од дана 22.12.2020. године и Наредба („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 2/21) бр. 06-5/2021-17/1 од дана 12.01.2021. године.

 

15. Ова Наредба ступа на снагу 15.01.2021. године и производи правно дејство док то налаже епидемиолошка ситуација.

 

 

Број: 06-6/2021-17/2

Датум: 15.01.2021. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈ

 

Владица Димитров


Naredba od 15.01.2021.god PDF.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top