ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Президентът Румен Радев се срещна с кмета на Цариброд Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров    -    Савет за здравље општине Димитрвград одржао седницу    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград ОБАВЕШТЕЊА 15.01.2021

О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Бр. 82-3/2021-17

Дана: 15.01.2021. године

ДИМИТРОВГРАД

 

 

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 06-6/2021-17/1 од 15.01.2021. године, Председник општине Димитровград доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград

 

 

  1. УКИДА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Димитровград, проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград због наступања елементарне непогоде ширења епидемије заразне болести КОВИД – 19 и спровођења оперативних мера заштите и спасавања, јер су престали разлози њеног проглашења.
  2. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 45/20) бр. 82-21/2020-16 од дана 02.11.2020.  године.
  3. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.               

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дана 15.11.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. предложио је укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград јер је епидемиолошко испитивање показало да је епидемиолошка ситуација на територији општине Димитровград повољна. У Закључку се даље наводи да је смањен број прегледа у КОВИД амбуланти Дома здравља Димитровград и да долази до континуираног смањења броја потврђених случајева оболевања од инфекције изазване заразном болешћу КОВИД – 19, те стога нема опасности од ширења исте. У прилог томе је и достављени Извештај Дома здравља за период од 11.01.2021. године до 14.01.2021. године. Процена Штаба за ванредне ситуације је да, сходно тренутној епидемиолошкој ситуацији, није потребно увођење и примењивање додатних мера на територији општине Димитровград од стране Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград, већ је довољно примењивање и поштовање мера Владе Републике Србије. Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, предлаже Председнику општине Димитровград укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград.

            Чланом 39. став 1. тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ванредну ситуацију за територију општине Димитровград проглашава и укида Председник општине Димитровград на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

             Чланом 20. став 1. тачка 8. и чланом 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да се Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом може заштити од елементарних и других непогода и да Председник општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине.

            Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу  и о укидању ванредне ситуације, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

            Имајући у виду све напред наведено, а посебно тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану заразном болешћу КОВИД – 19 на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.

 

 

Број: 82-3/2021-17

У Димитровграду,

дана 15.01.2021. године

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

Владица Димитров


Odluka od 15.01.2021.god.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top