ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Президентът Румен Радев се срещна с кмета на Цариброд Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров    -    Савет за здравље општине Димитрвград одржао седницу    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград ОБАВЕШТЕЊА 11.01.2021

О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

бр. 82-2/2021-16

Дана 11.01.2021. година

ДИМИТРОВГРАД

 

На основу члaна 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44.  ст. 1 тач. 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 53. став 4. Закона о водама члана („Сл. Гласник РС“, број 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 и 95/2018- др. закон), 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19) и Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда за 2020. годину („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/20), Председник општине Димитровград, дана 11.01.2021. године,  донео је: 

 

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград

 

 

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација  на  територији општине Димитровград, услед елементарне непогоде – поплава и бујичних вода.
  2. Налаже се Општинском штабу за ванредне ситуације да спроводи мере на евентуалној заштити, спасавању и евакуацији становништва, смањењу ризика од будућих ванредних ситуација, прати организацију и функционисање на санацији угрожених насељених места и подручја.

    Општински штаб за ванредне ситуације мора благовремено информисати становништво о ризицима и опасностима као и предузетим мерама.
  3. Обавезује се Јавно предузеће „Комуналац“ Димитровград да, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације, организује оптимално ангажовање људства и материјалних средстава у случају потребе деловања услед поплаве и бујичних вода на територији општине Димитровград.

    Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др., дужни су да спроводе Одлуке које ће доносити Штаб за ванредне ситуације ради спровођења мера заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара, животиња, а у циљу ублажавања последица елементарне непогоде.
  4. Ову Одлуку доставити Влади Републике Србије, Полицијској станици Димитровград, Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Димитровград.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дана 11.01.2020. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. 06-3/2020-17/1, предложио је проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград, у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на територији општине Димитровград због поплава и бујичних водотока.

            Чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), прописано је да ванредну ситуацију за територију општине проглашава и укида Председник општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

            Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. Лист општине Димитровград“ бр. 6/19.) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

            Чланом  53. став 4. Закона о водама члана („Сл. Гласник РС“, број 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 и 95/2018- др. закон) прописано је да на водама II реда одрбану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава.

            Имајући у виду све напред наведено, а посебно да су становништво, материјална и  културна добра угрожена поплавама и бујичним водама, који су захватили територију општине Димитровград, утврђено је да је предлог за проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.

 

           

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Владица Димитров  с. р.


scan00.pdf

scan000.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top