ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ ДА ОТПОЧИЊЕ РАД НА ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 2022 – 2025 ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ – ГРАНИЦА БУГАРСКЕ    -    Ј А В Н И У В И Д у н а ц р т ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГЛИНЕ У ЛЕЖИШТУ "ЦРНЕ РОВИНЕ" У КО БРЕБЕВНИЦА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД    -    НАРЕДБА    -    ВУЧИЋ И РАДЕВ СЕ САСТАЛИ У ДИМИТРОВГРАДУ    -    ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 30.12.2020

Н А Р Е Д Б A

    На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), чл. 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020, 152 /2020, 153/2020 и 156/2020, 158/2020), Уредбе о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразане болести КОВИД-19 („Сл. гласник РС“ бр. 158/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 30.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. Изузетно од тач. 6. и тач. 7. Наредбе бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године, у периоду од 30.12.2020. године до 11.01.2021. године ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од а) до ђ) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00  часова:

а) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (изузев трговинских радњи и продајних места у којима се врши продаја прехрамбених производа)

б) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику,

в) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

г) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

д) објекти у којима се обавља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и

ђ) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.)

 

2. Ограничење радног времена из тачке 1. ове Наредбе не односи се на објекте наведене у ставовима од а) до е):

а) апотеке, којe могу да раде и ван радног времена утврђеног у тач. 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом,

б) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, којe могу да раде и ван радног времена утврђеног у тач. 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом,

в) трговинске, угоститељске и друге објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тач. 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом,

г) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), које могу да раде до 21.00 час, као и суботом и недељом,

д) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час као и суботом и недељом,

 ђ) позориште, биоскоп, музеји, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 час, као и суботом и недељом,

е) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 час, као и суботом и недељом.

3. Изузетно од тач. 1. ове Наредбе, 31. децембра 2020. године и 1. јануара 2021. године, радно време објеката у којима се пружају услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), ограничава се тако да ти објекти могу радити од 05.00 часова до 18.00 часова.

4. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 1., тач. 2. и тач. 3. ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00  динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 1., тач. 2. и тач. 3. ове  Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тач. 1., тач. 2. и тач. 3. ове Наредбе.

 

5. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити   становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

6. Ова Наредба ступа на снагу дана 30.12.2020. године и производи правно дејство до 11.01.2021. године.

 

НАПОМЕНА: Саставни део ове Наредбе чини Наредба  бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 58/2020).

 

Број: 06-179/2020-17/1

Датум: 30.12.2020. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Naredba od 30.12.2020.god. PDF.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top