Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -    УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 28.12.2020

Н А Р Е Д Б A

    На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), чл. 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020, 152 /2020, 153/2020 и 156/2020), Уредбе о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразане болести КОВИД-19 („Сл. гласник РС“ бр. 156/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 28.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. Изузетно од тач. 6. и тач. 7. Наредбе бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године, у периоду од 28.12.2020. године до 29.12.2020. године ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од а) до ђ) тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00  часова:

а) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и   друге радње и продајна места)

б) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику,

в) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

г) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

д) објекти у којима се обаља делатност у области културе која подразумева    истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и

ђ) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.)

 

2. Ограничење радног времена из тачке 1. ове Наредбе не односи се на објекте наведене у ставовима од а) до е):

а) апотеке, 

б) бензинске пумпе у обављању делатности  продаје  горива,

в) трговинске, угоститељске и друге објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тачки 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом,

г) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа,

д) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако  да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час као и суботом и недељом;

 ђ) позориште, биоскоп, музеји, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом,

е) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране  могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 час, као и суботом и недељом,

 

3. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера овом Наредбом.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00  динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове  Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе.

 

4. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити   становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

5. Ова Наредба ступа на снагу дана 28.12.2020. године и производи правно дејство до 29.12.2020. године.

 

 

Број: 06-/2020-17/1

Датум: 28.12.2020. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Naredba 28.12.2020.god - PDF

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top