Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -    УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -   
Н А Р Е Д Б Е ОБАВЕШТЕЊА 22.12.2020

Н А Р Е Д Б Е

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020 и 152/2020.), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 22.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

Забрањују се окупљања више од 5 лица у затвореном и отвореном простору, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање највише пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.

Свако је обавезан да користи заштитну маску за време боравка у затвореном простору, на јавним местима и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне физичке дистанце од 2 метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4м2 може бити присутно само једно лице.

Свако је обавезан да користи заштитну маску на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати минимално растојање између два лица један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).

Препоручује се коришћење заштитне маске на свим отвореним просторима.

Обавезно је коришћење заштитне маске у јавном превозу.

Превозник је дужан да забрани улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску и да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.

Ограничава се радно време угоститељских објеката  тако да ти објекти неће радити од 21.00 час до 05.00 часова наредног дана.

Наређује се прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова.

Ограничава се рад продавница, дугих малопродајних објеката и приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев бензинских пумпи у делатности продаје горива и апотека, тако да ти објекти неће радити од 21.00 час до 05.00 часова наредног дана.

Наређује се прилагођавање рада малопродајних објеката, и објеката у којима се приређују посебне и класичне игре на срећу, тако да у малопродајном објекту не може боравити више од 5 лица истовремено, односно највише 1 лице на 4м2 корисне површине у објекту.

Забрањује се организовање свих спортских и других манифестација.

   8.  Забрањује се организовање свих врста прослава  и свечаности, као и извођење             музичког програма уживо.

   9.    Наређује се пуна примена превентивних мера у установама предшколског    васпитања и образовања.

 10. У основним и средњим школама и високошколским установама одложити сва           окупљања, а све друге активности спроводити уз пуну примену свих мера личне         заштите (физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске и др.).

   11.  Препоручује се рад од куће у свим јавним предузећима, установама и правним           лицима.

    12.   Обавезно је спровођење свих мера заштите у козметичким и фризерским салонима,             салонима лепоте и теретанама (ношење маски и рукавица и др.).

   13.  За контролу спровођења прописаних мера надлежно је Одељење за инспекцијске      послове општине Димитровград, Санитарна инспекција и овлашћена службена          лица Полицијске станице у Димитровграду.

   14.  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се лице које не        поштује мере из тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе.

   15.  Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се лице које не          поштује мере из тач. 3., тач. 4. и тач. 5. ове Наредбе, као и уколико не примењује        мере личне заштите од инфекције прописане чл. 46а ст. 3. Закона о заштити      становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и            136/2020).

 16.   Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице    за непоштовање мера из  тач. 6. и тач. 7. ове Наредбе, уколико се понови кршење       ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од           250.000,00  динара.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера овом Наредбом.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 6. и  тач.7. ове  Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник   за непоштовање мера из  тач. 6. и  тач. 7. ове Наредбе.

17. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

18. Ова Наредба ступа на снагу дана 22.12.2020. године и производи правно дејство до до прописивања нових мера.

 

 

 

Број: 06-175/2020-17/1

Датум: 22.12.2020. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


    На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4.,  чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), чл. 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020 и 152 /2020.), Уредбе о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразане болести КОВИД-19 („Сл. гласник РС“ бр. 153/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 22.12.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. Изузетно од тач. 6. и тач. 7. Наредбе бр. 06-175/2020-17/1 од 22.12.2020. године, у периоду од 22.12.2020. године до 25.12.2020. године ограничава се радно време објеката наведених у ставовима од а) до ђ) тако да ти објекти могу радити само радним данима  (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 20.00  часова:

а) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и   друге радње и продајна места)

б) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), којима није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику,

в) објекти у којима се обавља делатност пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима, у којима се обавља делатност у области трговине на мало и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

г) објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

д) објекти у којима се обаља делатност у области културе која подразумева    истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и

ђ) објекти у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.)

 

2. Ограничење радног времена из тачке 1. ове Наредбе не односи се на објекте наведене у ставовима од а) до ж):

а) апотеке, 

б) бензинске пумпе у обављању делатности  продаје  горива,

в) трговинске, угоститељске и друге објекте који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у тачки 1. ове Наредбе, као и суботом и недељом,

г) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа,

д) самосталне малопродајне објекте у којима се трговина, по правилу, обавља тако  да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час као и суботом и недељом;

 ђ) позориште, биоскоп, музеји, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом,

е) ресторане у хотелима и другим смештајним објектима (категоризованим и некатегоризованим) у којима се услуге исхране  могу пружати само гостима, односно само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 час, као и суботом и недељом,

ж) све друге радње, објекте и места (обућарске, кројачке, столарске и сл. радње, сервисе, техничке прегледе и сл.) на којима се  пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова.

 

3. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера овом Наредбом.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград, да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00  динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове  Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се корона редар уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних овом Наредбом.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе.

 

4. Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а Закона о заштити   становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), вршиће се у складу са одредбама чл. 73. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

5. Ова Наредба ступа на снагу дана 22.12.2020. године и производи правно дејство до 25.12.2020. године.

 

 

Број: 06-175/2020-17/2

Датум: 22.12.2020. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Naredba nova od 22.12.2020.pdf

Naredba od 22.12.2020.god PDF.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top