САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Одржана информативно – едукативна радионица е Туриста    -    Прослављен Дан општине Димитровград    -    "Създаване на качествено туристическо съдржание чрез подобрение на инфраструктура Нешков връх и прилежаща около него територия Община Цариброд    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА О ОБАВЕЗИ КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА Е-ТУРИСТА ОД 01. ОКТОБРА 2020.    -    ЗАКЉУЧАК    -    ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА    -    ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ    -    СТЦ Цариброд је поставио видиковац на превоју Видлич    -    Асфалтирањем главне улице у Лукавици    -   
РАНИ ЈАВНИ УВИД ОБАВЕШТЕЊА 27.05.2020

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ОДЕЛЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И ИЗВРШЕЊА, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ

 

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09 и 81/09 -испр.,64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/213 – одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20)

 

 

о   г   л   а   ш   а   в   а

 

Р  А  Н  И      Ј  А  В  Н  И    У  В  И  Д

 

п о в о д о м   и з р а д е

 

П Л А Н А  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ

УСЛУЖНОГ  ЦЕНТРА  "ДИМИТРОВГРАД - ГРАДИНА"

 

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације Услужног центра "Димитровград-Градина" објављена је у "Службеном  листу општине Димитровград", бр. 17/18) .

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана,  од  28. маја до 11. јуна 2020. године .

У току трајања Раног јавног увида комплетан материјал за рани јавни увид ( текстуални и графички део) биће изложен у канцеларији бр. 21 у згради Опшине Димитровград, ул. Балканска 2 у Димитровграду, као и на званичној  интернет страници општине Димитровград.

Такође, у току трајања Раног јавног увида, графички прилог - карта "граница плана са планираном претежном наменом површина" , биће изложена на излогу градске галерије "Методи-Мета Петров" , ул. Балканска 6 у Димитровграду.

Општинска управа општине Димитровград, Оделење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност, као носилац израде  предметног плана, организује рани јавни увид са циљем упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и  уређење простора и изгрању објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Општинскоj управи општине Димитровград - Оделењу за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност,  ул. Балканска 2,  18320 Димитровград, у току трајања јавног увида, закључно са 11. јуном 2020. године.

 

Документ можете погледати на овом линку.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top