Narodna biblioteka “Detko Petrov”

Zvanična istorija kaže da je Biblioteka u Dimitrovgradu (Caribrodu) osnovana davne 1898. godine na inicijativu glumačkog društva. Neki podaci govore da je čitalište u tadašnjem Caribrodu postojalo i ranije.

Razvijena svest o značaju kulture manifestovala se i ranom pojavom štampe, neposredno posle oslobođenja ovih krajeva od Turaka. U periodu od 1889. godine i pojave časopisa „Domašen učitel“ u Caribrodu su izlazili još i nedeljnik „Caribrod“ (1901), nedeljnik „Nišava“ (1909) i časopis za humor i satiru „Klopotar“ (1919). Posle Prvog svetskog rata, Nejiskim mirovnim dogovorom od 1919. godine, Caribrod sa okolinom pripao je Državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovakvi istorijski uslovi veoma snažno utiču na sve sfere života, pa i na kulturu. Te društveno–političke promene dovele su i do toga da 1919. godine Caribrođani preseljavaju čitalište sa bibliotekom u selo Dragoman, da bi posle 6. novembra 1920., kada Caribrod zvanično postaje grad u državi Srba, Hrvata i Slovenaca, ceo knjiški fond čitališta bio prenešen u Sofiju, gde se stvara Caribrodsko izbegličko čitalište (Caribrodsko bežansko čitalište).Zvanična istorija kaže da je Biblioteka u Dimitrovgradu (Caribrodu) osnovana davne 1898. godine na inicijativu glumačkog društva. Neki podaci govore da je čitalište u tadašnjem Caribrodu postojalo i ranije.

U periodu između dva svetska rata u gradu je postojala čitaonica pri Jugoslovenskom omladinskom klubu. Kulturni život u Caribrodu tih godina bio je vezan za rad različitih kulturno-umetničkih društava i drugih udruženja, kao što su Sokolsko društvo i Kolo srpskih sestara. Tokom Drugog svetskog rata dolazi do osnivanja novog čitališta u gradu, kao i nekoliko seoskih čitališta. Novembra 1941. godine osnovano je Caribrodsko narodno čitalište „Otec Paisij“ da bi godinu dana kasnije došlo do spajanja ovog čitališta sa Caribrodskim izbegličkim čitalištem iz Sofije.

U periodu posle Drugog svetskog rata, Biblioteka je dugi niz godina radila kao deo Centra za kulturu, da bi se 1996. godine konačno osamostalila. Nova, Narodna biblioteka Dimitrovgrad smeštena je u zgradi osnovne škole u delu grada poznatijem kao Kamik.

Odlukom Skupštine opštine Dimitrovgrad biblioteka dobija naziv Narodna biblioteka „Detko Petrov“. Kao samostalna ustanova Biblioteka širi svoja interesovanja, te osnovnoj bibliotečkoj delatnosti dodaje druge aktivnosti. Pri Biblioteci radi Zavičajna muzejska zbirka, a godine 1996. rađa se izdavačka delatnost. Izdavaštvo se zasniva na naslovima, uglavnom zavičajnih autora, koji stvaraju kako na srpskom, tako i na bugarskom jeziku. Cilj Biblioteke je da, osmišljavajući nove usluge, privlači korisnike svih uzrasta knjizi i čitanju. U tome joj pomaže izuzetna saradnja sa svim drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama i grupama građana, kako u samom Dimitrovgradu, tako i šire.

Od 2000. godine pri Biblioteci postoji i Pesnička radionica, čiji su polaznici najmlađi članovi Biblioteke, talentovana deca koja vole da pišu, crtaju, recituju i glume. Biblioteka „Detko Petrov“ je organizator brojnih književnih programa, susreta zavičajnih autora, naučnih skupova.

Ona posebno radi na uspostavljanju veza sa sličnim ustanovama u Republici Bugarskoj, organizuje programe u cilju negovanja i očuvanja bugarskog jezika i kulture, upoznaje lokalnu zajednicu sa tokovima u savremenoj bugarskoj književnosti, igra ulogu mosta u povezivanju srpske i bugarske kulture.

Ustanova “Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”

Ustanova “Sportsko turistički centar Dimitrovgrad” je osnovana je Odlukom Skupštine opštine Dimitrovgrad na sednici održanoj dana 10.12.2012. godine.
Poslove koje Javno preduzeće obavlja su :
Podsticanje i ostvarivanje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom,
održavanje i opremanje sportskih objekata i nabavka sportske opreme i rekvizita,
organizacija sportskih takmičenja i priredbi,
sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje stručnog rada sa njima,
predškolski i školski sport,
delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
aktivnosti sportskih organizacija, udruženja, sportskih društva,
racionalno i namensko korišćenje sportske hale i sportskih terena kroz odobravanje njihovih korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta i obavljanja sportskih aktivnosti pod uslovom da su uređeni, obeleženi, opremljeni i održavani u stanju koje omogućava odgovarajući nivo obavljanja sportskih aktivnosti i osiguranja bezbednosti korišćenja,
organizacija sportskih manifestacija i takmičenja
promocija turizma opštine Dimitrovgrad,
koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju i promociji turizma,
obezbeđivanje informativno – propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti jedinice lokalne samouprave , a u saradnji sa nadležnim organima obezbeđivanje turističke signalizacije,
prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma,
organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija,
organizovanje turističko – informativnih centara ( za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude i dr.)
posredovanje u pružanju usluga u domaćoj radinosti,
podsticanje realizacije programa izgradnje turističke  infrastrukture i uređenje prostora,
obavljanje i drugih poslova koji su u nadležnosti i koji  se uobičajeno vrše za upisane delatnosti.
JP “Sportsko turistički centar” trenutno raspolaze objektima :
sportska hala,
teren za odbojku na pesku,
tereni za male sportove (rukometni i košarkaški), presvučeni recikliranom gumom,
2 teniska terena,
kompleks bazena,
trim poligon i dečije igralište,
planinarski dom u selu Poganovu i Senokosu,
mini pič fudbalski teren (teren sa veštačkom travom),

JP “Komunalac”

Preduzeće je osnovano 1954 godine pod imenom ” Čistoća ” i kao samostalni pravni
subjekat postoji do 1980 godine, od kada posluje kao OOUR u okviru preduzeća”Usluga”. Od 1987 godine posluje ponovo samostalno kao KRO”Komunalac”, a od 1989 godine dobija sadašnje ime JP”Komunalac”. Od početka je osnovna delatnost bila čistoća da bi se zatim priključivali vodovod , groblje, parking i održavanje graničnog prelaza, zelenilo, građevinske usluge, zimska služa.
Poslovanje preduzeća se zasniva na zakonskim uslovima datim u ”Zakonu o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa”, ”Zakonu o radu”, ”Zakonu o javnim nabavkama”, delimično prema ”Zakonu o privrednim društvima” i delimično prema ranijem ”Zakonu o preduzećima” , ”Zakonu o platnom prometu” ”Zakonu o zaštiti potrošača”, ”Zakonu o budžetskom sistem” , ”Zakon o računovodstvu i reviziji” ”Zakon o lokalnoj samoupravi” kao i svim pratećim uredbama, pravilnicima i instrukcijama .
Preduzeće je sastavljeno od 5 radnih jedinica.
– RJ ”Vodovod i kanalizacija”
– RJ ”Čistoća”
– RJ” Uslužne delatnosti”
– RJ ”Granični prelaz”
– RJ ”Zajedničke službe”
Finansiranje preduzeća u delu tekućeg poslovanja se zasniva na sopstvenim prihodima iz
delatnosti, dok se investicije finansiraju na dva načina:
– u delu infrastrukture vodovoda i kanalizacije (magistralni cevovodi i kolektori) se obezbeđuju sredstvima iz budžeta Opštine i sredstvima iz Budžeta RS, tj Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i
– u delu infrastrukture, objekata i opreme na Graničnom prelazu i u preduzeću, se finansiraju prihodima iz delatnosti.