На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XXI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 02.02.2018. године (петак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XIX седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање записника са XX седнице Скупштине општине Димитровград.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању промени Статута општине
Димитровград и именовању комисије за израду нацрта.
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“
Димитровград за период 01.01.-31.12.2017. године.
5. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој
општине Димитровград за 2018. годину.
6. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке младима у општини Димитровград у
2018. години.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о прибављању непокретности на кп бр. 2559/5 и
кп.бр. 2558/1 у КО Жељуша у својину општине Димитровград непосредном погодбом.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке измени Одлуке о накнадама чланова Надзорног
одбора јавних предузећа на територији општине Димитровград.
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнади штете од града у МЗ Височки Одоровци.
11. Разматрање и усвајање предлога Решења и измени и допуни Решења о образовању
општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за
здравље општине Димитровград.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Савета за
међунационалне односе општине Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Установе за
спорт и туризам „Спотско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора Установе за
спорт и туризам „Спотско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
18. Одговори на одборничка питања.
19. Одборничка питања и иницијативе.
Број: 06-______/2018-17/21
У Димитровграду, ___01.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Дневни ред ХХI седнице СО-е Димитровград.pdf

Тачка 3..pdf

Тачка 4..pdf

Тачка 5..pdf

Тачка 6..pdf

Тачка 7..pdf

Тачка 8..pdf

Тачка 9..pdf

Тачка 10..pdf

Тачка 11..pdf

Тачка 12..pdf

Тачка 13..pdf

Тачка 14..pdf

Тачка 15..pdf

Тачка 16..pdf

Тачка 17..pdf

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 31.01.2018. године (среда), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 14 30 часова Ј А В Н У Р А С П Р А В У поводом тачака дневног реда за XXI седницу Скупштине општине Димитровград Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања: 1. Разматрање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 01.01.-31.12.2017. године. 2. Разматрање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2018. годину. 3. Разматрање предлога Програма подршке младима у општини Димитровград у 2018. години. Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград. Број: 06-10/2018-17/21 У Димитровграду, 29.01.2018. године ПРЕДСЕДНИК СО-е Димитровград Зоран Ђуров с.р.

Јавна расправа 31.01.2018. године.pdf

Тачка 1..pdf

Тачка 2..pdf

Тачка 3..pdf

_____________________________________________________________________________________

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XIX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.12.2017. године (четвртак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XVIII седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска
управа.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
6. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа, стручних служби и посебних
организација општине Димитровград за 2018. годину.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018. годину .
8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Комуналац“ – Димитровград за 2018. годину са финансијским планом и ценовником услуга за
2018. годину.
9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања
Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са
финансијским планом за 2018. годину.
10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
социјални рад за општину Димитровград за 2018. годину са планираним средствима за
вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2018. години.
11. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са
финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2018. годину.
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
културу са финансијским планом за 2018. годину.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна
овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2018. годину са финансијским планом.
14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са
финансијским планом Историјског архива у Пироту за 2018. годину.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора.
16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о установљењу права трајне службености на
катастарским парцелама у КО Бребевница ради изградње атарског пута у атару села
Бребевница у општини Димитровград.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о повећању
основног капитала ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – Пирот.
18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе
у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину.
19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на територији општине Димитровград.
20. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању завршног ликвидационог биланса ЈП
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији.
21. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о спроведеном поступку
ликвидацвије.
22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Изјаве о упућивању обавештења свим
познатим повериоцима у поступку ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији.
23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о не постојању ликвидационог остатка у поступку
ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград
– у ликвидацији.
24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о окончању ликвидације.
25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о чувању пословних књига и докумената ЈП

„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград које је престало
ликвидацијом.
26. Одборничка питања и иницијативе.
Број: 06-137/2017-17/19
У Димитровграду, 14.12.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени оснивачког акта Установе за спорт и
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статута Установе за
_______________________
3. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Управног одбора Установе за спорт и
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Надзорног одбора Установе за спорт
и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
5. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Установе
_________________________________________
6. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Установе
_____________________

 

Дневни ред XIX седнице Скупштине општине Димитровград

Тачка 2

Тачка 3

Тачка 4

Тачка 5

Тачка 6

Taчка 7

Тачка 8

Тачка 9

Тачка 10

Тачка 11

Тачка 12

Тачка 13

Тачка 14

Тачка 15

Тачка 16

Тачка 17

Тачка 18

Тачка 19

Тачка 20

Тачка 21

Тачка 22

Тачка 23

Тачка 24

Тачка 25

 

 

____________________________________________________

 

На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“,
бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 19.12.2017. године (уторак), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком
у 13:00 часова

Ј А В Н У Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XИX седницу Скупштине општине Димитровград

Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и
обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења
грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног
реда и разматрања:
1. Предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
2. Предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
3. Предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа.
4. Предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
5. Предлога Кадровског плана органа, стручних служби и посебних организација општине
Димитровград за 2018. годину.
6. Предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018. годину .
7. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ –
Димитровград за 2018. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2018. годину.
8. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам
„Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са финансијским планом за 2018.
годину.
9. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за
општину Димитровград за 2018. годину са планираним средствима за вршење послова
социјалне заштите из надлежности Општине у 2018. години.
10. Предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом
Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2018. годину.
11. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским
планом за 2018. годину.
12. Предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног
крста Димитровград за 2018. годину са финансијским планом.
13. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Историјског архива у Пироту за 2018. годину.
Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине
Димитровград www.димитровград.рс, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у
Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара
Скупштине општине Димитровград.
Број: 06-137/2017-17/19-1
У Димитровграду, 18.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СО-е Димитровград
Зоран Ђуров

 

 

Јавна расправа - XIX седница СО Димитровград.pdf

Тачка 1.pdf

Тачка 2.pdf

Тачка 3.pdf

Тачка 4.pdf

Тачка 5.pdf

Тачка 6.pdf

Тачка 7.pdf

Тачка 8.pdf

Тачка 9.pdf

Тачка 10.pdf

Тачка 11.pdf

Тачка 12.pdf

Тачка 13.pdf

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XVIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.12.2017. године (петак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XVII седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о месним заједницама на територији општине
Димитровград.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању значајних датума општине
Димитровград.
5. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласноси на измене и допуне Статута
ЈП „Комуналац“ Димитровград.
6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о установљавању права трајне службености КО
Бребевница ради изградње атарског пута у селу Бребевница.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора на кп бр. 84/20
КО Лукавица.
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора на кп бр. 910
КО Димитровград
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Димитровград.
11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката
и о издавању Службеног листа општине Димитровград.
12. Разматрање и усвајање предлога Кодекса понашања службеника и намештеника општине
Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут Центра за културу
општине Димитровград.
14. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Димитровград.
15. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу в.д. директора Центра за социјални
рад за општину Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад
за општину Димитровград.
17. Одборничка питања и иницијативе.
Број: 06-125/2017-17/18
У Димитровграду, 24.11.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Одлука о месним заједницама на територији Општине Димитровград

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину

Решење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни статута ЈП Комуналац Димитровград

Одлука о давању у закуп пословног простора-Комфор Аир _1_

Одлука о измени одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Одлука о установљењу права трајне службености пролаза у КО Бребевница ради изградње атарског пута у селу Бребевница

Решење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни статута ЈП Комуналац Димитровград

Одлука о објављивању општинских прописа и других аката и о издавању Службеног листа Димитровград

Кодекс понашања службениука и намештеника

Решење о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Одлука о давању у закуп пословног простора на КП 910 КО Димитровград

Одлука о давању у закуп грађевин ског земљишта у јавној своини Општине Димитровград

Решење за именовање директора Центра за социјални рад за општину Димитровград

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општину Димитровград

JAVNA RASPRAVA 30.11.2017

__________________________________________________________________________________

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14
– пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.11.2017. године (среда) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XVI седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање записника са Свечане седнице Скупштине општине Димитровград –
радни део.
3. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата одборника и председника
Скупштине општине Димитровград.
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата заменика председника
општине Димитровград.
5. Извештај Изборне комисије општине Димитровград о враћању одборничког мандата по
захтеву за враћaње.
6. Избор Верификационе комисије.
7. Извештај Верификационе комисије.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке измени Одлуке о верификацији мадата одборника
Скупштине општине Димитровград.
9. Давање свечане изјаве (заклетве) одборнику коме се поново додељује мандат у истом сазиву
Скупштине општине.
10. Предлог 1/3 одборника Скупштине општине Димитровград за избор председника Скупштине
општине Димитровград.
11. Избор Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника
Скупштине општине Димитровград.
12. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника
Скупштине општине Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине
Димитровград за период од 01.01. – 30.09.2017. године.
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2017. годину.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине
Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград
за 2017. годину.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измене Програма
пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за 2017. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград.
19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења топловодног котла на
течно гориво.
20. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом.
21. Резматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за
спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретности.
23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом.
24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o отуђењу непокретности из јавне својине општине
Димитровград - грађевинског земљишта.
25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о отуђењу покретне ствари –
битумена из јавне својине општине Димитровград.
26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја Предшколске
установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01-31.12.2016. годину.
27. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Предшколсаке

установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2016/2017 годину.
28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада
Предшколсаке установе „8 септембар“ у Димитровград за радну 2017/2018 годину.
29. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о стипендирању студената са територије општине
Димитровград.
30. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о награђивању ученика основних и средњих школа
са територије општине Димитровград.
31. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника и четири члана
Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Димитровград.
32. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника и четири члана
Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Димитровград.
33. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању Саветника за заштиту права
пацијената.
34. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне
школе „Христо Ботев“ у Димитровграду.
35. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне
школе „Христо Ботев“ у Димитровграду.
36. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Установе за
спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
37. Разматрање и усвајање предлога Решења о избору члана Управног одбора Установе за спорт
и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
38. Одборничка питања и иницијативе.
Број: 06-107/2017-17/17
У Димитровграду, 25.10.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Зоран Геров с.р.

 

 

Дневни ред XVII седнице Скупштине општине

Решење о престанку мандата одборника и председника Скупштине општине Димитровград

Решење о престанку мандата заменика председника општине Димитровград

Одлука о усвајању извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017 годину

Одлука о организацији ОУ Димитровград 

Кадровски план органа и служби општине Димитровград