На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст и 72/15), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 06.09.2017. године (среда), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова

 

 

 

Ј А В Н У     Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XVI седницу Скупштине општине Димитровград

 

 

 

            Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања:

 

 

 1. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период од 01.01 – 30.06.2017. године.
 2. Предлог Одлуке о измени и допуни  Одлуке о буџету за 2017. годину.
 3. Предлог Одлуке о максималном броју запослених.
 4. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима.
 5. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Димитровград.
 6. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2016. годину.
 7. Предлог Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 01.01. - 30.06.2017. године.

 

 

            Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград.

 

 

 

Број: 06-90/2017-17/16-1

У Димитровграду, 05.09.2017. године

 

 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                    СО-е Димитровград

                                                                                                                           Ђорђе Димов

-----------------------------------------------------------------------------------

Пратећа документација:

JAVNA RASPRAVA.pdf

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf


На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 02.03.2016. године (среда), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова

Ј А В Н У     Р А С П Р А В У

поводом тачaкa дневног реда за XLIV седницу Скупштине општине Димитровград

            Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче аката о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања:

 1. Разматрање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Димитровград за 2015. годину.
 2. Разматрање предлога Решења о именовању директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Димитровград“ – Димитровград.
 3. Разматрање предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 4. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Димитровград за 2016. годину.
 5. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада – јавних овлашћења буџета Црвеног крста Димитровград за 2016. годину.
 6. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2016. годину.
 7. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Димитровград са финансијским планом за 2016. годину.
 8. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Белеш са финансијским планом за 2016. годину.
 9. Разматрање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2016. годину.
 10. Разматрање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград за 2016. годину.
 11. Разматрање предлогa Програма подршке маладима у општини Димитровград у 2016. години.
 12. Разматрање предлогa Програма рада фонда за привредни развој општине Димитровград.
 13. Разматрање предлогa Програма подршке верским заједницама на територији општине Димитровград.
 14. Разматрање предлогa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2016. годину.

            Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rsкао и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград.

            Број: 06-26/16-I/42

            У Димитровграду, 29.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК

 СО-е Димитровград

  Драган Манчев с.р.

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Сл. глaсник РС”, бр. 129/07), члана 43. Статута општине Димитровград (пречишћени текс) („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14)

С а з и в а м

XLII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 04.03.2016. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са XL седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XLI седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Димитровград за 2016. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада – јавних овлашћења буџета Црвеног крста Димитровград за 2016. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2016. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Димитровград за 2015. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Димитровград са финансијским планом за 2016. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Белеш са финансијским планом за 2016. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2016. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград за 2016. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлогa Програма подршке маладима у општини Димитровград у 2016. години.
 12. Разматрање и усвајање предлогa Програма рада фонда за привредни развој општине Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлогa Програма подршке верским заједницама на територији општине Димитровград.
 14. Разматрање и усвајање предлогa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2016. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу непокретности из јавне својине општине Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу в.д. директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Димитровград“ – Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Димитровград“ – Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе – Општине Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника Изборне комисије оопштине Димитровград у сталном саставу.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председнице Изборне комисије општине Димитровград у сталном саставу.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 29. Одборничка питања и иницијативе.

Моле се одборници да обавезно присуствују седници Скупштине. Уколико сте спречени, обавестите председника или секретара Скупштине општине Димитровград.

Број: 06-26/16-I/42

У Димитровграду, 26.02.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 ПРЕДСЕДНИK,

Драган Манчев с.р.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------

RESENJE- DAVANJЕ SAGLASNOSTI NA ODLUKU NO JKP Deponija SO 14.JUN

ДНЕВНИ РЕД XV СЕДНИЦЕ СО

Именовање Управног одбора СТЦ

ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.ГОД.

Одлука о одређивању пешачке зоне

Одлука о преносу права коришћења на непокретности

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СТЦ ЦАРИБРОД

РЕШЕЊЕ о именовању члана НО ЈП КОМУНАЛАЦ

Решење о разрешењу члана NO Komunalac SO JUN 2017

Решење о разрешењу члана НО ДЕПОНИЈЕ Пирот

Решење о разрешењу члана НО КОМУНАЛАЦ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НО ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Јавна расправа 14.06.2017.

Јавна расправа 14.06.2017 превод.

ДНЕВНИ РЕД XV СЕДНИЦЕ СО превод

Именовање Управног одбора СТЦ

ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.ГОД.

Одлука о одређивању пешачке зоне

Одлука о преносу права коришћења на непокретности

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СТЦ ЦАРИБРОД

РЕШЕЊЕ о именовању члана НО ЈП КОМУНАЛАЦ

Решење - давање сагласности на одлуку НО ЈКП Депонија

Решење о разрешењу члана НО ДЕПОНИЈЕ Пирот

Решење о разрешењу члана НО КОМУНАЛАЦ