На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14
– пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.11.2017. године (среда) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XVI седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање записника са Свечане седнице Скупштине општине Димитровград –
радни део.
3. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата одборника и председника
Скупштине општине Димитровград.
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата заменика председника
општине Димитровград.
5. Извештај Изборне комисије општине Димитровград о враћању одборничког мандата по
захтеву за враћaње.
6. Избор Верификационе комисије.
7. Извештај Верификационе комисије.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке измени Одлуке о верификацији мадата одборника
Скупштине општине Димитровград.
9. Давање свечане изјаве (заклетве) одборнику коме се поново додељује мандат у истом сазиву
Скупштине општине.
10. Предлог 1/3 одборника Скупштине општине Димитровград за избор председника Скупштине
општине Димитровград.
11. Избор Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника
Скупштине општине Димитровград.
12. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника
Скупштине општине Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине
Димитровград за период од 01.01. – 30.09.2017. године.
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2017. годину.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине
Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград
за 2017. годину.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измене Програма
пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за 2017. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград.
19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења топловодног котла на
течно гориво.
20. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом.
21. Резматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за
спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретности.
23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом.
24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o отуђењу непокретности из јавне својине општине
Димитровград - грађевинског земљишта.
25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о отуђењу покретне ствари –
битумена из јавне својине општине Димитровград.
26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја Предшколске
установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01-31.12.2016. годину.
27. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Предшколсаке

установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2016/2017 годину.
28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада
Предшколсаке установе „8 септембар“ у Димитровград за радну 2017/2018 годину.
29. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о стипендирању студената са територије општине
Димитровград.
30. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о награђивању ученика основних и средњих школа
са територије општине Димитровград.
31. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника и четири члана
Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Димитровград.
32. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника и четири члана
Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Димитровград.
33. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању Саветника за заштиту права
пацијената.
34. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне
школе „Христо Ботев“ у Димитровграду.
35. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне
школе „Христо Ботев“ у Димитровграду.
36. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Установе за
спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
37. Разматрање и усвајање предлога Решења о избору члана Управног одбора Установе за спорт
и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
38. Одборничка питања и иницијативе.
Број: 06-107/2017-17/17
У Димитровграду, 25.10.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Зоран Геров с.р.

 

 

Дневни ред XVII седнице Скупштине општине

Решење о престанку мандата одборника и председника Скупштине општине Димитровград

Решење о престанку мандата заменика председника општине Димитровград

Одлука о усвајању извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-30.09.2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017 годину

Одлука о организацији ОУ Димитровград 

Кадровски план органа и служби општине Димитровград

Решење о давању сагласности на измене програма пословања ЈП Комуналац Димитровград за 2017 годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Комуналац Димитровград

Одлука о преносу права коришћења топловодног котла на течно гориво

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању установе за спорт и туризам Спортско туристички центар Цариброд Димитровград

Одлука о преносу права коришћења непокретности

Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом

Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Димитровград - грађевинског земљишта

Решење о именовању члана Управног одбора Установе за спорт и туризам Спортско туристички центар Цариброд Димитровград

Решење о разрешењу члана Управног одбора установе за спорт и туризам Спортско туристички центар Цариброд Димитровград

решење о именовању школског одбора Основне школе Хрито Ботев у Димитровграду

Решење о разрешењу члана школског одбора Основне школе Христо Ботев у Димитровграду

Одлука о одређивању саветника за заштиту права пацијената

Решење о именовању председника и четири члана комисије за именовање директора јавних предузећа општине Димитровград

Решење о разрешењу председника и четири члана комисије за именовање директора ЈП општине Димитровград

Одлука о награђивању ученика основних и средњих школа са територије општине Димитровград

Одлука о стипендирању студената са територије Општине Димитровград

Решење о давању сагласности на годишњи план рада ПУ 8 септембар за 2017-2018

Решење о усвајању извештаја о раду ПУ 8 септембар

Решење о усвајању финансојског извештаја предшколске установе 8 септембар у Димитровграду за 2016 годину

Одлука о измени одлуке о отуђењу покретне ствари-битумена из јавне својине општине Димитровград

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

     На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), заменик председника Скупштине општине Димитровград организује дана 30.10.2017. године (понедељак), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1100 часова

Ј А В Н У     Р А С П Р А В У
поводом тачака дневног реда за XВИИ седницу Скупштине општине Димитровград

    Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања:


1.    Разматрање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период од 01.01. – 30.09.2017. године.
2.    Разматрање предлога Одлуке о измени и допуни  Одлуке о буџету општине Димитровград за 2017. годину.
3.    Разматрање предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине Димитровград.
4.    Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2017. годину.
5.    Разматрање предлога Решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за 2017. годину.
6.    Разматрање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01-31.12.2016. годину.
7.    Разматрање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Предшколсаке установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2016/2017 годину.
8.    Разматрање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада  Предшколсаке установе „8 септембар“ у Димитровград за радну 2017/2018 годину.


    Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.димитровград.рс, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград.

Број: 06-107/2017-17/17-1
У Димитровграду, 26.10.2017. године


                                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                            СО-е Димитровград
                                              Зоран Геров с.р.

 

Tacka 1.doc

Tacka 3.docx

Tacka 4.docx

Tacka 5.1.doc

Tacka 5.2.pdf

Tacka 6.1.doc

Tacka 6.2.pdf

Tacka 7.1.odt

Tacka 7.doc

Tacka 8.1.doc

Tacka 8.2.odt

Tavka 7.2.doc

______________________________________________________________________________

 

 

На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст и 72/15), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 06.09.2017. године (среда), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова

 

 

 

Ј А В Н У     Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XVI седницу Скупштине општине Димитровград

 

 

 

            Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања:

 

 

 1. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период од 01.01 – 30.06.2017. године.
 2. Предлог Одлуке о измени и допуни  Одлуке о буџету за 2017. годину.
 3. Предлог Одлуке о максималном броју запослених.
 4. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима.
 5. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Димитровград.
 6. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2016. годину.
 7. Предлог Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 01.01. - 30.06.2017. године.

 

 

            Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград.

 

 

 

Број: 06-90/2017-17/16-1

У Димитровграду, 05.09.2017. године

 

 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                    СО-е Димитровград

                                                                                                                           Ђорђе Димов

-----------------------------------------------------------------------------------

Пратећа документација:

JAVNA RASPRAVA.pdf

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf


На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 02.03.2016. године (среда), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова

Ј А В Н У     Р А С П Р А В У

поводом тачaкa дневног реда за XLIV седницу Скупштине општине Димитровград

            Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче аката о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања:

 1. Разматрање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Димитровград за 2015. годину.
 2. Разматрање предлога Решења о именовању директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Димитровград“ – Димитровград.
 3. Разматрање предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 4. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Димитровград за 2016. годину.
 5. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада – јавних овлашћења буџета Црвеног крста Димитровград за 2016. годину.
 6. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2016. годину.
 7. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Димитровград са финансијским планом за 2016. годину.
 8. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Белеш са финансијским планом за 2016. годину.
 9. Разматрање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2016. годину.
 10. Разматрање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград за 2016. годину.
 11. Разматрање предлогa Програма подршке маладима у општини Димитровград у 2016. години.
 12. Разматрање предлогa Програма рада фонда за привредни развој општине Димитровград.
 13. Разматрање предлогa Програма подршке верским заједницама на територији општине Димитровград.
 14. Разматрање предлогa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2016. годину.

            Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rsкао и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград.

            Број: 06-26/16-I/42

            У Димитровграду, 29.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК

 СО-е Димитровград

  Драган Манчев с.р.

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Сл. глaсник РС”, бр. 129/07), члана 43. Статута општине Димитровград (пречишћени текс) („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14)

С а з и в а м

XLII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 04.03.2016. године (петак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са XL седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање записника са XLI седнице Скупштине општине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Димитровград за 2016. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада – јавних овлашћења буџета Црвеног крста Димитровград за 2016. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2016. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Димитровград за 2015. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Димитровград са финансијским планом за 2016. годину.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада месне заједнице Белеш са финансијским планом за 2016. годину.
 9. Разматрање и усвајање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2016. годину.
 10. Разматрање и усвајање предлогa Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград за 2016. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлогa Програма подршке маладима у општини Димитровград у 2016. години.
 12. Разматрање и усвајање предлогa Програма рада фонда за привредни развој општине Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлогa Програма подршке верским заједницама на територији општине Димитровград.
 14. Разматрање и усвајање предлогa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2016. годину.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Димитровград.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу непокретности из јавне својине општине Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу в.д. директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Димитровград“ – Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Димитровград“ – Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе – Општине Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Комисије за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград
 21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника Изборне комисије оопштине Димитровград у сталном саставу.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председнице Изборне комисије општине Димитровград у сталном саставу.
 23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 24. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 25. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 26. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 27. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 28. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Димитровград.
 29. Одборничка питања и иницијативе.

Моле се одборници да обавезно присуствују седници Скупштине. Уколико сте спречени, обавестите председника или секретара Скупштине општине Димитровград.

Број: 06-26/16-I/42

У Димитровграду, 26.02.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 ПРЕДСЕДНИK,

Драган Манчев с.р.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------

RESENJE- DAVANJЕ SAGLASNOSTI NA ODLUKU NO JKP Deponija SO 14.JUN

ДНЕВНИ РЕД XV СЕДНИЦЕ СО

Именовање Управног одбора СТЦ

ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.ГОД.

Одлука о одређивању пешачке зоне

Одлука о преносу права коришћења на непокретности

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.<